Placeholder
Placeholder
Placeholder

Mannau Chwarae

Mannau Chwarae

Mae ansawdd y chwarae yn cael ei lywio’n sylfaenol gan yr amgylcheddau y mae’n digwydd ynddynt. Mae amgylchedd chwarae cyfoethog yn lle amrywiol a diogel, lle sy’n canolbwyntio ar y plentyn ac sy’n rhoi amser i’r plant ymgolli’n llwyr yn eu chwarae.

Rydym yn cydnabod y gellir darparu lle ar gyfer chwarae mewn sawl ffordd a all gynnwys:

 • Parciau
 • Cartrefi
 • Gerddi
 • Mannau agored cyhoeddus
 • Strydoedd
 • Llecynnau gwyrdd
 • Canolfannau chwarae
 • Meysydd chwarae antur wedi’u staffio
 • Darparwyr gofal plant
 • Ysgolion

Mae darpariaeth chwarae o ansawdd yn cynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ryngweithio’n rhydd â’r canlynol neu eu profi:

 • Plant a phobl ifanc eraill
 • Y byd naturiol
 • Rhannau rhydd
 • Her ac ansicrwydd
 • Hunaniaeth sy’n newid
 • Hapusrwydd
 • Symud
 • Chwarae gwyllt
 • Y synhwyrau

children playing

Chwarae yn yr Ysgol

Mae amser rhydd plant i chwarae yn yr awyr agored yn fwy a mwy cyfyngedig, felly mae amser chwarae yn yr ysgol yn bwysig iawn er mwyn i blant cael hwyl, ymlacio ac i wella eu hiechyd a’u lles.

Dylai’r diwrnod ysgol ganiatáu amser a lle i blant chwarae ac ymlacio gyda’u ffrindiau. Mae plant yn treulio llawer iawn o amser yn yr ysgol ac felly mae amserau chwarae yn rhan bwysig iawn o’u diwrnod

Am fwy o wybodaeth ac adnoddau i gefnogi ysgolion chwarae:

Defnyddio tiroedd ysgol ar gyfer chwarae’r tu allen i oriau aadysgu

Ysgol chwarae – gyfeillgar

Gwarchod amser chwarae

Rhestr ddarllen ar gyfer athrawon

Chwarae a Risg

‘Better a broken bone than a broken spirit’ – Lady Allen of Hurtwood

Girl playing on a climbing frame outside

Mae Polisi Chwarae 2002 yn nodi: ‘mae gan blant awydd cynhenid i chwilio am risgiau cynyddol a’u cymryd.’ O oedran ifanc iawn ac o’u profiadau chwarae cynharaf mae plant yn dechrau mentro. Ni fyddai plant byth yn dysgu cerdded, dringo grisiau, na reidio beic oni bai eu bod yn cael eu cymell yn gryf i ymateb i heriau sy’n ymwneud â risg o anaf. Felly, rhaid i ddarpariaeth chwarae o ansawdd roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc fentro.

Manteision cymryd risgiau:

 • mae’n galluogi plant i brofi, archwilio, ymestyn a mireinio eu galluoedd
 • mae’n rhoi ymdeimlad o falchder a chyflawniad iddynt wrth feistroli her newydd
 • mae’n gyffrous ac yn wefreiddiol
 • mae’n dylanwadu ar eu hunanbarch, eu hunanhyder a’u perthynas ag eraill
 • mae’n galluogi plant i roi eu hunain mewn sefyllfaoedd sydd ag ymdeimlad o berygl a risg heb fod yn agored i’r tebygolrwydd difrifol o niwed
 • mae cymryd risgiau’n paratoi plant ar gyfer bywyd sy’n llawn ansicrwydd

Hwyluso chwarae â risg

O fewn strwythur iechyd a diogelwch, rhaid i ni gofio bod cymryd risgiau yn rhan bwysig o ddatblygiad plentyn. Fodd bynnag, fel oedolion a gofalwyr plant, pan fyddwn yn meddwl am y gair ‘risg’ mae’n aml yn codi pob math o bryderon ac nid ydym yn awyddus iawn i fentro. Wrth arsylwi/goruchwylio plant sy’n chwarae, rydym yn gorymateb yn rheolaidd, gan edrych ar y sefyllfa waethaf yn hytrach na chaniatáu i’r ffeithiau gweladwy o’n blaenau lywio ein barnau, gan arwain at gwtogi’n ddiangen ar gyfleoedd chwarae. Mae gwahaniaeth enfawr rhwng rhoi plentyn mewn perygl a chaniatáu i blentyn gymryd risgiau.

Yn hytrach na neidio i mewn a rhoi stop i’r chwarae yn seiliedig ar ein hymatebion cyntaf, mae’n syniad da cymryd eiliad neu ddau arall i feddwl:

 • Beth sy’n digwydd yma?
 • Sut mae pethau’n mynd?
 • Pam mae’r plant yn dewis ei wneud?
 • Beth yw’r manteision?
 • Pa risgiau y mae plant yn eu cymryd?
 • A yw’r plant yn bod yn ofalus, yn rheoli ymddygiad eu hunain neu ymddygiad ei gilydd?
 • O ystyried y manteision a’r risgiau, a oes angen i mi atal hyn?

Lle mae amser i wneud hyn (dim ond eiliadau y mae’n ei gymryd), gallwn osgoi gorymateb, prosesu’r hyn a allai fod yn fuddiol a beth yw’r risgiau gwirioneddol, ystyried opsiynau posibl a llunio ymatebion ac ymyriadau mwy rhesymegol.

 

Meysydd chwarae di-fwg

Ar 1 Mawrth 2021, daeth cyfraith newydd i rym sy’n ei gwneud yn ofynnol i feysydd chwarae yng Nghrymu fod yn ddi-fwg. Mae’r gyfraith hefyd yn cynnwys tir ysgolion a lleoliadau gwarchod plant a gofal dydd awyr agored.

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i’w gwneud hi’n anghyfreithlon i ysmygu mewn meysydd chwarae, ar dir ysgolion a lleoliadau gofal awyr agored ar gyfer plant.

click here
Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button