Darparu gofal plant

Darparu Gofal Plant

Cyrsiau hyfforddiant

Rydym yn cynorthwyo’ch lleoliad trwy ddarparu rhaglen hyfforddiant pob tymor sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant gorfodol yn unol â gofynion AGC. Maent ar gael i bob darparwr gofal plant a chwarae yn Sir Gaerfyrddin. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ruth Davies, Swyddog Hyfforddiant, drwy ffonio 01267 246560.


Annwyl gyfaill

Rydym wedi cyhoeddi’r ymgynghoriad ar gyfer Cynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhannu’r wybodaeth hon gyda phobl y tybiwch y gallai fod ganddynt ddiddordeb.  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 4 Rhagfyr 2020.

https://llyw.cymru/nanis-fel-darparwyr-gofal-plant

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar TalkChildcare@gov.wales


Fel y cyhoeddwyd ar 11 Medi, mae ap newydd Profion ac Olrhain y GIG yn cael ei lansio ar 24 Medi ar y cyd â Llywodraeth y DU. Gweler y dolenni i’r datganiad i’r wasg a gwybodaeth ategol.

Datganiad i’r wasg – https://llyw.cymru/annog-busnesau-i-baratoi-ar-gyfer-ap-covid-19-y-gig

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad –https://www.gov.uk/creu-coronafeirws-qr-poster

Canllawiau Llywodraeth Cymru – https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig-olrhain-cyswllt

Ap COVID-19 y GIG: canllawiau i fusnesau a sefydliadau –

https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig-canllawiau-i-fusnesau-sefydliadau

 

 

Grant Darparwyr Gofal Plant

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa gyllid gwerth £4 miliwn ar gyfer darparwyr gofal plant y mae coronafeirws wedi effeithio arnynt.  Bydd y cynllun a elwir yn Grant Darparwyr Gofal Plant yn darparu cymorth penodol i’r sector gofal plant.  Mae darparwyr gofal plant wedi wynebu heriau sylweddol ers mis Mawrth.  Er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws, roedd angen cadw nifer y plant a oedd yn bresennol yn isel ac roedd hyn yn creu costau, gan fod gan ddarparwyr orbenion i’w talu o hyd, megis rhent, cyfleustodau a chostau cyflogau heb eu cwmpasu.

Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn cefnogi busnesau gofal plant sydd wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru o ran llif arian ar unwaith i’w helpu â chanlyniadau economaidd Covid-19.  Mae’r grant yn ceisio helpu’r busnesau gofal plant hynny nad ydynt wedi gallu cyrchu cynlluniau eraill ac mae’n ategu mesurau eraill i ymateb i Covid-19 sy’n cefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol. Bydd hyn yn rhoi cymorth ariannol y mae mawr ei angen i ddarparwyr gofal plant ac yn helpu i sicrhau bod lleoedd gofal plant ffurfiol ar gael i rieni wrth i ysgolion ailagor ym mis Medi.  Mae hyn yn rhan bwysig o sicrhau bod digon o gapasiti yn y sector, sy’n allweddol i gefnogi teuluoedd sy’n gweithio ac yn hanfodol i’n hadferiad.  Bydd y cynllun hwn yn helpu i sicrhau bod mwy o ddarparwyr yn ailagor wrth i’r ysgolion ailagor ym mis Medi.

Grant un-tro fydd y cynllun i helpu darparwyr i dalu’r beichiau ariannol ychwanegol y maent wedi’u hwynebu, gan fod llawer o leoliadau wedi profi gostyngiad mewn incwm tra’n parhau i dalu costau. Nod y cynllun hefyd yw helpu i wneud y sector gofal plant yn fwy gwydn ar gyfer y dyfodol drwy ei gwneud yn ofynnol i leoliadau anghorfforedig gofrestru fel cwmni cyfyngedig drwy warant, cwmni cyfyngedig preifat, cwmni buddiannau cymunedol neu sefydliad elusennol corfforedig.

Bydd ceisiadau am y cynllun yn agor ar 24 Awst ar sail y cyntaf i’r felin a byddant yn cau ar 31 Hydref 2020. Bydd y taliadau cyntaf yn cael eu gwneud i ddarparwyr ym mis Medi drwy eu hawdurdod lleol.  Gall darparwyr gofal plant cofrestredig fod yn gymwys i gael grant hyd at £5,000. Dyfernir y grant yn seiliedig ar y gostyngiad mewn incwm net am y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Mehefin 2020 o’i gymharu â 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019.

