Anableddau Plant

Placeholder
Placeholder
Placeholder

Anableddau

Tîm Anabledd Cefnogaeth Cynnar 0-25 – 01267 246673

Mae’r Tîm Cymorth Cynnar yn rhoi cymorth i blant/pobl ifanc ag anableddau/awtistiaeth a’u teuluoedd.

Y Tîm Cymorth Cynnar – Pwy ydym ni?

Ffurflen Cyfeirio Tîm Cymorth Cynnar 0-25


Darpariaeth yn ystod Gwyliau'r Haf - Plant Anabl 2021-22
Darpariaeth yn ystod Gwyliau’r Haf – Plant Anabl 2021-22

Dolenni ac adnoddau defnyddiol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

  • Canllawiau i ofalwyr o ran y Coronafeirws Carers UK
  • Comisiynydd Plant Cymru – gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar y wefan

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

Bydd cwnselwyr ysgolion Area 43 yn gweithio gartref ac yn cynnig cwnsela o bell, drwy Zoom, sef platfform ar-lein gan ddefnyddio testun, sain neu ddolen fideo neu dros y ffôn. I gael mynediad i gymorth cwnsela, a wnewch chi gwblhau’r dolen hunangyfeirio (ar gyfer plant oedran ysgol/pobl ifanc yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin) a bydd cwnselydd yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Mae gwasanaeth cwnsela ar-lein Area 43 hefyd ar gael i’r rheiny rhwng 16–30 oed, sy’n byw yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro drwy gwblhau’r ffurflen gofrestru ar ein gwefan.

  • Canllaw person ifanc i syniadau, gwefannau, sefydliadau, amserlenni ac ati yn ystod COVID-19 (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Seicoleg Iechyd Plant)

thumbnail of Social distancing

thumbnail of WHO helping-children-cope-with-stress-print pdf

thumbnail of IiC-CarersLeaflet_NHS_CYM(2)

Gwybodaeth a chyngor penodol yn ymwneud â’r Coronafeirws o ran anableddau

1) Cefnogi eich plentyn niwroamrywiol  https://youtu.be/dXPtqmHKNoE

Mae Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG – GIG Dwyrain Llundain wedi creu’r fideo hwn ynglŷn â helpu i gefnogi plant niwroamrywiol yn ystod cyfnod hunanynysu a chyfyngiadau symud.

2) Anabledd Dysgu Cymru   https://www.ldw.org.uk/cy/project/coronafeirws-adnoddau-i-bobl-gydag-anabledd-dysgu/

3) Mencap   https://www.mencap.org.uk/advice-and-support/health/coronavirus-covid-19

4) I bobl â Syndrom Down   https://www.downs-syndrome.org.uk/coronavirus-covid-19/

5) I bobl awtistig a’u teuluoedd

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth https://www.autism.org.uk/services/helplines/coronavirus.aspx

ASDinfoWales

Iechyd Meddwl

Oedolion – https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-a-chefnogaeth/y-coronafeirws-ach-lles/

Plant a phobl ifanc –

https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-ar-gyfer-pobl-ifanc/coronafeirws/y-coronafeirws-a-dy-les/

Siarad â’ch plentyn am y Coronafeirws a 10 awgrym o’i Linell Gymorth i Rieni i gefnogi llesiant y teulu Young Minds

thumbnail of fas coffee morning recurring link

 

LLINELLAU CYMORTH

Siarad â Mencap WISE

Mae ‘Wales’ Independent Support and Empowerment (WISE)’ Mencap yn wasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael i bawb yng Nghymru.

Pa un a ydych chi’n berson ag anabledd dysgu, yn aelod o’r teulu neu’n ffrind, gallwn roi i chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu a’u cefnogi i ddefnyddio gwasanaethau a herio penderfyniadau.

