Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc

Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n gofalu am riant neu aelod o’r teulu.

I gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth, ffoniwch 01554 742630 (neges destun at 07970 742630 neu 07500 814077) neu anfonwch e-bost at Gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk

  • A oes anabledd corfforol, anabledd dysgu, salwch angheuol, problem iechyd meddwl neu broblem â chyffuriau/alcohol gan eich rhiant/aelod o’ch teulu?
  • A ydych yn poeni am hyn neu ddim yn gwybod beth i’w wneud?
  • A ydych wedi hen flino, yn teimlo’n unig, yn grac neu’n isel?
  • A ydych yn ei chael hi’n anodd gwneud eich holl waith ysgol?
  • A ydych yn teimlo bod angen unrhyw gymorth arall arnoch?

Yng Ngwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin, gallwch siarad â rhywun sy’n deall; rydym yn gallu eich cysylltu chi â phobl ifanc eraill sydd yn yr un sefyllfa, ac a fydd yn gallu siarad â chi a’ch rhiant/aelod o’ch teulu am bobl eraill sy’n gallu helpu.  Mae’r cymorth a gynigir yn cynnwys cymorth 1:1, cymorth grŵp, eiriolaeth ac atgyfeiriadau i asiantaethau eraill ar gyfer unrhyw aelod o’ch teulu.

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up