Mae gan ofal plant rôl hanfodol a bydd y grant hwn yn cefnogi’r sector wrth i’r economi ailagor.  Rydym yn ymwybodol o’r heriau y mae’r sector gofal plant wedi’u hwynebu ac rydym am ddiolch i bob darparwr gofal plant am eu proffesiynoldeb yn ystod y cyfnod anodd hwn.

https://sirgar-self.achieveservice.com/en/service/Childcare_Provider_Grant


Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi penodi’r cwmni meddalwedd Kainos i ddatblygu gwasanaeth digidol cenedlaethol i gyflenwi’r Cynnig Gofal Plant ledled Cymru o 2021 ymlaen. Rydym yn awyddus i osod defnyddwyr a darpar-ddefnyddwyr y Cynnig Gofal Plant wrth galon y gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a byddem yn hoffi siarad ag ystod amrywiol o rieni er mwyn deall a oes unrhyw ofynion arbennig neu rwystrau a fyddai, o bosibl, yn eu llesteirio rhag defnyddio’r Cynnig drwy’n gwasanaeth digidol. Drwy ddeall yr anghenion hyn, gallwn gynnwys addasiadau rhesymol yn y Cynnig er mwyn sicrhau bod cynifer o rieni cymwys â phosibl yn cael mynediad iddo. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn siarad â rhieni (boed ganddynt brofiad o wneud cais am y Cynnig neu beidio) sy’n uniaethu â’r nodweddion canlynol:

  • Siaradwyr Cymraeg (Dalier Sylw – bydd y system yn gwbl ddwyieithog)
  • Rhieni sy’n defnyddio (neu a fyddai’n hoffi defnyddio) gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cefndir BAME
  • Aelodau o Gymuned y Teithwyr
  • Rhai â chyflyrau/afiechydon corfforol neu feddyliol sydd wedi para am 12 mis neu fwy
  • Rhieni plant â chyflyrau/afiechydon corfforol neu feddyliol sydd wedi para am 12 mis neu fwy
  • Rhai â diffyg cyfarpar digidol neu fynediad at y rhyngrwyd a/neu ddiffyg profiad neu hyder o ran sgiliau digidol

Os ydych yn gallu ein helpu gyda’r gwaith hwn, byddem yn hoffi siarad â chi drwy gyfrwng Microsoft Teams neu dros y ffôn os oes yn well gennych hynny. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn gallu llenwi’r holiadur byr sydd wedi’i amgáu a’i anfon yn ôl atom, ynghyd â neges yn nodi pryd rydych ar gael i siarad â ni – rydym yn cynnal sesiynau rhwng 1 ac 11 Medi i ddechrau. Ni fydd y sesiwn yn para mwy na 60 munud a bydd ar lun trafodaeth anffurfiol i ddeall beth yw’ch gofynion chi o ran y gwasanaeth digidol.

Rydw i hefyd yn amgáu’r Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y gwaith ymchwil hwn, er gwybodaeth ichi.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth, mae croeso ichi gysylltu â ni drwy anfon e-bost i flwch post GofalPlant.Digidol@llyw.cymru

 

Canllawiau ar brofi ac olrhain cysylltiadau i leoliadau gofal plant

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu taflen gryno ar gyfer lleoliadau gofal plant ar y Profi Olrhain Diogelu proses. Mae’n darparu atebion i rai cwestiynau allweddol ar y broses.

Gellir dod o hyd i’r daflen yma: www.llyw.cymru/canllawiau-ar-brofi-ac-olrhain-cysylltiadau-i-leoliadau-gofal-plant


https://gov.wales/protective-measures-childcare-settings-keep-childcare-safe

Coronafeirws (2019-nCoV)

Cynghorir pob lleoliad gofal plant a chwarae i nodi’r canllawiau diwygiedig yma sy’n adlewyrchu’r datblygiadau diweddaraf.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol

Byddwn mewn cysylltiad eto os bydd gennym ragor o wybodaeth neu gyngor ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae yn benodol.

Er bod y canllawiau wedi’u hanelu, yn bennaf, at ysgolion a sefydliadau addysgol, mae’r un yn berthnasol i leoliadau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob lleoliad o’r fath nodi’r canllawiau hyn a chadw llygad yn rheolaidd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ar unwaith. Gallwch hefyd ddarllen unrhyw gyngor gan Lywodraeth y DU o’r wefan hon:

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws-newydd/

Gwybodaeth am Coronafeirws (COVID-19) i bob o darparwr gofal

Y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Prif Arolygydd, Gillian Baranski.

