Darparu gofal plant

Darparu Gofal Plant

Cyrsiau hyfforddiant

Rydym yn cynorthwyo’ch lleoliad trwy ddarparu rhaglen hyfforddiant pob tymor sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant gorfodol yn unol â gofynion AGC. Maent ar gael i bob darparwr gofal plant a chwarae yn Sir Gaerfyrddin. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ruth Davies, Swyddog Hyfforddiant, drwy ffonio 01267 246560.

Rhaglen Hyfforddiant ar y cyd i ddarparwyr Gofal Plant a Chwarae – Sir Gaerfyrddin

IONAWR – MAWRTH 2020

thumbnail of childcare_training_cym

 

 

 

Gwarchodwyr plant – yn gofalu am hyd at 10 o blant rhwng 0 a 12 oed yn eu cartrefi eu hunain. Rhaid iddynt gael eu cofrestru, eu harchwilio a’u rheoleiddio gan AGC (dolen i AGC). Maent yn gweithio yn y gymuned, felly gall plant fynd i gylchoedd chwarae/meithrin a grwpiau rhieni a phlant bach.  Rydym yn darparu hyfforddiant a chymorth i chi yn ystod y broses gofrestru a thrwy gydol eich gyrfa gwarchod plant. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Avril Rees, Swyddog Datblygu a Hyfforddi Gwarchodwyr Plant drwy ffonio 01267 246554.

Proses Cofrestru ar gyfer Darpar Warchodwyr Plant

Grant Gofal Plant

https://businesswales.gov.wales/cy/grant-gofal-plant

 

Meithrinfeydd dyddyn darparu addysg gynnar gofrestredig a gofal plant ar gyfer plant rhwng 0 a 12 oed. Fel arfer maent ar agor o’r bore cynnar tan ddechrau’r nos. Maent yn darparu amgylchedd gofalgar, diogel ac ysgogol, naill ai wrth roi gofal llawn amser neu ran-amser, a bydd rhai yn cynnig gofal cyn ac ar ôl ysgol yn ogystal ag yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hŷn.

Meddwl am sefydlu meithrinfa? Gallwn eich cynorthwyo gan roi gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y broses gofrestru a chymorth parhaus ar ôl hynny. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susan James, Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, drwy ffonio 01267 246552.

 

Clybiau ar ôl ysgol/Clybiau gwyliau – yn darparu gwasanaeth gofal ar gyfer plant ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae clybiau ar ôl ysgol yn gallu bod yn gofrestredig neu’n anghofrestredig, gan ddibynnu ar oriau’r gwasanaeth a gynigir. Mae clybiau gwyliau sy’n gofrestredig ag AGC hefyd yn wasanaeth gwerthfawr ar gyfer plant yn ystod gwyliau ysgol.

Meddwl am sefydlu clwb? Gallwn eich cynorthwyo gan roi gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y broses gofrestru a chymorth parhaus ar ôl hynny. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Terena Davies-Tommason, Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, drwy ffonio 01267 246785.

Mae clybiau brecwast am ddim yn cael eu rhedeg gan yr Awdurdod Lleol mewn rhai ysgolion yn y Sir. Ceir rhai clybiau brecwast sy’n codi tâl hefyd. Cysylltwch ag ysgol eich plentyn i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cylchoedd Meithrin/Grwpiau Chwarae – gall plant rhwng 2 a 4 oed eu mynychu ar gyfer sesiwn y bore neu sesiwn y prynhawn, yn ystod y tymor ysgol yn bennaf. Maent yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle y gall plant chwarae, dysgu a chymdeithasu. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mudiad Meithrin (dolen) neu Gymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru (dolen).

 

 

Cymorth a Grantiau

Rydym yn medru cynnig Grantiau Cychwyn, Grantiau Adnoddau ar gyfer Anghenion Arbennig a Grantiau Cynaliadwyedd er mwyn adeiladu a chynnal eich gwasanaeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Susan James, Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant 01267 246552.

Grantiau Cynnig Gofal Plant

Am wybodaeth bellach ar Cynllun Grantiau Bach Cynnig Gofal Plant a’r Grant AAA cliciwch yma os gwelwch yn dda

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru i ymgeisio am Grant Gofal Plant. Pwrpas y grant yw annog darparwyr yng Nghymru i ehangu llefydd gofal plant newydd i blant gydag anghenion ychwanegol neu arbennig er mwyn cefnogi Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

Sut mae’n gweithio

Dim ond darparwyr gofal plant sydd wedi eu lleoli a’u gofrestru yng Nghymru sy’n gymwys i ymgeisio. Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda gwasanaeth Busnes Cymru a’r Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) i gael mynediad at y grant, os nad ydynt wedi eisoes.

Gall y rheini sy’n datblygu eu busnes ond sydd ddim wedi cychwyn masnachu hefyd ymgeisio am y Grant, ond ni fydd yr arian yn cael eu talu tan fyddant wedi cofrestru gyda AGC.

Bydd y Grant dim ond yn cael ei dalu ble mae angen gwirioneddol am lefydd gofal plant ychwanegol yn cael ei adnabod yn ardal y ddarpariaeth. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau gan yr Awdurdod Lleol priodol. Lle mae ariannu yn brin, rhoddir blaenoriaeth i ddarparwyr gofal plant sydd yn yr ardaloedd cyfredol y Cynnig Gofal Plant 30 Awr o ofal ag ariannwyd i blant 3 a 4 mlwydd oed mewn Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar. Mae taliad o’r Grantiau yn amodol ar argaeledd y cyllid.

I glywed rhagor:

Am ragor o wybodaeth ac i gael ffurflen gais, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu siaradwch a’ch tîm Busnes Cymru leol yng Nghaerfyrddin ar 01267 233749.

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

 

thumbnail of Taflen EDI 2 Flyer

thumbnail of Early_years_openingevening 20191

Cyllid

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo busnesau yn y sir, mae adain Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn falch o gynnig nifer o gynlluniau cymorth ariannol i fusnesau o bob maint, ym mhob cam o’u datblygiad.

Mae cyllid o hyd at 50% ar gael ar gyfer offer, peiriannau a gwaith ar raddfa fach neu fawr i’r eiddo busnes lle mae swyddi newydd yn cael eu creu ac mae maint yr eiddo yn ehangu.

Cliciwch fan hyn i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth grant i fusnesau…

Grantiau a chymorth

Rydym hefyd yn gallu cynnig Grantiau Cychwynnol, Grantiau Adnoddau ar gyfer Anghenion Ychwanegol, a Grantiau Cynaliadwyedd er mwyn helpu i adeiladu a chynnal eich gwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susan James, Swyddog Datblygu Busnesau, drwy ffonio 01267 246552.

Busnes Cymru
AGC
Cyngor Gofal Cymru
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu
Rheoleiddiwr Pensiynau
Chwarae Teg

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up