Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Rhaglenni Rhianta

Mae rhai rhaglenni yn benodol ar gyfer rhieni/gofalwyr â babanod newydd-anedig sy’n annog meithrin perthynas glòs â’r babi ac ymlyniad rhyngddynt.

‘Dod i adnabod eich babi’ – ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â babanod newydd-anedig hyd at 9 mis oed. Dyma ffordd hwyliog a rhyngweithiol o ddysgu mwy am ddatblygiad eich babi. Caiff sesiynau eu cynnal gydag Ymwelydd Iechyd er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf. Bob wythnos, mae pwnc gwahanol, er enghraifft diddyfnu, diogelwch yn y cartref, iaith gynnar, cyfathrebu a datblygiad yr ymennydd, storïau, caneuon a llawer mwy.

‘Datblygiad a Thylino i Fabanod’ – ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â babanod o 8 wythnos oed. Mae sesiynau’n helpu rhieni i ddysgu am dechnegau ymlacio a thylino sylfaenol er mwyn helpu eich babi i gysgu, lleihau colig a gwynt a llonyddu eich babi.

 

Wrth i blant dyfu, mae rhaglenni pellach ar gael. Mae’r rhaglenni hyn yn helpu hyder rhieni/gofalwyr o ran ymdrin ag ymddygiad plant drwy ddefnyddio strategaethau rhianta cadarnhaol a chreu dulliau cadarnhaol o feithrin perthnasoedd iach gyda’n plant.

‘Rhaglen y Blynyddoedd Rhyfeddol i Blant Bach’(Webster Stratton) – ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â phlant bach rhwng 1 a 3 oed.  Sesiynau anffurfiol yw’r rhain sy’n ymdrin â nifer o wahanol bynciau megis datblygiad plant bach, helpu plant bach o ran dysgu rhannu a phwysleisio pwysigrwydd canmoliaeth er mwyn cynyddu ymddygiad cadarnhaol yn ogystal â sut i ddelio â phyliau o dymer.

‘Ymdrin ag Ymddygiad Plant’ – ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â phlant rhwng 1 a 3 oed. Mae’r sesiynau yn helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu â phlant drwy ddefnyddio strategaethau rhianta cadarnhaol er mwyn rheoli ymddygiad annerbyniol. Gall y sesiynau helpu i annog cydweithrediad ymysg ein plant. Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnig cyfle i rieni ennill achrediad Agored.

‘Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant’ – ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â phlant rhwng 1 a 3 oed. Mae’r sesiynau hyn yn hyrwyddo iechyd emosiynol a llesiant meddyliol, ac yn gallu ein helpu ni fel rhieni i ddeall a rheoli teimladau ac ymddygiad yn gadarnhaol. Er mwyn meithrin perthnasoedd o ran magu plant. Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnig cyfle i rieni ennill achrediad Agored.

 

 

Mae tîm Magu Plant Dechrau’n Deg am eich atgofio fod ffeindio amser i fagwraeth eich hun yn bwysyg iawn i eich iechyd emosiynol.

Dyma ddull atgoffa.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up