Chwarae

Placeholder

Chwarae

Beth yw Chwarae?

Diffiniad Llywodraeth Cymru o chwarae yw:

“bod chwarae’n ymddygiad y mae’r plentyn wedi’i ddewis o’i wirfodd, yn ei lywio ei hun ac yn ei wneud er ei  fwyn ei hun. Mae’n cael ei wneud heb olwg ar unrhyw nod na gwobr allanol, ac mae’n rhan sylfaenol ac annatod o ddatblygiad iach – nid yn unig o ran y plant unigol, ond hefyd o ran y gymdeithas y maent yn byw ynddi”.

 

Manteision Chwarae

Mae chwarae nid yn unig yn gwneud cyfraniad hanfodol i ddatblygiad corfforol, meddyliol, emosiynol a chymdeithasol plentyn ond mae hefyd yn hwyl!

Manteision gwybyddol

Mae chwarae’n rhan bwysig i ddatblygiad iach ymennydd plentyn. Mae’n caniatáu iddynt ddefnyddio eu synhwyrau i archwilio’r byd a dysgu eu rôl ynddo. Drwy fod yn chwilfrydig mae plant yn dysgu deall achos ac effaith, cysyniadu, ymarfer sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a dysgu sut mae pethau’n cyd-fynd â’i gilydd. Mae chwarae hefyd yn ysbrydoli plant i greu a dychmygu.

Manteision corfforol

Mae bod yn egnïol yn hanfodol ar gyfer datblygiad corfforol plant. Mae’n helpu plant i wella eu sgiliau cydsymud, cydbwysedd, a’u sgiliau echddygol bras manwl. Mae’n caniatáu i blentyn gadw’n heini ac yn iach ac yn ei helpu i ddeall yr hyn y gall ei gyrff ei wneud.

Manteision cymdeithasol

Mae chwarae hefyd yn bwysig ar gyfer datblygiad cymdeithasol gan ei fod yn helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio ag eraill. Drwy chwarae’n gydweithredol, mae plant yn mireinio eu sgiliau cymdeithasol wrth iddynt ddatblygu a deall disgwyliadau a rheolau cymdeithasol. Mae’n rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu sut i rannu eu meddyliau a’u syniadau, gwrando, cydweithio, cyfaddawdu ag eraill, cydnabod ac ymateb i deimladau pobl eraill.

Manteision emosiynol

Yn ogystal, mae chwarae yn helpu plant i ddeall a phrosesu eu hemosiynau a’u cysyniadau newydd. Byddant yn dysgu sut i ymdopi â’u hemosiynau ac yn ymarfer empathi a dealltwriaeth. Mae chwarae’n helpu plant i fagu hyder ac ymdeimlad o gyflawniad, gall annog datblygiad eu hunaniaeth a’u hunan-barch.

Chwarae Sir Gar

Mae Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin yn medru eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd:

  • Hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael
  • A boy and a girl going down a slide.  i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru)
  • Sesiynau Chwarae
  • Creu amgylchedd chwareus
  • Adnoddau chwarae cost-effeithiol
  • Cyngor a chyfarwyddyd
  • Llythyron i gefnogi ceisiadau am arian

Summer of Fun, Haf o hwyl

QR code Carmarthen Parc Caerfyrddin / Carmarthen Park
Bob Dydd Llun / every Monday 10-12pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-carmarthen-park-parc-caerfyrddin
QR code TumbleCae Pêl droed Tymbl / Tumble FC football pitch
Bob Dydd Llun / every Monday 2-4pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-clwb-pel-droed-tymbl-tumble
QR code BryngwynYsgol Bryngwyn School
Bob Dydd Mawrth / every Tuesday 10-12pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-ysgol-bryngwyn-school
QR code TrimsaranClwb Rygbi Trimsaran Rugby Club
Bob Dydd Gwener / every Friday 2-4pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-clwb-rugby-trimsaran
QR code BwlchMChA Parc Glanmorfa, Glanmorfa Park MUGA
Bob Dydd Mercher / every Wednesday 10-12pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-maes-chwarae-amlddefnydd-bwlch
QR code Burry PortMChA Parc Coffa, Porth Tywyn / Memorial Park MUGA, Burry Port
Bob Dydd Mercher / every Wednesday 2-4pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-mcha-porth-tywynburry-port-muga
QR code y BedolYsgol Y Bedol School
Bob Dydd Iau / every Thursday 10-12pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-ysgol-y-bedol
QR code BetwsClwb Rygbi Betws Rugby Club
Bob Dydd Iau / every Thursday 2-4pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-clwb-rygbi-betws-rfc
QR code LlanybydderParc Llanybydder / Llanybydder Park
Bob Dydd Gwener / every Friday 10-12pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-llanbydder-park
QR code PencaderY Pafiliwn, Pencader / The Pavilion, Pencader
Bob Dydd Gwener / every Friday 2-4pm
Cofrestrwch Yma / Register here:
www.eventbrite.co.uk/e/haf-o-hwyl-summer-of-fun-pencader
Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button