Y Tîm Ymgynghorol - Gofal Plant

Childcare Advisory Team
Teacher pointing out snowflakes in pretend igloo
Children on their welly walk
Young children brushing their teeth
Child looking through large magnifying glass

Y Tîm Ymgynghorol – Gofal Plant

Mae’r Tîm Ymgynghorol – Gofal Plant yn cynnwys:

 • Jasmin Lewis-Hovey – Athrawes Pontio Blynyddoedd Cynnar
 • Avril Chambers – Swyddog Cymorth Gofal Plant
 • Rebecca Woods – Swyddog Cymorth Gofal Plant
 • Hayley Davies – Cydgysylltydd Gofal Plant

Gellir cysylltu â’r tîm drwy ffonio rhif Dechrau’n Deg: 01554 742447

Beth yw ein gwaith?

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r lleoliadau i ddarparu gofal plant o s

afon uchel drwy ymweld â lleoliadau’n rheolaidd er mwyn cynnig cyngor a chymorth; yn ogystal â datblygu a monitro ansawdd arfer.

Er mwyn gwella darpariaeth gofal plant ym mhob un o’n lleoliadau meithrin, rydym yn cynnig gweithdai hyfforddiant sy’n cynnwys;

 • Chwarae Stecslyd
 • Byd Bach ac Adeiladu
 • Dathlu Amrywiaeth Amlddiwylliannol a Dwyieithrwydd
 • Cynllunio
 • Ymlyniad a Fi
 • Asesiadau Risg
 • Proffiliau Cyfnod Sylfaen
 • Numicon
 • Chwarae â Thywod a Dŵr

 

Hyfforddiant ar gael i lleoliadau gofal plant

Broses Bontio’n

Mae’r broses bontio’n chwarae rôl allweddol yn y tîm ymgynghorol – gofal plant, lle y mae swyddogion cymorth gofal plant yn gweithio mewn partneriaeth â’r holl leoliadau gofal plant, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol allweddol i sicrhau y bydd pob plentyn yn symud yn hwylus i’r feithrinfa.  Mae hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd pontio bob tymor rhwng y lleoliadau gofal plant perthnasol ac athrawon meithrinfeydd.

Nod Llywodraeth Cymru yw gwella presenoldeb mewn lleoliadau gofal plant ar draws yr holl Awdurdodau Dechrau’n Deg, gan gyrraedd targed o 95% erbyn 2020.   Yn unol â hynny, mae swyddogion cymorth gofal plant yn gwirio’r cofrestri bob mis i sicrhau bod plant yn manteisio ar eu lleoedd gofal plant a ariennir, yn ogystal â monitro presenoldeb pob plentyn drwy ddefnyddio’r ‘Polisi Presenoldeb‘ gofal plant.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up