Digonolrwydd Gofal Plant

Placeholder
Placeholder
Placeholder

Digonolrwydd Gofal Plant

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017-22

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin (2017-22), Adroddiad Crynodeb

O 1af Ebrill 2008 o dan Adran 26 o Ddeddf Gofal Plant 2006, gosodwyd dyletswydd statudol ar bob Awdurdod Lleol ledled Cymru i gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant lleol bob tair blynedd. Diben cynnal Asesiad yw canfod y cyflenwad a’r galw am ofal plant lleol er mwyn diwallu anghenion rhieni / gofalwyr sy’n dymuno gweithio, neu ymgymryd â hyfforddiant sy’n arwain at waith cyflogedig. Ei nod yw nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a gwneud argymhellion a fydd yn cefnogi’r Awdurdod Lleol i sefydlu cynlluniau i gwrdd ag anghenion gofal plant rhieni / gofalwyr yn y Sir, a sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflawni ei ddyletswydd gofal plant digonolrwydd statudol.

Diben y ddyletswydd yw sicrhau gofal plant digonol i blant hyd at y mis Medi ar ôl y plentyn yn cyrraedd 14 (y mis Medi ar ôl y plentyn yn cyrraedd 18 ar gyfer plant anabl). Mae’r dewis o 14 oed yn adlewyrchu’r farn a dderbynnir yn gyffredinol fod hyn yn yr oedran y gall plant y rhan fwyaf o ofalu amdanynt eu hunain am gyfnodau sy’n galluogi rhieni i weithio. Yr oedran yn cael ei ymestyn ar gyfer plant anabl. Bydd Awdurdodau Lleol, felly, sicrhau gofal plant digonol i blant ar gyfer y flwyddyn ysgol y maent yn 13/14 (17/18 ar gyfer plant anabl).

I gael copïau caled o’r dogfennau uchod, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555.

Am ragor o wybodaeth am Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin, cysylltwch â Lisa Grice, Cydlynydd y Bartneriaeth Plant ar 01267 246558.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up