Coronafeirws (Covid-19)

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi ehangu’r Cynllun Cymorth Hunanynysu i gynnwys rhieni a gofalwyr plant y gofynnwyd iddynt hunanynysu.  Mae’r cynllun cymorth hunanynysu, a weinyddir gan awdurdodau lleol, yn darparu hyd at £500 i unigolion ar incwm isel y mae’n ofynnol iddynt hunanynysu yn sgil canlyniad prawf positif, neu am eu bod wedi’u nodi’n gyswllt agos ag achos positif gan Profi Olrhain Diogelu (POD). Bydd yr estyniad a gyhoeddir yn ymestyn y taliadau i rieni/gofalwyr sy’n gorfod gofalu am blant sy’n hunanynysu fel cysylltiadau Profi Olrhain Diogelu neu yn sgil prawf positif.

Mae mwy o wybodaeth am y cynllun cymorth hunanynysu ar gael. Mae copïau pellach o’r llythyr ar gael oddi wrth TrafodGofalPlant@llyw.cymru.

Ewch i Ystafell Newyddion Cyngor Sir Caerfyrddin i gael gwybodaeth swyddogol a diweddariadau wrth i sefyllfa Coronavirus ddatblygu. Maent yn cyhoeddi diweddariadau, penderfyniadau a chyngor newydd yn ddyddiol, ynghyd â gwybodaeth am ffynonellau cymorth a chefnogaeth.

Ewch i’w tudalen yma:
newsroom.carmarthenshire.gov.wales/coronavirus

Ar gyfer adnoddau swyddogol ewch i’r gwefannau yma:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llywodraeth Cymru

Rhestr o Linellau Cymorth ac Apiau Hunanofal ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4 (11-18 oed)

thumbnail of Llinellau Cymorth ar gyfer disgyblion CA3 a 4 CORRECT 22.5.20 – Cynllun Ysgolion Iach

Rhestr o Linellau Cymorth ac Apiau Hunanofal ar gyfer disgyblion oed Cynradd (4-11 mlwydd oed)

thumbnail of Llinellau Cymorth ar gyfer Disgyblion yr Ysgol Gynradd – Support Lines for Primary aged Pupils CORRECT Cynllun Ysgolion Iach 8.6.20

thumbnail of Booklist for Foundation Aged Pupils – Mental & Emotional Health Promotion

thumbnail of Bookilst for Key Stage 2 Pupils – Mental & Emotional Health Promotion


Hand Washing Guidance for Younger Children

thumbnail of SD0079_schools_hand_washing_guidance_younger

Hand Washing Guidance for Older Children

thumbnail of SD0079_schools_hand_washing_guidance_older

Syniadau Dysgu Cartref

Addysg 3 oed yn Lleoliadau Sir Gâr.  Gweithgareddau i’w cynnal gyda’ch plant gartref.

thumbnail of Heini – Dewch i chwarae a dysgu – tedis (Heini Jones)

thumbnail of Heinin 2 -Dewch i chwarae a dysgu – ewch bananas – go bananas_

thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – esgidiau esgidiau a rhagor o esgidiau 2

thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – bocs

thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – blodau

thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – dillad

dewch i chwarae a dysgu – picnic thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – picnic


 

Plentyndod Chwareus

thumbnail of Canllaw chwarae yn y cartref

Goroesi hunan ynysu gyda phlant!

Am syniadau ar beth i wneud gyda phlant yn ystod cyfnod hunan ynysu, ewch i’r gwefannau isod:
www.plentyndodchwareus.cymru
www.chwaraecymru.ork.uk
www.pinterest.co.uk/pinterest/stay-safe-stay-inspired/keeping-kids-busy
www.pinterest.co.uk/pinterest/stay-safe-stay-inspired/activities-for-toddlers

Hefyd, fe ddewch o hyd i lawer o dudalennau defnyddiol ar Drydar a Facebook.


‘Coronafeirws a fi’ – Holi pobl ifanc Cymru am eu meddyliau a’u pryderon yn ystod y pandemig

Rhannwch yr arolwg os gwelwch chi’n dda

Diweddariad cwestiynau cyffredin: Plant agored i niwed a diogelu

Rheoliadau coronafeirws: canllawiau

Beth allwch chi a busnesau ei wneud yn ystod yr argyfwng a beth sy’n digwydd os byddwch yn torri’r Deddfau newydd hyn.

NSPCC – Dal yma i blant

Mae’r NSPCC yn dal yma i blant, ac yn dal yma i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n poeni am blentyn, neu os oes angen cyngor a chefnogaeth arnoch chi, siaradwch â’r llinell gymorth.

Ffoniwch 0808 800 5000 (8am-10pm Llun-Gwe/9am-6pm penwythnos) neu e-bostiwch help@nspcc.org.uk unrhyw adeg.

Ddylai neb deimlo’n ofnus gartre – ymgyrch cam-drin domestig a thrais rhywiol

Mae’r ymgyrch #BywHebOfn yna i roi gwybod i’r rhai sydd mewn perygl fod cymorth ar gael o hyd, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.


thumbnail of EO learning at home guidance ( March 2020)


https://gov.wales/regional-coronavirus-testing-facilities

Hywel Dda University Health Board

Email: Covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Tel: 0300 303 8322

Adnoddau eraill:

Stay Home - latest NHS information about the virus

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button