Child looking through large magnifying glass
Children in aprons making food

Darpariaeth Gofal Plant

Mae darparu gofal plant o safon uchel sy’n cael ei ariannu ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed yn hanfodol i raglen Dechrau’n Deg.

Mae gofal plant o safon uchel yn helpu plant i ennill sgiliau megis cymdeithasu a’r gallu i chwarae a chanolbwyntio. Mae’r rhain yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer gallu’r plentyn i ddysgu, ond hefyd ar gyfer cyfranogi’n effeithiol mewn grwpiau.

Felly dylai’r ffocws ar ddarpariaeth o safon uchel ategu pob agwedd ar ofal plant Dechrau’n Deg. Dylai gofal plant Dechrau’n Deg ymdrechu i fod yn feincnod ar gyfer gofal plant o safon ledled Cymru, yn ogystal ag ymdrechu i fod yn ofal plant o’r safon uchaf.

Bydd y cyfuniad o bobl o safon uchel sy’n darparu gofal mewn amgylchedd o safon uchel yn sicrhau profiad o safon uchel ar gyfer y plentyn. Bydd y profiad yn helpu i ddarparu sylfaen ar gyfer yr holl ddatblygiad yn y dyfodol.

Canllawiau ar Gyfer Gofal Plant o Ansawdd da Llywodraeth Cymru

  • Mae pob lleoliad gofal plant yn annog plant i frwsio’u dannedd bob dydd drwy ddefnyddio past dannedd â fflŵorid i atal pydredd dannedd yn ystod arferion dyddiol y lleoliad, yn unol ag IECHYD Y GEG (Designed to Smile).

 

  • Mae pob lleoliad gofal plant yn cael ei annog i ddefnyddio’r Canllawiau Bwyd a Maeth gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ‘Arfer gorau o ran bwyd a maeth ar gyfer lleoliadau gofal plant’ ynghyd â’r enghreifftiau atodol o fwydlenni a ryseitiau. Mae bwydlen y lleoliadau ar gael ar gais. Mae’r canllawiau’n cael eu darparu fel rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru, Pwysau Iach: Cymru Iach. Bwyd a maeth mewn lleoliadau gofal plant

 

  • Mae pob lleoliad yn gweithredu canllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag annog datblygiad plant drwy weithgareddau chwarae a hyrwyddo parodrwydd ar gyfer ysgol.

Mae Dechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin yn rheoli 4 o'i leoliadau Awdurdod Lleol ei hun yn fewnol, sef:

Ffrindiau Bach

Little Acorns

Little Wizards

Trysor Bach

The Bydd staff Dechrau’n Deg yn darparu cyfleoedd chwarae a dysgu o safon uchel drwy amrywiaeth eang o weithgareddau.

Bydd gan yr holl staff gymwysterau Gofal Plant priodol yn unol â gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer y sawl sy’n gweithio mewn cyfleuster gofal plant.

Mae pob lleoliad gofal plant yn ymdrechu i hyrwyddo’r nodau canlynol:

  • Darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle gall plant ddysgu a thyfu.
  • Cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau dan do ac awyr agored mewn amgylchedd o safon uchel.
  • Darparu gwasanaeth sy’n cefnogi ac yn diogelu plant.
  • Cefnogi plant y mae angen cymorth ychwanegol arnynt.
  • Creu amgylchedd lle mae pob plentyn unigol yn teimlo’n werthfawr.
  • Gweithio mewn partneriaeth â rhieni/gofalwyr mewn ffordd agored a gonest.

Y Tîm Ymgynghorol – Gofal Plant

 

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up