Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf

Rhoi Plant yn Gyntaf yw’r enw ar gyfer parthau plant yng Nghymru. Diben y parthau hyn yw caniatáu i’r gymuned a sefydliadau gydweithio i fynd i’r afael ag anghenion plant a phobl ifanc yn eu hardaloedd. Mae pum prosiect arloesol Rhoi Plant yn Gyntaf:

Cwm Taf, Gwynedd, Casnewydd, Caerffili a Sir Gaerfyrddin.

Yn Sir Gaerfyrddin, ward Glanymôr a Thŷ-isha yw’r flaenoriaeth gan ei bod yn un o’r ardaloedd mwyaf amddifad yn y sir.

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button