Mamolaeth

Ffair Mamolaeth a Rhiant Newydd FFAIR MAMOLAETH A RHIANT NEWYDD

Rydym yn gyffrous iawn i gynnal  Ffair Mamolaeth a Rhiant Newydd ar Fedi 22ain yn Neuadd y Gwendraeth yn RHAD AC AM DDIM a byddwn wrth ein boddau pe baech yn ymuno.

 

Bydd cyfleoedd i chi gwrdd a sgwrsio gyda nifer o wasanaethau y byddwch efallai yn eu defnyddio wedi i chi gael eich babi.

 

Bydd y rhain yn cynnwys

 

•           Ymwelwyr Iechyd – Gwybodaeth am gysgu diogel, bwydo babanod a diddyfnu ac ati

 

•           Bydwragedd – I ddarparu gwybodaeth ynghylch rhoi’r gorau i ysmygu, bwyta’n iach,

brechiadau yn ystod beichiogrwydd a dangos clipiau fideo o’r Uned Dan Arweiniad

Bydwragedd a’ wardiau esgor yn Ysbyty Glangwili.,

 

•           Staff Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Gâr – i gynghori ar osod seddi ceir plant yn ddiogel a

diogelwch mewn ceir.

 

•           Llyfrgell Cewynnau aml-ddefnydd Babanod Eco (Gwasanaeth benthyca Cewynnau aml-

ddefnydd).

 

•           Cymraeg i Blant a Mudiad Meithrin – Gwybodaeth am ysgolion cyn ysgol lleol.

a darpariaeth rhiant a fabi o dan ymbarél Mudiad Meithrin

 

•           Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Darparu cymorth diduedd, am ddim, cefnogaeth,

cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o ofal plant, cymorth i deuluoedd a materion yn

.           ymwneud â theuluoedd.

 

•           Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru – Cyngor gwerthfawr i sicrhau bod eich

cartref mor ddiogel â phosibl a chynnig gwiriadau Diogelwch Cartref am ddim.

 

•           Canolfan Deuluoedd y Tymbl a Phlant Dewi – grwpiau a gweithgareddau lleol am ddim i

deuluoedd

 

Bydd hefyd yn gyfle gwych i chi gwrdd â  Gweithwyr Cymorth y  Tîm Integreiddio a  rhieni disgwylgar erall a newydd o’r ardal.

 

Croeso i chi alw heibio rhwng 10yb a 2yp a gobeithiwn eich gweld yno. Cofrestrwch yma

Pregnacy

Dyma ble mae darpar famau yn cael gofal gan weithwyr iechyd proffesiynol yn ystod eu beichiogrwydd a ble mae apwyntiadau gyda bydwraig yn cael eu gwneud. Mae gofal mamolaeth/cyn-geni yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn gwybod eich bod yn feichiog a gallwch drefnu hyn drwy gysylltu â bydwraig neu feddyg teulu yn eich meddygfa leol.

Ewch i GIG 111 Cymru i gael rhagor o wybodaeth (dim ond ar gael yn y Saesneg)

Gwasanaethau Mamolaeth Hywel Dda

Mae gwasanaethau mamolaeth Hywel Dda yn rhoi gofal i fenywod beichiog a’u teuluoedd ar draws tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sy’n cynnwys adnoddau defnyddiol.

Amseroedd clinig cyn-geni Cwm Gwendraeth

Dydd Llun 9.20am -12pm – Y Tymbl yng Nghanolfan Feddygol Cross Hands

Dydd Mawrth 9.20am -12pm – Pen-y-groes yng Nghanolfan Feddygol Cross Hands

Dydd Mercher 9.20am – 12pm – Pont-iets/Pontyberem ym Meddygfa Pont-iets

Eich hawliau yn y gwaith yn ystod beichiogrwydd

Ffynhonnell wych o wybodaeth am ddarpar famau a’u hawliau i weithio. Teuluoedd sy’n Gweithio | Archifau Beichiogrwydd – Teuluoedd sy’n Gweithio (Sylwch fod y wefan yn Saesneg yn unig)

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Grŵp Bwmp a Babi Glangwili

Mae Grŵp Facebook Bwmp a Babi Glangwili (gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda) ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd. Mae’r grŵp Facebook yn lle i rannu profiadau a chael cyngor gan eraill sy’n mynd drwy brofiadau tebyg. (Grŵp preifat yw hwn ac mae angen ichi ymuno â’r grŵp).

Addysg a Chymorth Cyn-geni Cymru Gyfan

Mae’r Grŵp Facebook Addysg a Chymorth Cyn-geni Cymru Gyfan ar gyfer menywod beichiog a’u teuluoedd ledled Cymru er mwyn gallu cael gafael ar wybodaeth sy’n ymwneud â beichiogrwydd a genedigaeth.

Daw’r wybodaeth oddi wrth nifer o Fyrddau Iechyd ledled Cymru sydd wedi dod at ei gilydd i ddarparu deunyddiau addysg cyn-geni i fenywod wrth iddynt baratoi ar gyfer genedigaeth eu baban. (Grŵp preifat yw hwn ac mae angen ichi ymuno â’r grŵp).

Best Beginnings

Yn gweithio i ymgysylltu â rhieni, eu harfogi, eu haddysgu a’u grymuso, o feichiogi, i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd bywyd eu plant. Ewch i’r wefan yma (Sylwch fod y wefan yn Saesneg yn unig)

Gwybodaeth am fwydo ar y fron

Bwydo ar y Fron – Llaeth Mam

Mae tudalen Facebook Bwydo ar y Fron – Llaeth Mam yn cynnig cymorth â bwydo ar y fron i’r rheiny yn Sir Gaerfyrddin a’r cyffiniau.

Cymdeithas Mamau sy’n Bwydo ar y Fron

Mae Cymdeithas Mamau sy’n Bwydo ar y Fron (ABM) yn sefydliad gwirfoddol ac mae’n cefnogi mamau a theuluoedd, gan gynnig hyfforddiant a siarad dros deuluoedd sy’n bwydo ar y fron ar lefel eiriolaeth genedlaethol. (Sylwch fod y wefan yn Saesneg yn unig)

Mae adnoddau am ddim ar gael ar y wefan yn ystod pandemig COVID-19.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button