Heddiw rydym wedi rannu diweddariad ar y ffordd rydym yn ymateb i’r achos o COVID-19 , yn ogystal â’r ffordd rydym yn bwriadu mynd i’r afael ag unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Gellir gweld y llythyr llawn isod.

Llyrthyr

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

New Testing Centres in Carmarthenshire –

https://gov.wales/new-testing-centres-and-online-booking-be-rolled-out-wales-week

Busnes Cymru

Covid-19: cymorth i fusnesau

Cynllun cymorth rhent i fusnesau bach yn y sir – http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/04/coronavirus/cynllun-cymorth-rhent-i-fusnesau-bach-yn-y-sir/#.XqvYEHdFzIU

HMRC

COVID-19 Self-employment Income Support Scheme

Coronafeirws a darpariaeth gofal plant

Gweler linc ar gyfer gwybodaeth am dderbyn Grant Business

https://llyw.cymru/cefnogaeth-i-ddarparwyr-gofal-plant-coronafeirws?_ga=2.208653970.1684584368.1584348462-1258529950.1543311925

Adnoddau Defnyddiol –

Third sector resilience fund for Wales

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/pecyn-cymorth

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/tool-kit

CWLWM

https://www.acas.org.uk/coronavirus/if-the-employer-needs-to-close-the-workplace

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/coronafeirws-diogelu-busnesau-sy%E2%80%99n-methu-taliadau-rhent

https://developmentbank.wales/cy/newyddion-digwyddiadau/banc-datblygu-cymru-yn-lansio-cynllun-benthyciad-busnes-cofid-19-cymru

https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws?_ga=2.29164219.686900459.1585733459-1163210978.1565692554

https://gov.wales/work-based-learning-and-apprenticeships-coronavirus

https://llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-phrentisiaethau-coronafeirws?_ga=2.71936404.686900459.1585733459-1163210978.1565692554

https://wcva.cymru/cy/datganiad-ar-y-coronafeirws/

https://www.gov.uk/difficulties-paying-hmrc

https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/covid-19-coronavirus-what-you-need-to-consider

https://www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parents-and-carers/covid-19-guidance-for-children-and-families/

https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19

https://media.service.gov.wales/news/find-out-if-your-business-is-eligible-for-support-from-the-new-economic-resilience-fund

https://fis.carmarthenshire.gov.wales/wp-content/uploads/2020/04/20200325-Covid-19-Business-Support-Schemes.pdf

https://gov.wales/workplace-guidance-employers-and-employees-covid19https://llyw.cymru/diogelu-cymru-yn-y-gwaith?_ga=2.164127103.1987661846.1590997249-1691401660.1538562932

 

thumbnail of Translation 5 5 20

Gwarchodwyr plant – yn gofalu am hyd at 10 o blant rhwng 0 a 12 oed yn eu cartrefi eu hunain. Rhaid iddynt gael eu cofrestru, eu harchwilio a’u rheoleiddio gan AGC (dolen i AGC). Maent yn gweithio yn y gymuned, felly gall plant fynd i gylchoedd chwarae/meithrin a grwpiau rhieni a phlant bach.  Rydym yn darparu hyfforddiant a chymorth i chi yn ystod y broses gofrestru a thrwy gydol eich gyrfa gwarchod plant. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Avril Rees, Swyddog Datblygu a Hyfforddi Gwarchodwyr Plant drwy ffonio 01267 246554.

 

thumbnail of process_cymraeg

Grant Gofal Plant

https://businesswales.gov.wales/cy/grant-gofal-plant

 

Meithrinfeydd dyddyn darparu addysg gynnar gofrestredig a gofal plant ar gyfer plant rhwng 0 a 12 oed. Fel arfer maent ar agor o’r bore cynnar tan ddechrau’r nos. Maent yn darparu amgylchedd gofalgar, diogel ac ysgogol, naill ai wrth roi gofal llawn amser neu ran-amser, a bydd rhai yn cynnig gofal cyn ac ar ôl ysgol yn ogystal ag yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hŷn.

Meddwl am sefydlu meithrinfa? Gallwn eich cynorthwyo gan roi gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y broses gofrestru a chymorth parhaus ar ôl hynny. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susan James, Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, drwy ffonio 01267 246552.

 

Clybiau ar ôl ysgol/Clybiau gwyliau – yn darparu gwasanaeth gofal ar gyfer plant ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae clybiau ar ôl ysgol yn gallu bod yn gofrestredig neu’n anghofrestredig, gan ddibynnu ar oriau’r gwasanaeth a gynigir. Mae clybiau gwyliau sy’n gofrestredig ag AGC hefyd yn wasanaeth gwerthfawr ar gyfer plant yn ystod gwyliau ysgol.

