Digonolrwydd Gofal Plant

Placeholder
Placeholder
Placeholder

Digonolrwydd Gofal Plant

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017-22

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin (2017-22), Adroddiad Crynodeb

O 1af Ebrill 2008 o dan Adran 26 o Ddeddf Gofal Plant 2006, gosodwyd dyletswydd statudol ar bob Awdurdod Lleol ledled Cymru i gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant lleol bob tair blynedd. Diben cynnal Asesiad yw canfod y cyflenwad a’r galw am ofal plant lleol er mwyn diwallu anghenion rhieni / gofalwyr sy’n dymuno gweithio, neu ymgymryd â hyfforddiant sy’n arwain at waith cyflogedig. Ei nod yw nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a gwneud argymhellion a fydd yn cefnogi’r Awdurdod Lleol i sefydlu cynlluniau i gwrdd ag anghenion gofal plant rhieni / gofalwyr yn y Sir, a sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflawni ei ddyletswydd gofal plant digonolrwydd statudol.

Diben y ddyletswydd yw sicrhau gofal plant digonol i blant hyd at y mis Medi ar ôl y plentyn yn cyrraedd 14 (y mis Medi ar ôl y plentyn yn cyrraedd 18 ar gyfer plant anabl). Mae’r dewis o 14 oed yn adlewyrchu’r farn a dderbynnir yn gyffredinol fod hyn yn yr oedran y gall plant y rhan fwyaf o ofalu amdanynt eu hunain am gyfnodau sy’n galluogi rhieni i weithio. Yr oedran yn cael ei ymestyn ar gyfer plant anabl. Bydd Awdurdodau Lleol, felly, sicrhau gofal plant digonol i blant ar gyfer y flwyddyn ysgol y maent yn 13/14 (17/18 ar gyfer plant anabl).

I gael copïau caled o’r dogfennau uchod, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555.

Am ragor o wybodaeth am Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin, cysylltwch â Lisa Grice, Cydlynydd y Bartneriaeth Plant ar 01267 246558.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button