Teuluoedd yn Gyntaf

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen ymyrraeth gynnar sy’n cynnig cymorth ac arweiniad i deuluoedd sydd â phlant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed. Nod y rhaglen yw helpu teuluoedd i fod yn hyderus, yn feithringar ac yn wydn.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan Deuluoedd yn Gyntaf yn canolbwyntio ar rianta a chymorth i bobl ifanc.

Mae prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio gyda theuluoedd i weld beth sy’n gweithio’n dda a phenderfynu pa gymorth ychwanegol sydd ei angen ar deulu i ffynnu.

Prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf:

Rhianta a Chymorth i Deuluoedd:

Gwybodaeth a Chefnogaeth i Rieni a Gofalwyr

Cymorth i Bobl Ifanc:

Cymorth o ran anableddau:

thumbnail of 2018-23 Carmarthenshire Family Support Strategy CYMCymorth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 2018-23

Mae Strategaeth Cymorth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 2018-23 yn amlinellu sut fyddwn yn datblygu ac yn darparu gwasanaethau ymyriadau cynnar i gefnogi plant, teuluoedd a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin ar unrhyw adeg ym mywyd plentyn, o’r blynyddoedd cynnar ac ymlaen i’r arddegau.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button