Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government

Amdano Dechrau’n Deg

Rhaglen a ariannir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg ar gyfer plant rhwng 0 a 3 ac 11 mis a’u teuluoedd sy’n byw mewn adaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin, a ddiffinnir gan côd post.

Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnir plant yn gyfnod pwysig a bod profiadau’r adeg hon yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad plant yn y dyfodol felly mae’n bwysig iawn gwneud pethau’n iawn!

Pa wasanaethau allwn ni eu cynnig i chi?

Mae Dechrau’n Deg yn gweithredu ar sail ddaearyddol gan ddefnyddio côdau post. Defnyddiwch y gwiriwr côd post i weld a yw eich côd post yn gymwys ar gyfer ein gwasanaethau a pha wasanaethau y gallwch gael mynediad iddynt.

Gwiriwr Côd Post

A ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau'n Deg?

Childcare session in Flying Start session

Gwasanaeth Gofal Plant

Mae gan blant rhwng 2 a 3 oed, sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, hawl i gael gofal plant wedi’i ariannu a hynny am ddeuddeg awr a hanner yr wythnos (dwy awr a hanner y dydd) o ddydd Llun i ddydd Gwener, am 42 wythnos y flwyddyn.

Darganfod Mwy..

Gwasanaeth Rhianta

Mae’n eithaf tebygol mai bod yn rhiant fydd un o’r rolau fydd yn rhoi’r boddhad mwyaf ichi ac weithiau, yn un o’r rolau mwyaf heriol hefyd! Am y rheswm hwnnw, mae gennym amrywiaeth o gweithdau i gefnogi mamau, tadau a gofalwyr. Fel arfer, cynhelir ein gwiethdau mewn canolfannau plant neu ganolfannau teulu lleol ac maent yn llefydd hwyliog ac yn anffurfiol ac yn bwysicach na hynny, am ddim!

Daragnfod mwy..

Demonstrating breastfeeding with mum

Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd

Nyrsys Iechyd y Cyhoedd yw Ymwelwyr Iechyd. Maent yn gweithio gyda theuluoedd i hybu iechyd da ac atal salwch. Mae Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaeth gwell, yn y cartref sydd wedi’i deilwra i anghenion unigol y teulu. Caiff teuluoedd yn ardal Dechrau’n Deg Ymwelydd Iechyd penodol a fydd yn cefnogi’r teulu o’r cyfnod cyn-geni tan fod plant y teulu hwnnw yn 5 oed. Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn nodi cysylltiadau allweddol ar gyfer teuluoedd Dechrau’n Deg.*

*Gwasanaeth cyfeirio yn unig yw hwn. I gael mynediad ato bydd angen atgyfeiriad gan eich Bydwraig neu Ymwelydd Iechyd.

Darganfod mwy..

Gwasaneth Bydwreigiaeth

Mae ein Gwasaneth Bydwreigiaeth Dechrau’n Deg yn cynnig y canlynol i rieni yn ardal Dechrau’n Deg:

Paratoi ar gyfer esgor a gofalu am y babi, gyda chymorth un-i-un yn y cartref ac mewn grŵp.

Canolbwyntio ar iechyd emosiynol, lleihau straen a hyrwyddo ymlyniad/bondio cynnar.

Meithrin hyder o ran mynychu grwpiau lle gallant gwrdd a gwneud ffrindiau â mamau eraill.

Ein nod yw cynyddu’r nifer sy’n bwydo ar y fron yn ardal Dechrau’n Deg a thrafod y manteision drwy Hybu Iechyd.

Rydym yn darparu arweiniad, mentora a chymorth drwy gydol y beichiogrwydd ac er mwyn hybu hunan-barch a chynyddu hyder.

Rydym yn cynnig cefnogaeth emosiynol yn y cyfnod ar ôl geni – cyfnod lle mae’r rhan fwyaf o famau’n teimlo bod cael babi newydd yn gallu bod yn heriol.

*Gwasaneth cyfeirio yn unig yw hwn. I gael mynediad atobydd angen atgyfeiriad gan eich bydwraig new ymwelydd iechyd.

Darganfod Mwy..

Baby playing at baby babble

Gwasanaeth Iaith Gynnar

Mae dysgu siarad yn rhan hanfodol o ddatblygiad a thwf cynnar babanod a phlant. Bydd cyfathrebu a siarad yn rheolaidd â’ch babi o’r enedigaeth (ac yn ystod y beichiogrwydd), a chynnig ystod eang o weithgareddau ysgogol iddo/iddi, yn helpu gallu plentyn i siarad i ddatblygu’n llawn er mwyn ei helpu i ddysgu, i lwyddo ac i fod yn barod ar gyfer yr ysgol.

Darganfod Mwy..

Gwasaneth Gofal Cymdeithasol

Mae ein Tîm Gofal Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig a Swyddogion Cymorth. Gallant ddarparu amrywiaeth eang o becynnau cymorth i deuluoedd ledled ardaloedd Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin.

*Defnyddiwch y gwiriwr d post i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Darganfod mwy..

Support Officer Home Visit

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg
Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

E-bost

Dechraundeg@sirgar.gov.uk

Polisi Preifatrwydd Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button