Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adverse Childhood Experiences video cartoon

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae profiadau plentyndod, boed yn rhai cadarnhaol neu negyddol, yn cael effaith aruthrol ar ddyfodol, ar iechyd a chyfleoedd gydol oes. Yn hynny o beth, mae profiadau cynnar yn fater pwysig o ran iechyd y cyhoedd. Mae llawer o’r ymchwil sylfaenol yn y maes hwn yn cael ei gyfeirio ato fel Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Gellir gweld fideo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma:

Ceir rhagor o fideos, cyflwyniadau a briffiau ar effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (defnyddir termau gwahanol megis “straen gwenwynig”, esgeulustod) ar ddatblygiad plant, iechyd meddwl a chanlyniadau hyn yn hwyrach mewn bywyd, yma:

Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

 

 

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up