Chwarae

Chwarae

Beth yw Chwarae?

Diffiniad Llywodraeth Cymru o chwarae yw:

“bod chwarae’n ymddygiad y mae’r plentyn wedi’i ddewis o’i wirfodd, yn ei lywio ei hun ac yn ei wneud er ei  fwyn ei hun. Mae’n cael ei wneud heb olwg ar unrhyw nod na gwobr allanol, ac mae’n rhan sylfaenol ac annatod o ddatblygiad iach – nid yn unig o ran y plant unigol, ond hefyd o ran y gymdeithas y maent yn byw ynddi”.

 

Manteision Chwarae

Mae chwarae nid yn unig yn gwneud cyfraniad hanfodol i ddatblygiad corfforol, meddyliol, emosiynol a chymdeithasol plentyn ond mae hefyd yn hwyl!

Manteision gwybyddol

Mae chwarae’n rhan bwysig i ddatblygiad iach ymennydd plentyn. Mae’n caniatáu iddynt ddefnyddio eu synhwyrau i archwilio’r byd a dysgu eu rôl ynddo. Drwy fod yn chwilfrydig mae plant yn dysgu deall achos ac effaith, cysyniadu, ymarfer sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a dysgu sut mae pethau’n cyd-fynd â’i gilydd. Mae chwarae hefyd yn ysbrydoli plant i greu a dychmygu.

Manteision corfforol

Mae bod yn egnïol yn hanfodol ar gyfer datblygiad corfforol plant. Mae’n helpu plant i wella eu sgiliau cydsymud, cydbwysedd, a’u sgiliau echddygol bras manwl. Mae’n caniatáu i blentyn gadw’n heini ac yn iach ac yn ei helpu i ddeall yr hyn y gall ei gyrff ei wneud.

Manteision cymdeithasol

Mae chwarae hefyd yn bwysig ar gyfer datblygiad cymdeithasol gan ei fod yn helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio ag eraill. Drwy chwarae’n gydweithredol, mae plant yn mireinio eu sgiliau cymdeithasol wrth iddynt ddatblygu a deall disgwyliadau a rheolau cymdeithasol. Mae’n rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu sut i rannu eu meddyliau a’u syniadau, gwrando, cydweithio, cyfaddawdu ag eraill, cydnabod ac ymateb i deimladau pobl eraill.

Manteision emosiynol

Yn ogystal, mae chwarae yn helpu plant i ddeall a phrosesu eu hemosiynau a’u cysyniadau newydd. Byddant yn dysgu sut i ymdopi â’u hemosiynau ac yn ymarfer empathi a dealltwriaeth. Mae chwarae’n helpu plant i fagu hyder ac ymdeimlad o gyflawniad, gall annog datblygiad eu hunaniaeth a’u hunan-barch.

Bwyd a Hwyl 2022

Rhaglen addysg yn yr ysgol yw Bwyd a Hwyl sy’n darparu addysg am fwyd a maeth, gweithgarwch corfforol, sesiynau cyfoethogi a phrydau iach i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau’r haf.

Roedd y rhaglen hon yn cael ei hadnabod yn flaenorol fel ‘Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP)’ ond o 2022 bydd yn cael ei hadnabod fel ‘Bwyd a Hwyl’.

Mae’r model Bwyd a Hwyl yn ddull partneriaeth sy’n cynnwys ysgolion, gweithwyr iechyd proffesiynol, cynghorau a staff chwaraeon cymunedol ac mae’n seiliedig ar yr elfennau craidd a’r “ethos” canlynol:

“Gweithio gyda’n gilydd i hyrwyddo byw’n iach, lles cadarnhaol a gwella ymgysylltiad ag addysg a’r ysgol yn ystod gwyliau’r haf.”

 

·         Rhaglen yn yr ysgol sy’n cael ei chyflwyno gan staff yr ysgol a phartneriaid.

·         O leiaf 12 diwrnod yn ystod gwyliau haf.

·         Brecwast iach a chinio yn unol ag Egwyddorion Bwydlen Bwyd a Hwyl.

·         O leiaf awr o weithgarwch corfforol strwythuredig bob dydd.

·         Sesiynau Addysg Maeth Bwyd a Hwyl Cymru Gyfan.

·         Gweithgaredd prydau bwyd teulu o leiaf unwaith yr wythnos (gweler y canllawiau ym maen prawf hanfodol 22)

·         Sesiynau cyfoethogi a ddarperir gan staff yr ysgol a/neu bartneriaid.

 

Y 4 Ysgol Cynradd fydd yn cymryd rhan y flwyddyn yma yw:

Ysgol Pontyberem

Ysgol Penrhos

Ysgol Burryport

Ysgol Y Bedol

Byrddau Cyfathrebu Dwyeithog

Mae’r byrddau wedi cael ei leoli mewn parciau ar draws Sir Gaerfyrddin.

Bwriad y byrddau i’w i neud ein llefydd chwarae yn fwy cyfeillgar i gyfathrebu. Gweler y fideo am fwy o fanylion.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button