Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwasanaethau Partneriaeth â Rhieni ar gyfer pobl ifanc ag ADY yng ngorllewin, canolbarth a de Cymru

Y Tîm Cymorth yn eich Ysgol Leol

Mae tîm o weithwyr proffesiynol yn cefnogi ysgolion a theuluoedd plant ag ADY. Maent yn cynnwys athrawon ymgynghorol, seicolegwyr addysg a phlant, y Gwasanaeth Namau Synhwyraidd, cynorthwywyr addysgu arbenigol ar gyfer iaith a lleferydd, athrawon allgymorth, y Tîm Cymunedol Cymorth Ymddygiad, Addysg Mewn Rhywle Arall Heblaw’r Ysgol, Addysg Ddewisol yn y Cartref, y Gwasanaeth Cyflawniad Grwpiau Lleiafrifol ac Ethnig a’r Gwasanaeth Sipsiwn a Theithwyr.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Mae’r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm

Ffôn: 01267 246466

ALNQueries@sirgar.gov.uk

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button