Children and teacher eating snack

Canolfannau Teulu

Canolfannau Teulu

Cynnig cymorth a gwybodaeth i deuluoedd sydd â phlant rhwng 0 ac 11 oed er mwyn helpu o ran heriau niferus bywyd teuluol.

Mae Canolfannau Teulu yn llefydd yn y cymunedau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i deuluoedd gymdeithasu, datblygu rhwydweithiau cymorth a dysgu sgiliau newydd .

Mae’r Canolfannau Teulu yn gallu:

Cefnogi rhieni i ddeall datblygiad eu plant ar wahanol oedrannau a chyfnodau.

Meithrin hyder a sgiliau rhieni drwy ddarparu cyfleoedd dysgu cadarnhaol.

Annog rhieni i chwarae gyda’u plant er mwyn cefnogi eu datblygiad gwybyddol, cymdeithasol ac ieithyddol.

Hyrwyddo’r defnydd o lyfrau, caneuon a rhigymau a gweithgareddau iaith/rhifo a chwarae eraill.

Darparu gweithgareddau datblygiad iaith cynnar ar gyfer babanod a phlant bach.

Cynorthwyo rhieni i helpu eu plant i ddatblygu agweddau ac uchelgeisiau cadarnhaol drwy hyrwyddo pwysigrwydd mynychu’r ysgol yn rheolaidd.

Cynorthwyo rhieni i sicrhau iechyd a lles emosiynol cadarnhaol.

Meithrin hyder rhieni yn eu rôl rhianta gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau rhianta, ymyriadau a chyrsiau rhianta.

Datblygu ffactorau cydnerthedd rhieni i wella eu gallu i ymdopi.

Cyflwyno cwrs Peter Walker ar gyfer Tylino i Fabanod.

Cynnig gweithgareddau yn ystod y gwyliau i’r teulu cyfan.

 

Grwpiau TeuluIs-grwpiau mewn cymunedau gwledig sy’n cynnig cymorth wythnosol i deuluoedd er mwyn hyrwyddo iechyd a lles emosiynol cadarnhaol. Amrywiaeth o weithgareddau a ddarperir yn seiliedig ar yr angen.

Mae’r grwpiau presennol yng Nghastellnewydd Emlyn a Llandeilo.

 

thumbnail of Carmarthenshire Family Centres 2018

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up