Addysg

Family Information Service Award for schools

Addysg

Addysg

Derbyn i Ysgolion / Newid Ysgol (Sir Gar)

Gwneud cais am:

  • gwneud cais am le mewn ysgol – plant 3 oed
  • gwneud cais am le mewn ysgol gynradd
  • symud i ysgol uwchradd
  • newid ysgol

cliciwch ar y dolenni isod:

Derbyn i Ysgolion

Grant Datblygu Disgyblion

Cymorth gyda chostau gwisg ysgol, offer, cit chwaraeon a chit ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol ar gyfer eich plentyn – 01267 246589 neu sirgar.llyw.cymru

thumbnail of GD5048-SchoolUniformFlyer (Page 01)

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Helpu plant i fod yn ‘barod i ddysgu’ pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol:

 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160711-ready-to-learn-leaflet-en.pdf

Llyfrau Llesol

Wyt ti’n teimlo’n drist? yn poeni? yn grac? Wyt ti’n cael dy fwlio? Neu’n teimlo’n genfigennus? Mae darllen y llyfrau cywir yn gallu dy helpu i ddeall sut rwyt ti’n teimlo. Siarada â dy feddyg/nyrs ysgol am gynllun Llyfrau Llesol (Cymru). I weld rhestr o lyfrau am lesiant ac iechyd meddwl, cer i www.llyw.cymru
 Llyfrau Llesol (Cymru)

 

Y Gwasanaeth Lles Addysg

Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn gweithio gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd.  Mae’n gweithio gydag ysgolion i nodi’r disgyblion sydd â phresenoldeb isel ac yn sicrhau bod cynlluniau priodol ar waith.  Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn cynnig ymyrraeth gynnar a chymorth, gan ddefnyddio dull Tîm o Amgylch y Teulu pan fo angen.  Os na fydd presenoldeb yn cynyddu, bydd y Gwasanaeth yn ystyried atgyfeirio’r mater i’r llys. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn helpu i gadw plant mewn addysg.

Yn ogystal, mae’r Gwasanaeth yn rhoi trwyddedau i blant sy’n cymryd rhan mewn adloniant a’r rhai sy’n gweithio ac i hebryngwyr plant.

Rhif ffôn cyswllt:  01554 742369

Ble y gallaf wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Mae’n rhaid gwneud cais i’r awdurdod lleol y mae’r ysgol yn rhan ohono. Yn achos plant sy’n mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, mae’n rhaid gwneud pob cais i’r adran ganlynol:

Adain Prydau Ysgol Am Ddim
Uned Cymorth Busnes
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin

I wneud cais am brydau ysgol am ddim:

Iechyd a Llesiant

Curwch Ffliw – Gall dal y ffliw olygu problemau mawr i’ch rhai bach… Felly ydych chi’n barod i guro ffliw gyda’ch plant y gaeaf hwn? Curwch ffliw… cyn iddo eich curo chi!

Imiwneiddio Plant

Cynllun Gwên

Pob Plentyn 10 Cam i Bwysau Iach

Fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Banciau Bwyd Sir Gaerfyrddin

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up