Addysg

Placeholder

Addysg

Placeholder
Placeholder

Addysg

Addysg Blynyddoedd Cynnar Am Ddim

A oes gennych blentyn dros 3 oed nad yw’n mynychu’r ysgol yn rhan-amser?

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i ddarpariaeth addysgol o ansawdd ym Mlynyddoedd Cynnar y Cyfnod Sylfaen mewn lleoliad blynyddoedd cynnar cymeradwy, a hynny am ddim ar sail ran-amser o ddechrau’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd a chyn iddynt fynd i’r ysgol yn llawn-amser.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cytuno i ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru i gynnig o leiaf 10 awr o addysg blynyddoedd cynnar am ddim i bob plentyn sy’n gymwys, a’i darparu mewn lleoliad cymeradwy.

Os nad yw eich plentyn wedi cael cynnig lleoliad rhan-amser yn yr ysgol, yna mae’n bosibl cynnig addysg am ddim mewn lleoliad cymeradwy nas cynhelir, a allai fod yn gylch chwarae neu’n feithrinfa ddydd.

Mewn lleoliad cymeradwy nas cynhelir, mae cyllid yn cynnig naill ai 2 awr y diwrnod dros 5 niwrnod yr wythnos, neu 2½ awr y diwrnod dros 4 diwrnod yr wythnos. Mae hyn ar gael ar gyfer y ddau dymor yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn dair oed. Ar ôl hyn bydd rhaid i chi wneud cais am le amser llawn yn ystod y tymor ysgol pan fydd pen-blwydd eich plentyn yn bedair oed.

Gweler y ddolen gyswllt isod i gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am le mewn ysgol.

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgolion-newid-ysgol/gwneud-cais-am-le-mewn-ysgol-gynradd/#.W8Sfa2OQyUk

I weld rhestr o leoliadau cymeradwy nas cynhelir sy’n darparu addysg blynyddoedd cynnar yn eich ardal, cliciwch ar y ddolen isod:

List of Non Maintained Settings

Brambly Hill

Cylch Meithrin Alltcafan

Cylch Meithrin Bancyfelin

Cylch Meithrin Bancffosfelen

Cylch Meithrin Bronwydd

Cylch Meithrin Carwe

Cylch Meithrin Cefneithin Gorslas

Cylch Meithrin Carreg Hirfaen

Cylch Meithrin Cwrt Henri

Cylch Meithrin Drefach Felindre

Cylch Meithrin Felinfoel

Cylch Meithrin Ffairfach

Cylch Meithrin Ffynnonwen

Old Road Nursery / Meithrin Hen Heol

Cylch Meithrin Hendy

Cylch Meithrin Llanddarog

Cylch Meithrin Llangadog

Cylch Meithrin Llangyndeyrn

Cylch Meithrin Llanybydder

Cylch Meithrin Tre Ficer

Cylch Meithrin Parcyrhun

Cylch Meithrin Penygroes

Cylch Meithrin Ponthenri

Cylch Meithrin Pontyberem

Cylch Meithrin Saron Capel Hendre

Meithrinfa Cae’r Ffair

Meithrinfa’r Cam Cynta

Meithrinfa Camau Tirion

Meithrinfa Myrtle House

Cylch Meithrin Llanllwni

 

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Cyllid Addysg Blynyddoedd Cynnar

Yn ystod y cyfnod a ariannwyd, rhaid i’r plentyn fod yn ei dymor cyntaf neu’i ail dymor ar ôl ei ben-blwydd yn 3 oed.

Bydd y plentyn yn mynychu lleoliad cymeradwy am o leiaf 4 awr yr wythnos.

– Nid yw addysg ar gyfer plant 3 oed ar gael yn yr ysgol yr ydych wedi gwneud cais iddynt am addysg amser llawn.

– Nid yw’r plentyn yn derbyn addysg mewn lleoliad arall.

Sut ydw i’n gwneud cais am Gyllid Addysg Blynyddoedd Cynnar?

