Baby smiling playing with rattle
Baby Babble Group
Baby playing with a mirror at baby babble
Baby playing at baby babble
Baby babble group
SALT photo

Gwasanaeth Iaith Gynnar

Yn ystod cyfnod COVID-19, bydd y Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Dechrau’n Deg yn cael ei ddarparu dros y ffôn cyhyd ag y bydd modd. Rydym am anelu i helpu teuluoedd i fedru parhau i gefnogi anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu eu plant yn ystod y cyfnod hwn pan na allwn ddarparu ymyrraeth uniongyrchol. Gobeithiwn sicrhau bod modd i deuluoedd droi at adnoddau, targedau a gweithgareddau a fydd o gymorth ymarferol i chi gefnogi cynnydd eich plentyn.

Rydym yn eich annog chi i feddwl am bethau ymarferol a hwyliog y gallwch eu gwneud gartref i geisio cyrraedd y targedau yma. Edrychwch ar y rhyngrwyd. Fe welwch lawer o awgrymiadau difyr i annog sgiliau iaith ar wahanol lefelau gan ddefnyddio pethau sydd gennych yn y tŷ neu tu allan.

Dyma enghreifftiau:

Speech and Language Therapy Toolkit

Tiny Happy People

Mae rhai o adnoddau Tiny Happy People ar gael yn Gymraeg. Fodd bynnag, nid yw’r wefan yn gwbl ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i weithio gyda’r BBC i gynhyrchu rhagor o adnoddau yn Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, consyrn neu os hoffech gael trafodaeth gyda therapydd, cysylltwch â ni ar 01267 227425 ac fe wnawn ni eich ffonio chi nôl.  Bydd angen i chi ddarparu enw’r plentyn yn llawn, ei dd/dyddiad geni a’ch rhif ffôn cyswllt.

Rydym yn anelu i fod ar gael am gyfnod mor hir â phosib, gan gofio, serch hynny, y gallai’n dyletswyddau o fewn y GIG newid ar unrhyw adeg.

 

 

Gwasanaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Dechrau’n Deg

Mae dysgu siarad yn rhan hanfodol o ddatblygiad a thwf cynnar babanod a phlant. Bydd cyfathrebu a siarad yn rheolaidd â’ch babi o’r enedigaeth (ac yn ystod y beichiogrwydd), a chynnig ystod eang o weithgareddau ysgogol iddo/iddi, yn helpu gallu plentyn i siarad i ddatblygu’n llawn er mwyn ei helpu i ddysgu, i lwyddo ac i fod yn barod ar gyfer yr ysgol.

 

Beth yw gwaith y Tîm Lleferydd ac Iaith?

Mae’r Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith yn cynnig cymorth i rieni er mwyn annog ysgogiad cynnar, hyrwyddo lleferydd, iaith a chyfathrebu ymysg babanod newydd-anedig a phlant bach. Caiff negeseuon allweddol ‘Dysgu Siarad’ eu hyrwyddo i holl deuluoedd Dechrau’n Deg ac mae grwpiau Clebran Baban, sy’n symud o gwmpas y sir, ar gael i rieni babanod rhwng 0 a 9 mis.

Mae Therapi Iaith a Lleferydd hefyd ar gael ar gyfer teuluoedd Dechrau’n Deg a’u plant ar sail un-i-un yn y cartref, lle nodwyd gan eu Hymwelwyr Iechyd fod y plant ar ei hôl hi o ran eu sgiliau iaith. Gellir cynnig pecynnau Rhyngweithio rhwng Oedolyn a Phlentyn am bedair wythnos sy’n cynnwys gweithio gyda rhieni i addasu eu sgiliau rhyngweithio er mwyn iddynt allu cefnogi eu plant sy’n dysgu siarad yn ddyddiol. Ynghyd â hyn, gellir darparu rhaglenni iaith a lleferydd wedi’u targedu am chwe wythnos yn y cartref neu’r feithrinfa a darparu cyngor a gweithgareddau i rieni allu parhau i ymarfer gyda’u plant.

Camau Clebran

Siaradwch â’ch Ymwelydd Iechyd neu ffoniwch 01554 742447 i weld a ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw un o’r gwasanaethau am ddim.

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up