Canolfannau Teulu a Grwpiau Teuluoedd

Wedi’i lleoli yng nghalon cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.Mae Canolfannau Teulu yn llefydd yn y cymunedau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i deuluoedd gymdeithasu, datblygu rhwydweithiau cymorth a dysgu sgiliau newydd .

Gall teuluoedd a phlant 0-4 oed fwynhau tylino babanod, iaith a chwarae, caneuon ac adrodd straeon.  Gall plant hŷn yn y teulu ymuno yn y gweithgareddau yn ystod y gwyliau. I rieni, mae yna weithgareddau meithrin hyder a gweithgareddau lles, rhaglenni rhianta, ffordd iach o fyw a gweithgareddau diogelwch yn y cartref.

Grwpiau Teuluoedd

Mae Grwpiau Teuluoedd  wedi’u lleoli’n lleol, grwpiau cymorth i rieni mewn lleoliadau gwledig. Maen nhw’n darparu man cyfarfod lleol a chyfle i gymdeithasu, magu hyder, dysgu sgiliau newydd a chael cefnogaeth wrth fagu plant. Mae grwpiau teulu ynghyd yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghastellnewydd Emlyn a Llandeilo.

thumbnail of Carmarthenshire Family Centres 2018

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up