Iechyd

Placeholder

Syniadau a Digwyddiadau Chwarae

Cynhaliwyd Dydd Cenedlaethol Chwarae ar Ddydd Mercher 4ydd Awst eleni!

Ewch i wefan Chwarae Cymru: Diwrnod Chwarae Gwefan:

Y thema eleni oedd … Haf o Chwarae.

Mae thema eleni yn cydnabod y sialensiau mae plant a phobl ifanc wedi’i wynebu dros y flwyddyn ddiwethaf a bod angen amser arnynt i fwynhau chwarae, yn rhydd o gyfyngiadau, gyda’i ffrindiau, ac i gael hwyl a sbri.

Beth ddigwyddodd ar y  Dydd Chwarae?

Er mwyn dathlu dydd cenedlaethol chwarae daeth cymunedau, plant a phobl ifanc ynghyd ar draws Sir Gar.

Dathlwyd y dydd drwy gynnal digwyddiadau allan ar y stryd megis partïon, gwyliau mewn parciau ac ardaloedd gwyrdd pentrefi, Helfeydd Llyfrau a Thrysor, Sesiynau Stori Actif a thrwy chwarae gemau tu allan hen ffasiwn.

Ffrindiau Bach Childcare Setting

Haf o Hwyl

Mae Haf o Hwyl yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc 0-25 oed chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ymwneud â hamdden, adloniant, chwaraeon a diwylliant er mwyn helpu i ailadeiladu eu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Actif Cymru

Dewch i fod yn egnïol yr haf hwn gyda sesiynau gweithgareddau corfforol a chwaraeon CYNHWYSOL, HWYLIOG ac AM DDIM, mewn lleoliad yn agos atoch chi!

Cliciwch ar y llun i gael eich cyfeirio at yr amserlen a’r ffurflenni cofrestru.

Sesiynau Chwarae Cwm Gwendraeth

Rydym yn falch iawn o gynnig Sesiynau Hwyl AM DDIM mewn lleoliadau amrywiol ar draws ardal Cwm Gwendraeth yn ystod mis Awst a mis Medi. Ymunwch â ni ar gyfer Celf a Chrefft, Caneuon, Chwarae Stecslyd, Hwyl Synhwyraidd a Cherddoriaeth a Symud.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch ar y ddolen neu anfonwch HWYL mewn neges destun at 07971 695430

Cofrestr

Tennis Cadair Olwyn

Mae tennis cadair olwyn yn gamp hwyl, cymdeithasol a chroesawgar ac rydym yma i helpu chi ddechrau.

Mae ein Menter Tenis Cadair Olwyn yn agored i bawb ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau am oes.

Wheelchair Tennis Initiative Poster A4_Welsh

AM FWY O WYBODAETH: https://www.lta.org.uk/play-compete/performance-tennis-players/

CYSYLLTU: disabilitytennis@lta.org.uk

Sesiynau Chwarae’r tu allan

Mae digwyddiad chwarae’r tu allan yn sesiwn chwarae a gaiff ei harwain gan gymdogion ar gyfer cymdogion a bydd ond yn cael ei hysbysebu ymhlith t strydoedd cyfagos. Caiff stryd breswyl ei chau i draffig i sicrhau y gall y rhai sy’n cymryd rhan symud yn ddiogel, gyda stiwardiaid gwirfoddol ger pob pwynt lle mae’r ffordd wedi’i chau i ddargyfeirio’r traffig a rhoi tawelwch meddwl i rieni.

Mae rhieni a gofalwyr yn gyfrifol am eu plant eu hunain. Mae’r pwyslais ar chwarae rhydd, anffurfiol ac mae pobl fel arfer yn dod â’u teganau eu hunain fel rhaffau sgipio, beiciau a sgwteri. Yn syml, rhoddir lle a chaniatâd i blant chwarae ar y stryd, tra bod oedolion yn cael cyfle i gwrdd a dod i adnabod eu cymdogion yn well a mwynhau stryd heb geir.

Mae ‘Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd’ yn ganllaw cam wrth gam ar gyfer trefnu sesiynau chwarae ar y stryd, yn seiliedig ar brofiad rhieni a thrigolion ledled y DU.

Plentyndod Chwareus

 www.plentyndodchwareus.cymru

Nod Plentyndod Chwareus yw helpu rhieni, gofalwyr, mamau-cu/tadau-cu a grwpiau cymunedol i roi digon o gyfleoedd da i blant

chwarae. Gall gweithwyr proffesiynol hefyd ddefnyddio’r adnoddau yn eu gwaith gyda phlant a theuluoedd.

Mae gwefan Playful Childhoods wedi’i rhannu’n ddwy brif adran:

  • Magu plant yn chwareus – syniadau ymarferol am roi’r hyn sydd ei angen ar blant i gael y budd mwyaf allan o chwarae – amser, lle, cefnogaeth a phethau i chwarae gyda nhw.
  • Cymunedau chwareus – gwybodaeth ac awgrymiadau i helpu grwpiau i ystyried chwarae plant yn eu cymdogaethau.

Beth y mae hyn yn ei gynnwys?

Mae gwefan Plentyndod Chwareus yn cynnig:

  • Syniadau ymarferol am roi amser, lle a phethau i chwarae gyda nhwAwgrymiadau da, canllawiau ‘sut i…’ a syniadau ar gyfer chwarae plant
  • Gwybodaeth am godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae
  • Canllawiau ynghylch cynllunio man chwarae cymunedol
  • Enghreifftiau o gymunedau chwareus a phrosiectau
  • Dolenni i wybodaeth am gyfleoedd chwarae sydd ar gael ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru
  • Blog sy’n cynnwys erthyglau rheolaidd gan westai a’r wybodaeth ddiweddaraf am chwarae plant.

 

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button