  1. Cadarnhewch gyda’ch dewis leoliad fod ganddynt le ar gael i’ch plentyn.
  2. Cliciwch yma i gwblhau’r Cais am Gyllid Addysg Blynyddoedd Cynnar.
  3. Ar ôl derbyn eich cais, gofynnir i chi gadarnhau dyddiad geni a chyfeiriad eich plentyn er mwyn cadarnhau cymhwysedd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 diwrnod gwaith cyn dechrau’r tymor academaidd perthnasol.  Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Yn ogystal â 10 awr yr wythnos o gyllid Addysg Blynyddoedd Cynnar, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael 20 awr yr wythnos o ofal plant a ariennir.  Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Os oes gennych ymholiadau am Gyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar, cysylltwch â Thîm y Blynyddoedd Cynnar drwy e-bost: nascynhelir@sirgar.gov.uk


 

Rhestr o Linellau Cymorth ac Apiau Hunanofal ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4 (11-18 mlwydd oed)

thumbnail of Llinellau Cymorth ar gyfer disgyblion CA3 a 4 CORRECT 22.5.20 – Cynllun Ysgolion Iach

Rhestr o Linellau Cymorth ac Apiau Hunanofal ar gyfer disgyblion oed Cynradd (4-11 mlwydd oed)

thumbnail of Llinellau Cymorth ar gyfer Disgyblion yr Ysgol Gynradd – Support Lines for Primary aged Pupils CORRECT Cynllun Ysgolion Iach 8.6.20

Syniadau Dysgu Cartref

Addysg 3 oed yn Lleoliadau Sir Gâr.  Gweithgareddau i’w cynnal gyda’ch plant gartref.

thumbnail of Heini – Dewch i chwarae a dysgu – tedis (Heini Jones)

thumbnail of Heinin 2 -Dewch i chwarae a dysgu – ewch bananas – go bananas_

thumbnail of dewch i chwarae a dysgu – esgidiau esgidiau a rhagor o esgidiau 2

thumbnail of Dewch i chwarae a dysgu – dwr

 


 

Derbyn i Ysgolion / Newid Ysgol (Sir Gar)

Gwneud cais am:

  • gwneud cais am le mewn ysgol – plant 3 oed
  • gwneud cais am le mewn ysgol gynradd
  • symud i ysgol uwchradd
  • newid ysgol

cliciwch ar y dolenni isod:

Derbyn i Ysgolion

Cynorthwyo Plant Milwyr yn ysgolion Cymru

Cyfamod Lluoedd Arfog

Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect y Cymorth i Addysg Plant Milwyr yng Nghymru gan:

Millie Taylor

Swyddog Prosiect Cymru dros Addysg Plant Milwyr

ssce@wlga.gov.uk

02920 468 616

https://www.sscecymru.co.uk

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Helpu plant i fod yn ‘barod i ddysgu’ pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol:

 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160711-ready-to-learn-leaflet-en.pdf

Llyfrau Llesol

Wyt ti’n teimlo’n drist? yn poeni? yn grac? Wyt ti’n cael dy fwlio? Neu’n teimlo’n genfigennus? Mae darllen y llyfrau cywir yn gallu dy helpu i ddeall sut rwyt ti’n teimlo. Siarada â dy feddyg/nyrs ysgol am gynllun Llyfrau Llesol (Cymru). I weld rhestr o lyfrau am lesiant ac iechyd meddwl, cer i www.llyw.cymru
 Llyfrau Llesol (Cymru)

 

Y Gwasanaeth Lles Addysg

Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn gweithio gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd.  Mae’n gweithio gydag ysgolion i nodi’r disgyblion sydd â phresenoldeb isel ac yn sicrhau bod cynlluniau priodol ar waith.  Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn cynnig ymyrraeth gynnar a chymorth, gan ddefnyddio dull Tîm o Amgylch y Teulu pan fo angen.  Os na fydd presenoldeb yn cynyddu, bydd y Gwasanaeth yn ystyried atgyfeirio’r mater i’r llys. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn helpu i gadw plant mewn addysg.

Yn ogystal, mae’r Gwasanaeth yn rhoi trwyddedau i blant sy’n cymryd rhan mewn adloniant a’r rhai sy’n gweithio ac i hebryngwyr plant.

Rhif ffôn cyswllt:  01554 742369


Ble y gallaf wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Mae’n rhaid gwneud cais i’r awdurdod lleol y mae’r ysgol yn rhan ohono. Yn achos plant sy’n mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, mae’n rhaid gwneud pob cais i’r adran ganlynol:

Adain Prydau Ysgol Am Ddim
Uned Cymorth Busnes
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin

I wneud cais am brydau ysgol am ddim:

Iechyd a Llesiant

Curwch Ffliw – Gall dal y ffliw olygu problemau mawr i’ch rhai bach… Felly ydych chi’n barod i guro ffliw gyda’ch plant y gaeaf hwn? Curwch ffliw… cyn iddo eich curo chi!

Imiwneiddio Plant

Cynllun Gwên

Pob Plentyn 10 Cam i Bwysau Iach

Fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Banciau Bwyd Sir Gaerfyrddin

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button