Y Tîm Ymgynghorol - Gofal Plant

Childcare Advisory Team
Teacher pointing out snowflakes in pretend igloo
Children on their welly walk
Young children brushing their teeth
Child looking through large magnifying glass

Y Tîm Ymgynghorol – Gofal Plant

Mae’r Tîm Ymgynghorol – Gofal Plant yn cynnwys:

 • Jasmin Lewis-Hovey – Athrawes Pontio Blynyddoedd Cynnar
 • Avril Chambers – Swyddog Cymorth Gofal Plant
 • Rebecca Woods – Swyddog Cymorth Gofal Plant
 • Hayley Davies – Cydgysylltydd Gofal Plant

Gellir cysylltu â’r tîm drwy ffonio rhif Dechrau’n Deg: 01554 742447

Beth yw ein gwaith?

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r lleoliadau i ddarparu gofal plant o s

afon uchel drwy ymweld â lleoliadau’n rheolaidd er mwyn cynnig cyngor a chymorth; yn ogystal â datblygu a monitro ansawdd arfer.

Er mwyn gwella darpariaeth gofal plant ym mhob un o’n lleoliadau meithrin, rydym yn cynnig gweithdai hyfforddiant sy’n cynnwys;

 • Chwarae Stecslyd
 • Byd Bach ac Adeiladu
 • Dathlu Amrywiaeth Amlddiwylliannol a Dwyieithrwydd
 • Cynllunio
 • Ymlyniad a Fi
 • Asesiadau Risg
 • Proffiliau Cyfnod Sylfaen
 • Numicon
 • Chwarae â Thywod a Dŵr

 

Hyfforddiant ar gael i lleoliadau gofal plant

Broses Bontio’n

Mae’r broses bontio’n chwarae rôl allweddol yn y tîm ymgynghorol – gofal plant, lle y mae swyddogion cymorth gofal plant yn gweithio mewn partneriaeth â’r holl leoliadau gofal plant, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol allweddol i sicrhau y bydd pob plentyn yn symud yn hwylus i’r feithrinfa.  Mae hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd pontio bob tymor rhwng y lleoliadau gofal plant perthnasol ac athrawon meithrinfeydd.

Nod Llywodraeth Cymru yw gwella presenoldeb mewn lleoliadau gofal plant ar draws yr holl Awdurdodau Dechrau’n Deg, gan gyrraedd targed o 95% erbyn 2020.   Yn unol â hynny, mae swyddogion cymorth gofal plant yn gwirio’r cofrestri bob mis i sicrhau bod plant yn manteisio ar eu lleoedd gofal plant a ariennir, yn ogystal â monitro presenoldeb pob plentyn drwy ddefnyddio’r ‘Polisi Presenoldeb‘ gofal plant.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up