Addysg

Family Information Service Award for schools

Addysg

Addysg

Derbyn i Ysgolion / Newid Ysgol (Sir Gar)

Gwneud cais am:

  • gwneud cais am le mewn ysgol – plant 3 oed
  • gwneud cais am le mewn ysgol gynradd
  • symud i ysgol uwchradd
  • newid ysgol

cliciwch ar y dolenni isod:

Derbyn i Ysgolion

Grant Datblygu Disgyblion

Cymorth gyda chostau gwisg ysgol, offer, cit chwaraeon a chit ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol ar gyfer eich plentyn – 01267 246589 neu sirgar.llyw.cymru

thumbnail of GD5048-SchoolUniformFlyer (Page 01)

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Helpu plant i fod yn ‘barod i ddysgu’ pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol:

 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160711-ready-to-learn-leaflet-en.pdf

Llyfrau Llesol

Wyt ti’n teimlo’n drist? yn poeni? yn grac? Wyt ti’n cael dy fwlio? Neu’n teimlo’n genfigennus? Mae darllen y llyfrau cywir yn gallu dy helpu i ddeall sut rwyt ti’n teimlo. Siarada â dy feddyg/nyrs ysgol am gynllun Llyfrau Llesol (Cymru). I weld rhestr o lyfrau am lesiant ac iechyd meddwl, cer i www.llyw.cymru
 Llyfrau Llesol (Cymru)

 

Y Gwasanaeth Lles Addysg

Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn gweithio gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd.  Mae’n gweithio gydag ysgolion i nodi’r disgyblion sydd â phresenoldeb isel ac yn sicrhau bod cynlluniau priodol ar waith.  Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn cynnig ymyrraeth gynnar a chymorth, gan ddefnyddio dull Tîm o Amgylch y Teulu pan fo angen.  Os na fydd presenoldeb yn cynyddu, bydd y Gwasanaeth yn ystyried atgyfeirio’r mater i’r llys. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn helpu i gadw plant mewn addysg.

Yn ogystal, mae’r Gwasanaeth yn rhoi trwyddedau i blant sy’n cymryd rhan mewn adloniant a’r rhai sy’n gweithio ac i hebryngwyr plant.

Rhif ffôn cyswllt:  01554 742369


Ble y gallaf wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Mae’n rhaid gwneud cais i’r awdurdod lleol y mae’r ysgol yn rhan ohono. Yn achos plant sy’n mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, mae’n rhaid gwneud pob cais i’r adran ganlynol:

Adain Prydau Ysgol Am Ddim
Uned Cymorth Busnes
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin

I wneud cais am brydau ysgol am ddim:

Iechyd a Llesiant

Curwch Ffliw – Gall dal y ffliw olygu problemau mawr i’ch rhai bach… Felly ydych chi’n barod i guro ffliw gyda’ch plant y gaeaf hwn? Curwch ffliw… cyn iddo eich curo chi!

Imiwneiddio Plant

Cynllun Gwên

Pob Plentyn 10 Cam i Bwysau Iach

Fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Banciau Bwyd Sir Gaerfyrddin

Addysg Blynyddoedd Cynnar Am Ddim

A oes gennych blentyn dros 3 oed nad yw’n mynychu’r ysgol yn rhan-amser?

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i ddarpariaeth addysgol o ansawdd ym Mlynyddoedd Cynnar y Cyfnod Sylfaen mewn lleoliad blynyddoedd cynnar cymeradwy, a hynny am ddim ar sail ran-amser o ddechrau’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd a chyn iddynt fynd i’r ysgol yn llawn-amser.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cytuno i ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru i gynnig o leiaf 10 awr o addysg blynyddoedd cynnar am ddim i bob plentyn sy’n gymwys, a’i darparu mewn lleoliad cymeradwy.

Os nad yw eich plentyn wedi cael cynnig lleoliad rhan-amser yn yr ysgol, yna mae’n bosibl cynnig addysg am ddim mewn lleoliad cymeradwy nas cynhelir, a allai fod yn gylch chwarae neu’n feithrinfa ddydd.

Mewn lleoliad cymeradwy nas cynhelir, mae cyllid yn cynnig naill ai 2 awr y diwrnod dros 5 niwrnod yr wythnos, neu 2½ awr y diwrnod dros 4 diwrnod yr wythnos. Mae hyn ar gael ar gyfer y ddau dymor yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn dair oed. Ar ôl hyn bydd rhaid i chi wneud cais am le amser llawn yn ystod y tymor ysgol pan fydd pen-blwydd eich plentyn yn bedair oed.

Gweler y ddolen gyswllt isod i gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am le mewn ysgol.

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgolion-newid-ysgol/gwneud-cais-am-le-mewn-ysgol-gynradd/#.W8Sfa2OQyUk

I weld rhestr o leoliadau cymeradwy nas cynhelir sy’n darparu addysg blynyddoedd cynnar yn eich ardal, cliciwch ar y ddolen isod:

Cylch Meithrin Bancyfelin

Cylch Meithrin Bancffosfelen

Cylch Meithrin Bronwydd

Cylch Meithrin Carwe

Cylch Meithrin Cefneithin Gorslas

Cylch Meithrin Carreg Hirfaen

Cylch Meithrin Cwrt Henri

Cylch Meithrin Drefach Felindre

Cylch Meithrin Felinfoel

Cylch Meithrin Ffairfach

Cylch Meithrin Ffynnonwen

Cylch Meithrin Ysgol Hen Heol

Cylch Meithrin Hendy

Cylch Meithrin Llanddarog

Cylch Meithrin Llangadog

Cylch Meithrin Llangyndeyrn

Cylch Meithrin Llanybydder

Cylch Meithrin Tre Ficer

Cylch Meithrin Parcyrhun

Cylch Meithrin Pencader

Cylch Meithrin Penygroes

Cylch Meithrin Ponthenri

Cylch Meithrin Pontyberem

Cylch Meithrin Saron Capel Hendre

Cylch Meithrin Trelech

Lleoliad Cyn-ysgol Talacharn

Meithrinfa Cae’r Ffair

Meithrinfa’r Cam Cynta

Meithrinfa Camau Tirion

Meithrinfa Gamfa Wen

Meithrinfa Myrtle House

Cylch Meithrin Llanllwni

Sut y gallaf gael lle?

I wneud cais am le mewn lleoliad o’ch dewis, bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen gofrestru y gellir ei chael yn y lleoliad cymeradwy o’ch dewis.

Gweler isod restr o leoliadau cymeradwy nas cynhelir sy’n darparu addysg blynyddoedd cynnar yn eich ardal, cliciwch ar y lleoliad i gael rhagor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am addysg blynyddoedd cynnar am ddim, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Blynyddoedd Cynnar drwy ffonio 01267 246701 neu anfon e-bost at nascynhelir@sirgar.gov.uk.

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up