Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Podlediad sy’n trin a thrafod pynciau sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw yn ogystal a chael gwybod barn plant a phobl ifanc.

https://www.porth.ac.uk/cy/collection/am-blant-podlediad

Cymraeg i Blant For Kids

Mae eich plentyn yn tyfu lan mewn byd lle mae’r rhan fwyaf o blant yn siarad o leiaf ddwy iaith – sicrhewch fod eich plentyn chi’n gallu gwneud hynny hefyd.

Mae prosiect Cymraeg i Blant yn cynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog am ddim i’ch helpu chi a’ch plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg:

  •     tylino babanod ac ioga babanod
  •     sesiynau meithrin hyder yn y Gymraeg
  •     sesiynau stori a chân
  •     a llawer mwy. . .

Cyswllt:

Lynwen Thomas (Caerfyrddin, Cydweli a Llandeilo) 07534158765 / lynwen.thomas@meithrin.cymru

Llinos.Haf  (Aman a Llanelli)  llinos.haf@meithrin.cymru

Ffurflen Gofrestru Registration Form Fi a fy Mabi – Me and my Baby Ionawr / January 2021

Ffurflen Gofrestru Registration Form Stori a Chân Welsh Story & Rhyme Ionawr/January 2021

Ffurflen Gofrestru Registration Form Sesiynau Tylino Babi Baby Massage Sessions

 

 

Ffurflen Gofrestru Registration Form Cuppa & Chat Cymraeg January 2021

 

Clwb CwtshHoffech chi siarad Cymraeg â’ch plant gartref?

Mae #ClwbCwtsh yn rhaglen ragflas wyth wythnos yn llawn hwyl sy’n canolbwyntio ar siarad Cymraeg â phlant ifanc. Rhaglen yw hon ar gyfer darpar rieni, rhieni/gofalwyr ac aelodau o’r teulu estynedig ac mae’n dechrau yn y gwanwyn.

thumbnail of Caneuon a Rhigymau

The Welsh Culture Pack video in Welsh:  https://youtu.be/mdzbrZMYnEg

I ddathlu Diwrnod Chwarae yng Nghymru, hoffem ni fel PACEY Cymru rannu gyda chi ein Pecyn Gwybodaeth Diwylliant Cymreig sydd newydd ei gyhoeddi. Gall yr adnodd hwn helpu lleoliadau cefnogi plant o ran eu dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru sy’n bwysig mewn perthynas â lles a datblygiad plant sy’n byw yng Nghymru. Mae Pecyn gwybodaeth diwylliant Cymru yn adnodd i helpu lleoliadau i ymestyn cyfleoedd i dyfu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o’u hamgylchedd, i’w helpu i archwilio eu hunaniaeth a gadael i’r plant ennill ymdeimlad o berthyn i’r wlad y maent yn byw ynddi.

I lawrlwytho Pecyn gwybodaeth diwylliant Cymru ewch i’n ‘Spotlight’ ar Datblygu’r Gymraeg https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/

 

Parents GuideOs ydych chi am ddysgu Cymraeg, gwella eich sgiliau iaith, magu eich plentyn yn ddwyieithog neu gael gwybodaeth am wasanaethau Cymraeg a dwyieithog yn Sir Gaerfyrddin, cliciwch ar y dolenni isod:

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Siarter Iaith

Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button