Ein Tîm Bydwreigiaeth

Placeholder

Grŵp Cen-geni

Placeholder
Placeholder

Arddangosiad amser bath gyda Sharon

Placeholder

Bydwreigiaeth

Mae ein Gwasanaeth Bydwreigiaeth Dechrau’n Deg yn cynnig y canlynol i rieni yn ardal Dechrau’n Deg:

  • Paratoi ar gyfer esgor a gofalu am y babi, gyda chymorth un-i-un yn y cartref ac mewn grŵp.
  • Canolbwyntio ar iechyd emosiynol, lleihau straen a hyrwyddo ymlyniad/bondio cynnar.
  • Meithrin hyder o ran mynychu grwpiau lle gallant gwrdd a gwneud ffrindiau â mamau eraill.
  • Annog ymgysylltiad parhaus mewn cyrsiau a grwpiau Dechrau’n Deg eraill.
  • Ein nod yw cynyddu’r nifer sy’n bwydo ar y fron yn ardal Dechrau’n Deg a thrafod y manteision drwy Hybu Iechyd.
  • Rydym yn darparu arweiniad, mentora a chymorth drwy gydol y beichiogrwydd ac er mwyn hybu hunan-barch a chynyddu hyder.
  • Rydym hefyd yn trafod hybu iechyd drwy ein sesiynau, gan geisio lleihau ysmygu, cynyddu ymarfer corff a bwyta’n iach yn ystod beichiogrwydd.
  • Rydym yn cynnig cefnogaeth emosiynol yn y cyfnod ar ôl geni – cyfnod lle mae’r rhan fwyaf o famau’n teimlo bod cael babi newydd yn gallu bod yn heriol.

Naw Mis a Mwy

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up