Anableddau Plant

Anableddau

Y Tîm Anableddau Plant

Rhif ffôn cyswllt:  01554 742322

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Clybiau Plant a Phobl Ifanc

Rydym yn falch o’ch hysbysu ein bod ni wedi derbyn contract gan Gyngor Sir Gâr i gynnal clybiau ar ôl ysgol, clybiau penwythnos a chlybiau gwyliau i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin.  Bydd y clybiau yma’n cael eu hanelu at blant / pobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth, ac nad sy’n medru mynychu clybiau prif ffrwd / darpariaeth gwyliau arall.  Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr yn elusen leol, a chanddi dros 30 mlynedd o brofiad o ddarparu gofal a chymorth i unigolion ledled Sir Gaerfyrddin.  Ein cynlluniau yw:

·         Cynnal clybiau ar ôl ysgol a chlybiau penwythnos

·         Cynnal clybiau gwyliau ysgol, yn ystod gwyliau’r Pasg a gwyliau’r Haf

·         Bydd rhieni’n gallu gadael eu plant yn ein gofal yn y clybiau

·         Byddwn yn darparu lleoedd yn: Heol Goffa, Llanelli, ar gyfer plant dan 12 oed a dros 12 oed, Uned Myrddin, Caerfyrddin, ar gyfer plant dan 12 oed, ac yng Nghanolfan Elfed, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin, ar gyfer plant dros 12 oed

·         Ni fydd angen i’r plant gael eu hasesu gan y Tîm Anableddau Plant er mwyn cael mynediad i’r clybiau, ac nid oes yn rhaid eu bod yn derbyn unrhyw wasanaethau

·         Nid oes yn rhaid bod y plant yn ddisgyblion yn Heol Goffa, Uned Myrddin na Chanolfan Elfed i fedru mynychu.

Rydym eisiau sicrhau bod ein clybiau’n diwallu anghenion eich plentyn a’ch teulu, a buasem yn ddiolchgar pe byddech yn fodlon cwblhau’r holiadur yma, i’n galluogi ni i ennyn gwell dealltwriaeth o’ch anghenion.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/clybiauplantsirgar

Transition Working Together Grwp

thumbnail of Transition Working Together Group April 2019 Welsh

HAIPAC

Nod pennaf HAIPAC (Cymorth a Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr) yw lleihau’r pwysau ar rieni a gofalwyr unigolion sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin sydd ag anghenion ychwanegol a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi. Os hoffech ddysgu mwy a chwrdd â’ch cynrychiolwyr rhieni anfonwch e-bost at admin@haipac.co.uk

Mencap Cymru

Gwasanaeth Cynghori Teuluol

Oes gennych chi anabledd dysgu?

Ydych chi’n rhiant neu’n gofalwr dros rhywun sydd ag anabledd dysgu?

Ygych chi’n berson proffesiynol sydd angen gwybodaeth neu cyngor?

Oes oes gennych ymholiad ynghylch:

 • Addysg
 • Hyfforddiant a Swyddi
 • Opsiynau Iechyd ac Addysg
 • Gweithgareddau Dydd a Hamdden
 • Taliadau Uniongyrchol neu Budd-daliadau
 • Cynorthwywyr Personol
 • Asesiadau

Neu unrhywbeth sydd yn berthnasol i chi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda –  01267 232256

Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin yn wasanaeth sy’n darparu cyngor a gwybodaeth. Mae’n wasanaeth ar gyfer pobl ifanc (16-25 oed) yn Sir Gaerfyrddin sydd â syndrom Asperger/Awtistiaeth nad ydynt yn cael gwasanaethau cymorth traddodiadol. Gall unrhyw un gysylltu â’r gwasanaeth; nid oes angen iddynt gael eu cyfeirio gan weithiwr proffesiynol.

 • Gallwn roi cyngor i chi drwy e-bost, ar y ffôn neu yn bersonol.
 • Gallwn helpu eich cyfeirio chi a’r rhai sy’n eich cefnogi, at wasanaeth neu sefydliad priodol yn uniongyrchol.
 • Rydym yn cynnig mentora tymor byr am fater penodol i helpu i gefnogi eich annibyniaeth ac i geisio lleihau unrhyw bryderon a allai fod gennych. Gallai hyn olygu defnyddio gwasanaeth/talu bil/gwneud apwyntiad.
 • Gallwn gynnig hyfforddiant ar Awtistiaeth i sefydliadau, gwasanaethau neu glybiau fel rhan o’r Cynllun Cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth am Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth.
 • Gallwn ddangos yr adnoddau sydd ar gael ar Wefan Cenedlaethol ASD Info Cymru

Nid yw Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin yn gallu darparu’r canlynol:

 • Asesiad a diagnosis
 • Ymyrryd mewn argyfwng
 • Gwaith achos / cymorth parhaus
 • Ymyriadau tymor hir

KEJones@carmarthenshire.gov.uk/KEJones@sirgar.gov.uk

http://www.asdinfowales.co.uk/home/

01267 246513 ext 6513

Dolenni Cyswllt Perthnasol

thumbnail of ASDinfoWales_Resources leaflet_CYM

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up