prev
next
play
pause

Coronafeirws (2019-nCoV)

Coronafeirws (2019-nCoV)

Gall meithrinfeydd a lleoliadau gofal plant aros ar agor, ond dylent barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar weithredu’n ddiogel. Arweiniad ar gyfer gofal Plant a Gwaith Chwarae: Coronafirws


Ap Profion ac Olrhain GIG

Fel y cyhoeddwyd ar 11 Medi, mae ap newydd Profion ac Olrhain y GIG yn cael ei lansio ar 24 Medi ar y cyd â Llywodraeth y DU. Gweler y dolenni i’r datganiad i’r wasg a gwybodaeth ategol.

Datganiad i’r wasg – https://llyw.cymru/annog-busnesau-i-baratoi-ar-gyfer-ap-covid-19-y-gig

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad –https://www.gov.uk/creu-coronafeirws-qr-poster

Canllawiau Llywodraeth Cymru – https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig-olrhain-cyswllt

Ap COVID-19 y GIG: canllawiau i fusnesau a sefydliadau –

https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig-canllawiau-i-fusnesau-sefydliadau


Diweddariad profi LFD

Mae’r cynnig i brofi yn wirfoddol, ond ar ôl lleihau’r cyfyngiadau dros yr haf, mae Llywodraeth Cymru yn annog dysgwyr ym mlwyddyn 7 ac uwch a staff mewn gofal plant, ysgolion a cholegau i barhau i brofi yn rheolaidd gan ddefnyddio citiau profi LFD, fel bod modd adnabod heintiau cyn mynd i’r ysgol neu gymdeithasu ag eraill a lledaeni’r haint i ffrindiau neu deulu heb wybod.

Ar ôl ystyried y data mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod lleoliadau yn parhau i gynnig profion asymptomatig LFD am dair wythnos arall. Bryd hynny, bydd swyddogion adolygu’r data sydd ar gael unwaith eto ac yn cyfleu unrhyw newidiadau. Daethpwyd i’r penderfyniad hwn er mwyn cefnogi’r nod sylfaenol o sicrhau bod dysgwyr/plant yn treulio cynifer o ddiwrnodau â phosibl yn yr ysgol/ gofal plant trwy gyfrannu leihau trosglwyddiad posibl mewn lleoliadau a chaniatáu casglu data mwy cadarn.

Gofynnir i leoliadau barhau i archebu eu hailgyflenwadau o LFDs yn y ffordd arferol – mae nodyn atgoffa o sut i archebu citiau prawf LFD wedi’i gynnwys isod.

Nodyn atgoffa archebu citiau profi LFD

Mae modd i leoliadau archebu citiau profi LFD drwy’r ddolen hon: https://request-testing.test-for-coronavirus.service.gov.uk/

Bydd angen eu UON, sydd ar gael drwy’r banciau asedau Addysg a Gofal Plant:

Gofal Plant: Asedau Cyhoeddedig (assetbank-server.com)

Os oes unrhyw broblemau, ebostiwch: eduandcctesting@llyw.cymru.

Cwestiynau Cyffredin


Arweiniad ar gyfer Gofal Plant a Gwaith Chwarae: Coronafirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Cardiau Gweithredu newydd i gefnogi lleoliadau gofal plant a gwaith chwarae.

Mae’r Cardiau Gweithredu hyn yn amlinellu’r mesurau rhesymol posibl y gall lleoliadau eu cymryd i leihau’r risg o COVID-19:

Dylid eu darllen ochr yn ochr â Chanllawiau Gofal Plant a Gwaith Chwarae COVID-19.

Mae Cardiau Gweithredu Pellach ar gael, gan gynnwys ar Weithgareddau Plant Trefnedig ac Ardaloedd Chwarae Meddal a Chwarae Dan Do.


Coronafeirws (2019-nCoV)

Byddwn mewn cysylltiad eto os bydd gennym ragor o wybodaeth neu gyngor ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae yn benodol.

Er bod y canllawiau wedi’u hanelu, yn bennaf, at ysgolion a sefydliadau addysgol, mae’r un yn berthnasol i leoliadau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob lleoliad o’r fath nodi’r canllawiau hyn a chadw llygad yn rheolaidd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ar unwaith. Gallwch hefyd ddarllen unrhyw gyngor gan Lywodraeth y DU o’r wefan hon:

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws-newydd/

Gwybodaeth am Coronafeirws (COVID-19) i bob o darparwr gofal

Y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Prif Arolygydd, Gillian Baranski.

Heddiw rydym wedi rannu diweddariad ar y ffordd rydym yn ymateb i’r achos o COVID-19 , yn ogystal â’r ffordd rydym yn bwriadu mynd i’r afael ag unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Gellir gweld y llythyr llawn isod.

Llyrthyr

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Testing Centres in Carmarthenshire –

https://gov.wales/new-testing-centres-and-online-booking-be-rolled-out-wales-week

Busnes Cymru

Covid-19: cymorth i fusnesau

HMRC

COVID-19 Self-employment Income Support Scheme

Gweler linc ar gyfer gwybodaeth am dderbyn Grant Business

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/pecyn-cymorth

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/tool-kit

CWLWM

https://developmentbank.wales/cy/newyddion-digwyddiadau/banc-datblygu-cymru-yn-lansio-cynllun-benthyciad-busnes-cofid-19-cymru

https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws?_ga=2.29164219.686900459.1585733459-1163210978.1565692554

https://gov.wales/work-based-learning-and-apprenticeships-coronavirus

https://llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-phrentisiaethau-coronafeirws?_ga=2.71936404.686900459.1585733459-1163210978.1565692554

https://wcva.cymru/cy/datganiad-ar-y-coronafeirws/

https://www.gov.uk/difficulties-paying-hmrc

https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/covid-19-coronavirus-what-you-need-to-consider

https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19

https://media.service.gov.wales/news/find-out-if-your-business-is-eligible-for-support-from-the-new-economic-resilience-fund

https://fis.carmarthenshire.gov.wales/wp-content/uploads/2020/04/20200325-Covid-19-Business-Support-Schemes.pdf

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button