Child looking through large magnifying glass
Children in aprons making food

Darpariaeth Gofal Plant

Mae darparu gofal plant o safon uchel sy’n cael ei ariannu ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed yn hanfodol i raglen Dechrau’n Deg.

Mae gofal plant o safon uchel yn helpu plant i ennill sgiliau megis cymdeithasu a’r gallu i chwarae a chanolbwyntio. Mae’r rhain yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer gallu’r plentyn i ddysgu, ond hefyd ar gyfer cyfranogi’n effeithiol mewn grwpiau.

Felly dylai’r ffocws ar ddarpariaeth o safon uchel ategu pob agwedd ar ofal plant Dechrau’n Deg. Dylai gofal plant Dechrau’n Deg ymdrechu i fod yn feincnod ar gyfer gofal plant o safon ledled Cymru, yn ogystal ag ymdrechu i fod yn ofal plant o’r safon uchaf.

Bydd y cyfuniad o bobl o safon uchel sy’n darparu gofal mewn amgylchedd o safon uchel yn sicrhau profiad o safon uchel ar gyfer y plentyn. Bydd y profiad yn helpu i ddarparu sylfaen ar gyfer yr holl ddatblygiad yn y dyfodol.

Canllawiau ar Gyfer Gofal Plant o Ansawdd da Llywodraeth Cymru

  • Mae pob lleoliad gofal plant yn annog plant i frwsio’u dannedd bob dydd drwy ddefnyddio past dannedd â fflŵorid i atal pydredd dannedd yn ystod arferion dyddiol y lleoliad, yn unol ag IECHYD Y GEG (Designed to Smile).

 

  • Mae pob lleoliad gofal plant yn cael ei annog i ddefnyddio’r Canllawiau Bwyd a Maeth gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ‘Arfer gorau o ran bwyd a maeth ar gyfer lleoliadau gofal plant’ ynghyd â’r enghreifftiau atodol o fwydlenni a ryseitiau. Mae bwydlen y lleoliadau ar gael ar gais. Mae’r canllawiau’n cael eu darparu fel rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru, Pwysau Iach: Cymru Iach. Bwyd a maeth mewn lleoliadau gofal plant

 

  • Mae pob lleoliad yn gweithredu canllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag annog datblygiad plant drwy weithgareddau chwarae a hyrwyddo parodrwydd ar gyfer ysgol.

Mae Dechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin yn rheoli 3 o'i leoliadau Awdurdod Lleol ei hun yn fewnol, sef:

Ffrindiau Bach

Little Wizards

Trysor Bach

The Bydd staff Dechrau’n Deg yn darparu cyfleoedd chwarae a dysgu o safon uchel drwy amrywiaeth eang o weithgareddau.

Bydd gan yr holl staff gymwysterau Gofal Plant priodol yn unol â gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer y sawl sy’n gweithio mewn cyfleuster gofal plant.

Mae pob lleoliad gofal plant yn ymdrechu i hyrwyddo’r nodau canlynol:

  • Darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle gall plant ddysgu a thyfu.
  • Cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau dan do ac awyr agored mewn amgylchedd o safon uchel.
  • Darparu gwasanaeth sy’n cefnogi ac yn diogelu plant.
  • Cefnogi plant y mae angen cymorth ychwanegol arnynt.
  • Creu amgylchedd lle mae pob plentyn unigol yn teimlo’n werthfawr.
  • Gweithio mewn partneriaeth â rhieni/gofalwyr mewn ffordd agored a gonest.

Y Tîm Ymgynghorol – Gofal Plant

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up