Support Officer Home Visit
Flying Start cooking session
Parenting Officer taking Incredible Years Course

Tîm Gofal Cymdeithasol

Mae ein Tîm Gofal Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig a Swyddogion Cymorth. Gallant ddarparu amrywiaeth eang o becynnau cymorth i deuluoedd ledled ardaloedd Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin..

Gweithwyr Cymdeithasol Dechrau’n Deg

Bydd y Gweithiwr CymdeithasolDechrau’n Deg yn helpu teuluoedd i adeiladu ar eu cryfderau ac yn cyfrannu at sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer teuluoedd a phlant. Gallant gynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor i deuluoedd a allai fod yn profi anawsterau o ran perthnasoedd, rhianta, iechyd meddwl, tai a rheoli materion sy’n ymwneud â dyledion. Mae Gweithwyr Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd ac yn gallu helpu drwy ddatblygu hyder ac annibyniaeth yn ogystal â chyfeirio pobl at wasanaethau cymorth eraill yn Sir Gaerfyrddin.

Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig Dechrau’n Deg

Mae Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig Dechrau’n Deg yn cefnogi teuluoedd sy’n dioddef cam-drin domestig drwy ddarparu’r Rhaglen Rhyddid; Rhaglen Pecyn Cymorth Adfer; Rhaglen Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch ar sail un-i-un ac mewn grŵp yn ogystal â chymorth diogelwch un-i-un. Mae’r Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig yn rhoi cyfleoedd i deuluoedd wella eu hymwybyddiaeth ynghylch cam-drin domestig mewn ymgais i adnabod arwyddion ymddygiad bygythiol a pherthnasoedd gwael. Y nod yw annog perthnasoedd iach.

 

Byw Heb Ofn

Cymorth i Ferched Cymru

Cyfraith Clare

Swyddogion Cymorth Dechrau’n Deg

Mae Swyddogion Cymorth Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni ac yn agos ag Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg ac aelodau eraill o wasanaeth Dechrau’n Deg. Maent yn darparu ystod o gymorth un-i-un yn y cartref ar gyfer teuluoedd er mwyn helpu rhieni a gofalwyr i adeiladu ar eu cryfderau ac ymdopi â heriau rhianta a bywyd bob dydd.

Gall y cymorth hwn yn y cartref gynnwys rhai o’r canlynol:

  • Cymorth Bwydo ar y Fron
  • Diddyfnu
  • Tylino Babi – i hyrwyddo bondio ac ymlyniad
  • Strategaethau rhianta cadarnhaol i gynorthwyo datblygiad y plentyn
  • Sgiliau Ffordd o Fyw – trefniadau arferol yn y cartref
  • Hyrwyddo datblygiad iaith cynnar, lleferydd a chyfathrebu
  • Cefnogi teuluoedd i gael mynediad i adnoddau yn y gymuned er enghraifft Canolfannau Teulu
  • Cymorth gyda materion cysgu, hyfforddiant poti a gwybodaeth am fwyta’n iach a maeth cynnar
Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up