Iechyd

Ffrindiau Bach Childcare Setting

Iechyd

Iechyd

Mae chwarae yn cynnig amrywiaeth o fuddion i blant o ran ymarfer corff a’u hiechyd meddwl:

  • Mae dringo yn datblygu cryfder, cydsymud, cydbwysedd a’r gallu i fentro, yn ogystal â datblygu hyder a hunan parch.
  • Mae rhedeg a gemau cwrso yn datblygu ffitrwydd, stamina a sioncrwydd.
  • Mae neidio a rhedeg yn datblygu dwysedd esgyrn.

Canllawiau ar weithgarwch corfforol:

Blynyddoedd Cynnar (O Dan 5) – ar gyfer plant sy’n gallu cerdded

Blynyddoedd Cynnar (O Dan 5) – ar gyfer babanod nad ydynt yn cerdded eto

Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed

 

Ffrindiau Bach Childcare Setting

Syniadau i wneud cerdded yn hwyl a sbri i’r teulu

Mae plant actif yn blant hapus – mae plant yn hoffi rhedeg o amgylch yn cael hwyl a sbri. Nid yw’r corff wedi ei gynllunio i eistedd o hyd, mae angen cerdded, neidio, rhedeg a symud.

Mae bod yn actif yn fuddiol i oedolion hefyd; mwyaf actif yr ydych, gwell y byddwch yn teimlo nawr ac mewn

blynyddoedd i ddod. Pan fydd plant yn eich gweld chi yn ymuno a chael sbri mewn gwahanol weithgareddau, fe fydd yn eu hannog nhw i fod yn actif hefyd.

Ffordd wych o gael plant i fod yn fwy actif yw caniatáu amser a gwagle digonol ar gyfer chwarae. Mae chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles plant. Beth am gynnwys gemau hwyl a sbri pan yr ydych yn mynd am dro fel teulu? Fe fydd y plant yn fwy actif a bydd yn gwneud y daith yn fwy pleserus i bawb.

Syniadau i wneud cerdded yn hwyl a sbri i’r teulu

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up