Digonolrwydd Gofal Plant

Digonolrwydd Gofal Plant

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Bob pum mlynedd cynhelir Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn gan yr Awdurdod Lleol i nodi bylchau mewn gofal plant yn Sir Gaerfyrddin. Gallwch ymchwilio i’r ADGP i weld a yw’r maes yr ydych yn dymuno sefydlu fel darparwr gofal plant ynddi wedi’i amlygu fel bwlch mewn gofal plant.

Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau ein pumed Asesiad Statudol o Ddigonolrwydd Gofal Plant (2022-27) sydd nawr ar gael i’w ddarllen isod.

Adroddiad Asesiad Statudol o Ddigonolrwydd Gofal Plant 

 

Crynodeb Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin (2022 – 27)

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button