Anableddau Plant

Anableddau

Y Tîm Anableddau Plant

Rhif ffôn cyswllt:  01554 742322

tim-camau-bach-120Cefnogi teuluoedd sydd â phlentyn anabl rhwng 0 a 16 oed. Gellir darparu cymorth heb ddiagnosis os oes pryderon. Mae’r cymorth yn cynnwys. Mwy

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Clybiau Plant a Phobl Ifanc

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Jo Silverthorne at joanne@carmarthenshirecarers.org.uk neu ffoniwch 01554 754957.

HAIPAC

Nod pennaf HAIPAC (Cymorth a Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr) yw lleihau’r pwysau ar rieni a gofalwyr unigolion sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin sydd ag anghenion ychwanegol a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi. Os hoffech ddysgu mwy a chwrdd â’ch cynrychiolwyr rhieni anfonwch e-bost at admin@haipac.co.uk

Mencap Cymru

Gwasanaeth Cynghori Teuluol

Oes gennych chi anabledd dysgu?

Ydych chi’n rhiant neu’n gofalwr dros rhywun sydd ag anabledd dysgu?

Ygych chi’n berson proffesiynol sydd angen gwybodaeth neu cyngor?

Oes oes gennych ymholiad ynghylch:

 • Addysg
 • Hyfforddiant a Swyddi
 • Opsiynau Iechyd ac Addysg
 • Gweithgareddau Dydd a Hamdden
 • Taliadau Uniongyrchol neu Budd-daliadau
 • Cynorthwywyr Personol
 • Asesiadau

Neu unrhywbeth sydd yn berthnasol i chi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda –  Helpline.wales@mencap.org.uk

Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin yn wasanaeth sy’n darparu cyngor a gwybodaeth. Mae’n wasanaeth ar gyfer pobl ifanc (16-25 oed) yn Sir Gaerfyrddin sydd â syndrom Asperger/Awtistiaeth nad ydynt yn cael gwasanaethau cymorth traddodiadol. Gall unrhyw un gysylltu â’r gwasanaeth; nid oes angen iddynt gael eu cyfeirio gan weithiwr proffesiynol.

 • Gallwn roi cyngor i chi drwy e-bost, ar y ffôn neu yn bersonol.
 • Gallwn helpu eich cyfeirio chi a’r rhai sy’n eich cefnogi, at wasanaeth neu sefydliad priodol yn uniongyrchol.
 • Rydym yn cynnig mentora tymor byr am fater penodol i helpu i gefnogi eich annibyniaeth ac i geisio lleihau unrhyw bryderon a allai fod gennych. Gallai hyn olygu defnyddio gwasanaeth/talu bil/gwneud apwyntiad.
 • Gallwn gynnig hyfforddiant ar Awtistiaeth i sefydliadau, gwasanaethau neu glybiau fel rhan o’r Cynllun Cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth am Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth.
 • Gallwn ddangos yr adnoddau sydd ar gael ar Wefan Cenedlaethol ASD Info Cymru

Nid yw Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin yn gallu darparu’r canlynol:

 • Asesiad a diagnosis
 • Ymyrryd mewn argyfwng
 • Gwaith achos / cymorth parhaus
 • Ymyriadau tymor hir

KEJones@carmarthenshire.gov.uk/KEJones@sirgar.gov.uk

http://www.asdinfowales.co.uk/home/

01267 246513 ext 6513

Dolenni Cyswllt Perthnasol

thumbnail of ASDinfoWales_Resources leaflet_CYM

 

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up