Canolfanau Plant a Theulu Integredig

Mae Canolfannau Plant yn gweithredu fel rhwydwaith o wasanaethau sy’n rhoi cymorth i blant hyd at 12 oed a’u teuluoedd, gan ddarparu gwasanaethau integredig o ran addysg, gofal plant, cynnal teuluoedd, chwarae ac iechyd er mwyn gwella dyfodol plant a’u teuluoedd. Mae gan Sir Gaerfyrddin dair canolfan: Y Morfa, Felin-foel a Llwynhendy.

Er mai’r Gwasanaethau Plant sy’n gyfrifol am gyfeiriad strategol y tair canolfan, maent yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, Gwasanaethau Iechyd, Dechrau’n Deg, Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr, Cylch Meithrin Felin-foel a Phlant Dewi, sy’n darparu gwasanaethau yn uniongyrchol yn y Morfa ac yn Felin-foel. Bydd pob Canolfan yn ymateb i angen y gymuned ac felly, mae’n bosibl y byddant yn cynnig darpariaeth wahanol ond, yn gyffredinol mae’r gweithgareddau canlynol ar gael:

 • Addysg Feithrin Blynyddoedd Cynnar i blant rhwng 2 a 3 oed o dan y Rhaglen Dechrau’n Deg
 • Chwarae Mynediad Agored i blant rhwng 7 ac 11 oed
 • Clwb Chwarae i blant rhwng 4 a 6 oed
 • Chwarae i Fabanod rhwng 0 ac 1 oed gan gynnwys Cymorth Bwydo ar y Fron
 • Gweithgareddau Gwyliau Ysgol gan gynnwys Diwrnodau Hwyl i’r Teulu a Thripiau/Diwrnodau Allan
 • Clinigau Amenedigol a Chlinigau Ymwelydd Iechyd Dechrau’n Deg
 • Grwpiau Cyn-geni
 • Rhaglenni Rhianta gan gynnwys Tylino i Fabanod
 • Sesiynau Rhieni a Phlant Bach: Iaith a Chwarae, Ti a Fi ac Amser Stori
 • Cymorthfeydd Galw Heibio mewn perthynas â Chyflogaeth a Hyfforddiant yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyrsiau Cyflogaeth.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg yn darparu cymorth mewn lleoliadau sydd wedi’u targedu ledled y Sir ar ffurf Canolfannau Teulu, Grwpiau Teulu a Chanolfannau Integredig i Blant. Maent yn cynnig cymorth a chefnogaeth i famau, tadau a gofalwyr roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant. Darparu amrywiaeth o gyfleoedd megis gweithgareddau blynyddoedd cynnar, cymorth i rieni, gwella sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd chwarae.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pob canolfan, galwch heibio neu ffoniwch  Estelle Etheridge, Rheolwr y Ganolfan Integredig i Blant: 01554 742203

Gallwch hefyd edrych ar ein tudalennau Facebook am y newyddion diweddaraf a gwybodaeth bellach ynghylch yr hyn rydym yn ei wneud.

 Canolfannau Integredig i Blant Llwynhendy Facebook

 Canolfannau Integredig i Blant Morfa Facebook

Canolfannau Integredig i Blant  Felinfoel Facebook

Amserlen Gweithgareddau Haf 2022

Rhaid archebu lle ar gyfer ein sesiynau, felly ffoniwch y rhifau isod i drefnu lle.

Llwynhendy Integrated Children's Centre

Off Llwynhendy Road,
Llwynhendy,
Llanelli
SA14 9DP

Tel: 01554 742203

Morfa Integrated Children's Centre

School Road,
Morfa,
Llanelli
SA15 2AU

Tel: 01554 742402

Felinfoel Integrated Children's Centre

Ynyswen,
Felin-foel,
Llanelli
SA14 8BE

Tel: 01554 742498

If you would like to contact us please complete the form below

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button