Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwasanaethau Partneriaeth â Rhieni ar gyfer pobl ifanc ag ADY yng ngorllewin, canolbarth a de Cymru

Y Tîm Cymorth yn eich Ysgol Leol

Mae tîm o weithwyr proffesiynol yn cefnogi ysgolion a theuluoedd plant ag ADY. Maent yn cynnwys athrawon ymgynghorol, seicolegwyr addysg a phlant, y Gwasanaeth Namau Synhwyraidd, cynorthwywyr addysgu arbenigol ar gyfer iaith a lleferydd, athrawon allgymorth, y Tîm Cymunedol Cymorth Ymddygiad, Addysg Mewn Rhywle Arall Heblaw’r Ysgol, Addysg Ddewisol yn y Cartref, y Gwasanaeth Cyflawniad Grwpiau Lleiafrifol ac Ethnig a’r Gwasanaeth Sipsiwn a Theithwyr.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ar ADY yn Sir Gaerfyrddin

Bydd plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi mewn gwahanol ffyrdd yn ôl eu hanghenion yn yr ystafell ddosbarth. Efallai y bydd angen iddynt weithio mewn grwpiau bach, weithiau gyda chynorthwyydd addysgu i gefnogi anghenion neu i helpu i nodi angen. Bydd rhai plant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol yn cael eu nodi fel rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol drwy broses gwneud penderfyniadau.

Mae’r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm

Ffôn: 01267 246466

ALNQueries@sirgar.gov.uk

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button