Chwarae

Children Playing

Chwarae

Goroesi hunan ynysu gyda phlant!

Am syniadau ar beth i wneud gyda phlant yn ystod cyfnod hunan ynysu, ewch i’r gwefannau isod:
www.plentyndodchwareus.cymru
www.chwaraecymru.ork.uk
www.pinterest.co.uk/pinterest/stay-safe-stay-inspired/keeping-kids-busy
www.pinterest.co.uk/pinterest/stay-safe-stay-inspired/activities-for-toddlers

Hefyd, fe ddewch o hyd i lawer o dudalennau defnyddiol ar Drydar a Facebook.

‘Yr hawl i chwarae yw’r peth cyntaf y gall plentyn ei hawlio yn y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned amharu ar yr hawl honno heb wneud niwed dwfn a pharhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.’
– David Lloyd George, 1928

***YMGYNGHORIAD BWYSIG***
CYFLE I ROI EICH BARN

Rhowch eich barn ar gyfleoedd chwarae plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin

Helpwch ni i greu darlun o gyfleoedd plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin a chael cyfle i ennill gwobrau.

Rydym yn cynnal ymchwil i ddarganfod pa gyfleoedd chwarae sydd ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin. Enw’r ymchwil hon yw’r Asesiad Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Fel rhan o’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal arolwg rhieni/gofalwyr er mwyn cael darlun o gyfleoedd chwarae plant yn Sir Gaerfyrddin. Defnyddir y wybodaeth hon er mwyn datblygu ffyrdd o amddiffyn a gwella cyfleoedd, amserau a lleoedd i blant gael chwarae a chwrdd â’i gilydd.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 14eg Rhagfyr 2018

Rhieni/Gofalwyr
Pobl Ifanc
Plant

Chwarae Sir Gar

Mae Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin yn medru eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd:

 • Hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru)
 • Sesiynau Chwarae
 • Creu amgylchedd chwareus
 • Adnoddau chwarae cost-effeithiol
 • Cyngor a chyfarwyddyd
 • Llythyron i gefnogi ceisiadau am arian
girl playing outside in an after school club

Plentyndod Chwareus

www.plentyndodchwareus.cymru  www.playfulchildhoods.wales

Mae Plentyndod Chwareus yn anelu i helpu rhieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, a grwpiau cymunedol i roi amser, lle a chefnogaeth i blant chwarae. Gall yr adnoddau hefyd gael eu defnyddio gan weithwyr proffesiynol yn eu gwaith â phlant a theuluoedd.

Mae gwefan Plentyndod Chwareus wedi ei rhannu yn ddau brif ran:

 • Magu plant yn chwareus – syniadau ymarferol am roi’r hyn y mae plant ei angen i gael y gorau o’u chwarae – amser, lle, cefnogaeth a phethau i chwarae gyda nhw.
 • Cymunedau chwareus – gwybodaeth ac awgrymiadau i helpu grwpiau i ystyried chwarae plant yn eu cymdogaethau.

Mae Plentyndod Chwareus yn ymgyrch gan Chwarae Cymru.

Ar gyfer pwy mae’r wefan?

Mae gwefan Plentyndod Chwareus yn anelu i:

 • Helpu rhieni, gofalwyr, neiniau a theidiau i roi amser, lle a chefnogaeth i blant chwarae yn eu cartref ac yn eu cymuned leol
 • Gefnogi grwpiau lleol a chynghorau tref a chymunedol i gynnig cymdogaethau chwarae-gyfeillgar yn eu hardaloedd
 • Gynnig adnoddau all gael eu defnyddio gan weithwyr proffesiynol yn eu gwaith â phlant a theuluoedd.

Beth mae’n ei gynnwys?

Mae gwefan Plentyndod Chwareus yn cynnig:

 • Syniadau ymarferol am roi amser, lle a phethau i chwarae gyda nhw
 • Awgrymiadau anhygoel, canllawiau ‘sut i’ a syniadau ar gyfer chwarae plant
 • Gwybodaeth am gynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae
 • Canllawiau ar gyfer cynllunio ardal chwarae cymunedol
 • Esiamplau o gymunedau a phrosiectau chwareus
 • Dolenni i wybodaeth am gyfleoedd chwarae sydd ar gael ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru
 • Blog sy’n cynnwys erthyglau rheolaidd gan westai arbenning a’r wybodaeth ddiweddaraf am chwarae plant.

Pam y datblygwyd Plentyndod Chwareus?

Datblygwyd gwefan Plentyndod Chwareus i gefnogi:

 • Rhieni i roi cyfleoedd i’w plant chwarae
 • Rhieni, fel eu bod yn teimlo’n hyderus ynghylch gadael i’w plant chwarae’r tu allan yn y gymuned
 • Datblygu cymunedau chwareus ar gyfer plant ar hyd a lled Cymru
 • Dealltwriaeth gyffredin o bwysigrwydd chwarae ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau gan bob oedolyn ledled Cymru.

Sut gall y wefan fod yn ddefnyddiol i weithwyr proffesiynol?

Efallai y bydd y rhannau canlynol o’r wefan yn ddefnyddiol i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio â phlant a theuluoedd, i’w rhannu gyda rhieni:

 • Awgrymiadau ar gyfer magu plant yn chwareus – mae’n cynnwys delio ag amser sgrîn a chefnogi chwarae plant yn eu harddegau
 • Canllawiau ‘Sut i Chwarae’ – mae’n cynnwys delio gyda chwarae poitshlyd a chwarae gwyllt
 • Syniadau ar gyfer chwarae – syniadau syml a rhad ac am ddim i’w gwneud.

Hefyd, mae’r llyfryn Magu Plant yn Chwareus yn ganllaw defnyddiol sy’n llawn syniadau ac awgrymiadau ar gyfer pob plentyn. Fe’i rhoddwyd at ei gilydd i helpu rhieni i wneud yn siŵr bod eu plant yn cael digon o gyfleoedd da i chwarae. Mae’r llyfryn yn adnodd gwych i’w rannu â rhieni: www.plentyndodchwareus.cymru/canllaw-plentyndod-chwareus

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up