Meddwl am sefydlu clwb? Gallwn eich cynorthwyo gan roi gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y broses gofrestru a chymorth parhaus ar ôl hynny. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Terena Davies-Tommason, Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, drwy ffonio 01267 246785.

Mae clybiau brecwast am ddim yn cael eu rhedeg gan yr Awdurdod Lleol mewn rhai ysgolion yn y Sir. Ceir rhai clybiau brecwast sy’n codi tâl hefyd. Cysylltwch ag ysgol eich plentyn i gael rhagor o wybodaeth.

Cylchoedd Meithrin/Grwpiau Chwarae – gall plant rhwng 2 a 4 oed eu mynychu ar gyfer sesiwn y bore neu sesiwn y prynhawn, yn ystod y tymor ysgol yn bennaf. Maent yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle y gall plant chwarae, dysgu a chymdeithasu. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mudiad Meithrin (dolen) neu Gymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru (dolen).

Cymorth a Grantiau

Rydym yn medru cynnig Grantiau Cychwyn, Grantiau Adnoddau ar gyfer Anghenion Arbennig a Grantiau Cynaliadwyedd er mwyn adeiladu a chynnal eich gwasanaeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Susan James, Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant 01267 246552.

Grantiau Cynnig Gofal Plant

Am wybodaeth bellach ar Cynllun Grantiau Bach Cynnig Gofal Plant a’r Grant AAA cliciwch yma os gwelwch yn dda

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru i ymgeisio am Grant Gofal Plant. Pwrpas y grant yw annog darparwyr yng Nghymru i ehangu llefydd gofal plant newydd i blant gydag anghenion ychwanegol neu arbennig er mwyn cefnogi Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

Sut mae’n gweithio

Dim ond darparwyr gofal plant sydd wedi eu lleoli a’u gofrestru yng Nghymru sy’n gymwys i ymgeisio. Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda gwasanaeth Busnes Cymru a’r Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) i gael mynediad at y grant, os nad ydynt wedi eisoes.

Gall y rheini sy’n datblygu eu busnes ond sydd ddim wedi cychwyn masnachu hefyd ymgeisio am y Grant, ond ni fydd yr arian yn cael eu talu tan fyddant wedi cofrestru gyda AGC.

Bydd y Grant dim ond yn cael ei dalu ble mae angen gwirioneddol am lefydd gofal plant ychwanegol yn cael ei adnabod yn ardal y ddarpariaeth. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau gan yr Awdurdod Lleol priodol. Lle mae ariannu yn brin, rhoddir blaenoriaeth i ddarparwyr gofal plant sydd yn yr ardaloedd cyfredol y Cynnig Gofal Plant 30 Awr o ofal ag ariannwyd i blant 3 a 4 mlwydd oed mewn Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar. Mae taliad o’r Grantiau yn amodol ar argaeledd y cyllid.

I glywed rhagor:

Am ragor o wybodaeth ac i gael ffurflen gais, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu siaradwch a’ch tîm Busnes Cymru leol yng Nghaerfyrddin ar 01267 233749.

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

 

Dysgu Gydag Awtistiaeth – Lleoliad Blynyddoedd Cynnar

Isod, fe welwch chi ddolenni i’r adnoddau amrywiol sydd wedi cael eu datblygu ar gyfer ein Cynllun ‘Lleoliad Blynyddoedd Cynnar’.

Dysgu Gydag Awtistiaeth

thumbnail of Taflen EDI 2 Flyer

thumbnail of Early Years Flyer August 2019

Cyllid

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo busnesau yn y sir, mae adain Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn falch o gynnig nifer o gynlluniau cymorth ariannol i fusnesau o bob maint, ym mhob cam o’u datblygiad.

Mae cyllid o hyd at 50% ar gael ar gyfer offer, peiriannau a gwaith ar raddfa fach neu fawr i’r eiddo busnes lle mae swyddi newydd yn cael eu creu ac mae maint yr eiddo yn ehangu.

Cliciwch fan hyn i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth grant i fusnesau…

Grantiau a chymorth

Rydym hefyd yn gallu cynnig Grantiau Cychwynnol, Grantiau Adnoddau ar gyfer Anghenion Ychwanegol, a Grantiau Cynaliadwyedd er mwyn helpu i adeiladu a chynnal eich gwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susan James, Swyddog Datblygu Busnesau, drwy ffonio 01267 246552.

Busnes Cymru
AGC
Cyngor Gofal Cymru
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu
Rheoleiddiwr Pensiynau
Chwarae Teg

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up