Ffoniwch 0808 8000 300

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

Llinell Gymorth a Gofal Cefnogwyr o ran Awtistiaeth

Feirws COVID-19 a’n tîm Gofal Cefnogwyr a Llinell Gymorth o ran Awtistiaeth

Rydym yn addasu’r ffordd rydym yn gweithio ar hyn o bryd felly mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau ar ein gwasanaeth. Oherwydd effaith feirws COVID-19, bydd ein Llinell Gymorth a’n llinellau ffôn Gofal Cefnogwyr yn cael eu newid i 10am–3pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener o ddydd Mercher 1 Ebrill 2020. Llinell Gymorth Awtistiaeth

Ffoniwch 0808 800 4104, 10am-3pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc).

Cyflwyno ffurflen ymholiad ar-lein i’r llinell gymorth.

Mencap Cymru

Llinell gymorth ‘Wales’ Independent Support and Empowerment (WISE)’

Ffôn: 0808 8000 300

Cymorth o ran technoleg – gan Anabledd Dysgu Cymru

Zoom ar gyfrifiadur

Tiwtorial fideo ar sut i osod a defnyddio cyfarfodydd ar-lein Zoom ar gyfrifiadur

Zoom ar ffôn clyfar neu lechen

Tiwtorial fideo ar sut i osod a defnyddio cyfarfodydd ar-lein Zoom ar ffôn clyfar neu lechen

Canllaw hawdd ei ddeall ar gyfer Zoom

Dyma ein canllaw hawdd ei ddeall ar gyfer cyfarfodydd Zoom.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education

PETHAU I’W GWNEUD

Pethau i’w gwneud gartref o wefan Anabledd Dysgu Cymru – https://www.ldw.org.uk/resources/things-to-do-at-home/

e.e

Anifeiliaid yn Sw Caer – https://www.youtube.com/watch?v=p53Glw5Nzro&list=PLezrh9gR8RL3kkND8Pz2zOHHZPRk-a2VC

Newyddion gan NASA – https://www.youtube.com/watch?v=ME3IjrDU4PY

Ffitrwydd gyda Joe Wicks – https://www.youtube.com/watch?v=qGKGNzNbWjU

Theatr ar-lein – https://www.whatsonstage.com/london-theatre/news/stage-shows-musicals-opera-free-stream-online_51198.html?fbclid=IwAR0ELZSBkt0vBds1z8pwSOseXwx-7WJLYS-sDfKZqPNhaWwB1V28OWJmRB0

Amgueddfeydd o amgylch y byd – https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

 

thumbnail of ASDINFOWALES

Adnoddau i’ch helpu i drefnu eich diwrnod

thumbnail of meal planner 1thumbnail of meal planner 2thumbnail of weekly planner 1thumbnail of eat well plate


 

 

tim-camau-bach-120Cefnogi teuluoedd sydd â phlentyn anabl rhwng 0 a 16 oed. Gellir darparu cymorth heb ddiagnosis os oes pryderon. Mae’r cymorth yn cynnwys. Mwy

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Clybiau Plant a Phobl Ifanc

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Jo Silverthorne at joanne@carmarthenshirecarers.org.uk neu ffoniwch 01554 754957.

HAIPAC

Nod pennaf HAIPAC (Cymorth a Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr) yw lleihau’r pwysau ar rieni a gofalwyr unigolion sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin sydd ag anghenion ychwanegol a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi. Os hoffech ddysgu mwy a chwrdd â’ch cynrychiolwyr rhieni anfonwch e-bost at admin@haipac.co.uk

Mencap Cymru

Gwasanaeth Cynghori Teuluol

Oes gennych chi anabledd dysgu?

Ydych chi’n rhiant neu’n gofalwr dros rhywun sydd ag anabledd dysgu?

Ygych chi’n berson proffesiynol sydd angen gwybodaeth neu cyngor?

Oes oes gennych ymholiad ynghylch:

  • Addysg
  • Hyfforddiant a Swyddi
  • Opsiynau Iechyd ac Addysg
  • Gweithgareddau Dydd a Hamdden
  • Taliadau Uniongyrchol neu Budd-daliadau
  • Cynorthwywyr Personol
  • Asesiadau

Neu unrhywbeth sydd yn berthnasol i chi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda –  Helpline.wales@mencap.org.uk

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button