Grantiau

Placeholder

Grantiau

Placeholder

Grantiau

 

Cynllun Grantiau Bach

Gallwch nawr ail-ymgeisio am y Cynllun Grant Bach Cynnig Gofal Plant

Cyfle i gynnig am y Cynllun Grantiau Bach

Yn y canllawiau ychwanegol sydd ynghlwm mae gwybodaeth bellach ynghylch dyddiadau cau ag eglurhad pellach o’r ddogfennaeth sy’n ofynnol fel rhan o’ch cais am grant. Dylid darllen y canllawiau ychwanegol hyn ar y cyd â’r canllawiau gwreiddiol a gyhoeddwyd sydd i’w gweld ar wefan GGD trwy’r ddolen isod.  Os ydych wedi gwneud cais eisoes y flwyddyn ariannol hon, ni allwch ail-ymgeisio os ydych wedi gwneud cais am yr uchafswm.

Fodd bynnag, cewch gyfle i wneud cais am y cynllun yn 2021/22.

Os ydych yn ansicr a allwch wneud cais, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Laura Powell drwy’r e-bost isod.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â Laura Powell, Rheolwr Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant) os gwelwch yn dda:

smallgrantscheme@carmarthenshire.gov.uk

Canllawiau ac Amodau

Canllawiau Ychwanegol

Cynnig Gofal Plant Cyngor Sir Gar

*Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y Cynllun Grant Bach Cynnig Gofal Plant wedi’i ymestyn i 31 Mawrth 2022. Mae 2 rownd cais am grant fel a ganlyn:

  • 18fed Mehefin 2021

  • 8fed Hydref 2021


 

 

Grantiau ‘goroesi’ a ‘ffynnu’ COVID-19 ar agor nawr

Gall mudiadau gwirfoddol wneud cais nawr am gyllid pandemig trwy gam newydd o Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru.

Mae Cronfa Gwydnwch y trydydd sector (TSRF) wedi rhoi cymorth unigryw i 235 o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru ers Ebrill 2020. Ond, mae elusennau a grwpiau gwirfoddol eraill yn wynebu heriau cyfredol a newydd wrth iddynt fynd i’r afael ag effeithiau parhaus COVID-19.

Ar agor nawr i geisiadau, mae cam 3 y TSRF yn cynnig cyllid grant i helpu mudiadau gwirfoddol gyda’r costau i ddod drwy bandemig COVID-19. Gellir defnyddio’r grantiau hefyd i fuddsoddi mewn gweithgareddau newydd neu ychwanegol a fydd yn cynhyrchu elw y tu hwnt i’r cyfnod cyllido.

Ynglyn a’r gronfa 

Mae Cam 3 y TSRF yn rhan o’r £2.4 miliwn o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae grantiau o hyd at £50,000 ar gael drwy ein tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru. Os bydd y gweithgaredd yn gofyn am fwy na hynny o gyllid, mae cyfle i wneud cais am fenthyciad gan Fuddsoddiad Cymdeithasol Cymru os bydd angen.

Er mwyn galluogi adferiad teg a chyfiawn yng Nghymru, mae cam newydd y TSRF yn rhoi blaenoriaeth i fudiadau sy’n cynorthwyo pobl â nodweddion gwarchodedig, a’r rheini nad ydynt wedi derbyn cyllid TSRF o’r blaen.

Mae ceisiadau ar agor i unrhyw fudiad gwirfoddol cymwys yng Nghymru, ac mae cymorth ar gael i helpu mudiadau i wneud yn siŵr eu bod yn gymwys ar gyfer y gronfa.

Goroesi a ffynu 

Mae’r gronfa wedi’i rhannu’n ddau gategori:

Goroesi

Gan gydnabod nad oedd effaith COVID-19 wedi effeithio ar fudiad neu wedi dod i’r amlwg tan yn ddiweddarach, mae’r categori hwn wedi’i gynllunio i drechu unrhyw ostyngiad digyffelyb yn eich incwm codi arian a derbyn rhoddion.

Nid diben y gronfa yw adennill incwm a gollwyd – ei diben yw darparu digon o gyllid i dalu gwariant hanfodol na ellir talu amdano gan unrhyw incwm sydd ar ôl nac ymyriadau cynorthwyol eraill. ‘Y cyllid dewis olaf’.

Ffynnu

Bydd cyllid hefyd yn cael ei ddyrannu i fudiadau sy’n edrych tuag at eu dyfodol, er enghraifft, i newid eu ffrydiau incwm neu i fuddsoddi yn y mudiad er mwyn caniatáu iddo dyfu ac ehangu.

Bydd y gofynion yn debyg iawn i’r categori ‘goroesi’, ond bydd hefyd yn gofyn am gynllun a rhagolwg llif arian i gefnogi’r gweithgaredd newydd.

Rhagor o wybodaeth a gwneud 

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa, eich cymhwysedd a sut i wneud cais, ewch i wcva.cymru/tsrf.

 

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button