Hyfforddiant/Gwaith Chwarae

Placeholder

Hyfforddiant/Gwaith Chwarae

 Rydym yn cynnig hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru).

Rhaglen Hyfforddiant Ebrill-Gorffennaf 2018

Gwaith Chwarae

Os ydych yn mwynhau cael hwyl a sbri gyda phlant a phobl ifanc ac yn mwynhau bod yn egnïol, efallai mai gwaith chwarae yw’r swydd i chi. Mae gweithwyr chwarae yn cynllunio, trefnu a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden. Maent yn gweithio mewn mannau fel clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, bysiau chwarae, cynlluniau chwarae haf a darpariaeth chwarae mynediad agored.

Mae’r gwaith yn cynnwys ymwneud â gweithgareddau fel celf a chrefft, coginio, drama, gemau awyr agored a mynd â phlant allan. Bydd y gwaith fel arfer yn cynnwys:

  • Cynllunio gweithgareddau gyda phlant
  • Darparu mannau, cyfarpar ac adnoddau ar gyfer chwarae
  • Rhoi rhyddid i blant chwarae yn eu ffordd eu hunain
  • Annog ymddygiad teg a gofalgar
  • Siarad gyda phlant am eu pryderon a’u gofidiau
  • Ymdrin ag anafiadau ac argyfyngau
  • Siarad gyda rhieni/gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol eraill ambell waith
  • Cadw cofnodion

Efallai bydd gweithwyr chwarae yn weithwyr amser llawn neu ran amser. Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith yn digwydd gyda’r nos, ar benwythnosau, ac adeg gwyliau ysgol.

Efallai na fydd angen cymhwyster ffurfiol er mwyn cychwyn fel gweithwyr chwarae ond mae cyflogwyr yn debygol o chwilio am brofiad o weithio gyda plant a/neu bobl ifanc (gwaith â thâl neu waith gwirfoddol). Mae sawl ffordd i gael profiad, er enghraifft trwy wirfoddoli mewn ysgol gynradd, cynllun gwyliau clwb ar ôl ysgol …

Mae modd dilyn cwrs mewn coleg er mwyn datblygu sgiliau a gwybodaeth, er enghraifft, Tystysgrif neu Ddyfarniad lefel 2 mewn Gwaith Chwarae. Gallai tystysgrif Cymorth Cyntaf fod yn ddefnyddiol hefyd.

Gall gweithwyr chwarae cymwysedig a phrofiadol ddilyn cyrsiau gradd sylfaen a all arwain at radd mewn maes cysylltiedig megis astudiaethau plentyndod cynnar neu ddatblygiad plant.

Y canlynol yw’r sgiliau a’r nodweddion sydd eu hangen:

Sgiliau gwrando, sgiliau sylfaenol, dealltwriaeth o ymddygiad a datblygiad plant, gallu gweithio’n rhan o dîm, synnwyr digrifwch, sylwgar, creadigol, hyblyg, trefnus, egnïol, gofalgar, amyneddgar, goddefgar, caredig, sensitif, pwyllog, synhwyrol, gonest, amharod i farnu, yn gallu dangos empathi

thumbnail of PFS Advert

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button