prev
next
play
pause

A oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ofalwr Maeth?

Gallwch ofyn am becyn gwybodaeth rhad ac am ddim neu gallwch gael sgwrs anffurfiol drwy gysylltu â’r canlynol:

Seibiannau byr yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau
A allech gynnig gofal dros nos yn rheolaidd yn eich cartref eich hun i blentyn neu berson ifanc ag anableddau?

Rydym yn chwilio am bobl a allai ddarparu gofal am o leiaf 4 noson y mis.

  • Helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd
  • Helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu profiadau newydd o ran cymdeithasu, chwarae a hamdden
  • Rhoi seibiant i rieni/gofalwyr er mwyn iddynt gael eu gwynt atynt

Os ydych yn credu y gallech wneud gwahaniaeth ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch:
0800 0933699
neu anfonwch neges e-bost at ShortBreaksServices@sirgar.gov.uk

Datganiad am Seibiannau Byr ar gyfer Plant Anabl a’u Teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin


Mae Maethu Sir Gar yn recriwtio!

Byddem wrth ein bodd ichi ymuno â ni i gael gwybodaeth fyw yn sesiwn ar-lein i ddarganfod mwy am faethu awdurdodau lleol

Dydd Mercher 24ain Mawrth

@12:30yp – 13:30yp

@18:00yp – 19:00yp

I archebu’ch lle

Ebostiwch: PALevans@sirgar.gov.uk

Galwch: 0800 0933 699

thumbnail of PDN0312-FosteringAds copy

 

 Mabwysiadu (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Yn Siroedd Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys rydym yn chwilio am bob math o ddarpar rieni a allai gynnig cartref parhaol i blant o bob oed. Efallai y bydd ar rai angen aros gyda’u brodyr a’u chwiorydd, ac efallai bydd gan eraill anabledd. Mae’n bwysig i rai plant eu bod yn parhau i gael cysylltiad wyneb yn wyneb â’u teuluoedd geni.

A ydych yn meddwl y gallech ofalu am unrhyw un o’r plant hyn – efallai y bydd eu profiadau blaenorol wedi cael effaith ar rai ohonynt?

I gael gwybod rhagor am y broses fabwysiadu neu i gael sgwrs anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu.

Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru: www.mabwysiaducgcymru.org.uk

Sut mae cysylltu â ni

Os ydych yn byw yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro neu Geredigion:

Mabwysiadu – Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Adeilad 1, Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB
e-bost: ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246970
Os ydych yn byw ym Mhowys:
Y Tîm Mabwysiadu,
Neuadd Brycheiniog,
Ffordd Cambrian,
Aberhonddu,
Powys,
LD3 7HR
e-bost: adoption@powys.gov.uk
Ffôn: 01874 614030

Dewch yn Ddarparwr Llety Chefnogaeth

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button