prev
next
play
pause

Tîm o Amgylch y Teulu

Tîm o Amgylch y Teulu

Tîm o Amgylch y Teulu

Croeso i’r Tîm o Amgylch y Teulu yn Sir Gaerfyrddin

O bryd i’w gilydd, mae pawb angen ychydig bach o gymorth ychwanegol i fyw bywydau hapus, iach a llwyddiannus. Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn ffordd o ddod â phobl ynghyd sy’n gallu eich helpu chi a’ch teulu i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd y Tîm o Amgylch y Teulu yn gweithio gyda chi ac yn sicrhau eich bod chi’n cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Nid Gwasanaeth Statudol yw’r Tîm o Amgylch y Teulu sy’n golygu na fyddwch chi’n gweithio gyda Gweithiwr Cymdeithasol. Does dim rhaid i chi weithio gyda’r Tîm o Amgylch y Teulu a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg.

Gall y Tîm o Amgylch y Teulu ddarparu cymorth a chefnogaeth â phob math o faterion megis pryderon ynghylch yr ysgol ac addysg, ymddygiad, pryderon ynghylch iechyd, tai ac ati.

 

Cysylltwch ȃ Ni

Os oes angen i chi gysylltu â Tim o Amgylch y Teulu ffoniwch 01267 246555 neu e-bostiwch TAF@sirgar.gov.uk gyda’ch gofyniad neu Cais am Gymorth.

** Mae Tîm o amgylch y Teulu yn gweithio gyda theuluoedd i wella eu bywydau ond nid yw’n wasanaeth brys. Isod mae ychydig o gysylltiadau defnyddiol pe bai angen cefnogaeth frys arnoch chi. **

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant – 01554 742322 (oriau tu allan 0300 333 2222)

Llesiant Delta (Gwasanaethau Oedolion) – 0300 333 2222

 

Bywyd ACTif  – Cwrs i’ch helpu chi wella eich iechyd meddwl a’ch llesiant. I ddechrau ewch i phw.nhs.wales/activateyourlife.

SilverCloud –  Therapi ar-lein sy’n defnyddio dulliau megis Therapi Ymddygiad Gwybyddol i helpu pobl i reoli eu problemau. Ewch i  nhswales.silvercloudhealth.com/signup/.

C.A.L.L Llinell Gymorth Iechyd Meddwl – Yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth cyfrinachol 24/7 i unrhyw un sy’n bryderus am iechyd meddwl ei hun, perthynas neu ffrind.    Ffoniwch 0800132737, text “help” to 81066 neu ewch i callhelpline.org.uk/.

MIND Monitro Gweithredol – yn ddarparu hunangymorth dan arweiniad am 6 wythnos am pryder, iselder, hunan-barch, stres, unugrwydd, a mwy. Ewch i https://www.mind.org.uk/get-involved/active-monitoring-sign-up/active-monitoring-form/.

 • Mind Cymru Infoline
  Am wybodaeth ar bob fath o problemau iechyd meddwl ffoniwch 0300 123 3393, ebost info@mind.org.uk neu text 86463.
 • Samaritans Cymru
  Yn aberthu lle diogel i siarad am unrhyw beth sydd yn eich poeni 24/7.  Ffoniwch 116 123, neu ebost jo@samaritans.org
 • PAPYRUS
  Cyndeithas rhwystro hunanladdiad ifanc. HOPELINEUK 0800 068 4141 (papyrus-uk.org)
 • MEIC
  Cefnogaeth i blant a phobl ifanc. Ffoniwch 080880 23456, text 84001 (meiccymru.org)

 

Cais am Gymorth (JAFF rhan 1)

JAFF Cymraeg Rhan 1

Frechiad ffliw i Ofalwyr Di-dal

thumbnail of FLU poster Nov 2020 Final

Strategaeth Cymorth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 2018-23

thumbnail of 2018-23 Carmarthenshire Family Support Strategy CYM

Cyfeiriad

Tîm o Amgylch y Teulu
Hen Ysgol Y Babanod Morfa
Stryd Newydd
Llanelli
Sir Caerfyrddin SA15 2DQ

Rhif Ffon

01267 246555

Ebost

TAF@sirgar.gov.uk

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button