Mae ein llinell GGD bellach yn weithredol ac rydym yn derbyn galwadau ar 01267 246555, neu e-bostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

CLYBIAU GWYLIAU HAF

Oherwydd COVID-19 mae nifer y Clybiau Haf sy’n rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol yn gyfyngedig ac mae’r nifer o lefydd wedi’i leihau. Felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Edrych am Ofal Plant


Y Cynnig Gofal Plant

Mewn ymateb i COVID-19 roedd Llywodraeth Cymru wedi atal y Cynnig Gofal Plant i newydd-ddyfodiaid ym mis Ebrill er mwyn ariannu gofal plant ar gyfer gweithwyr critigol drwy gyfrwng y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Yr unig blant sy’n derbyn y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd yw’r rhai a oedd yn derbyn y Cynnig cyn gwyliau’r Pasg.  Roedd pob cais ar ôl y dyddiad hwn wedi cael ei atal oherwydd bod y cyllid yn cael ei ddargyfeirio ar gyfer y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio ac wrth i’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws ddod i ben, mae Llywodraeth Cymru yn golygu ailddechrau’r Cynnig Gofal Plant.  Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y cawn y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.  Disgwylir cyhoeddiad yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dylai unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch y Cynnig gael eu cyfeirio at  Lywodraeth Cymru.  Gallwch gysylltu drwy e-bostio TalkChildcare@gov.wales.


 

Are you a critical worker in Carmarthenshire looking for childcare for 0-3 year olds?

Ydych chi'n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy'n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Ydych chi’n weithiwr critigol yn Sir Gaerfyrddin sy’n chwilio am ofal plant ar gyfer plant 0-3 oed?

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.Syniadau Dysgu Cartref/ Home Learning Ideas

thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – Ar lan y mor- cregyn
Syniadau Dysgu Cartref Addysg 3 oed mewn yn Lleoliadau Sir Gâr – gweithgareddau i’w cynnal gyda’ch plant gartref. Home Learning Ideas 3 year old education in Carmarthenshire settings – activities…
Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up