A ydych chi'n gofalu am blentyn rhywun arall?

A ydych chi’n gofalu am blentyn rhywun arall?

  • A oes rhywun yn gofalu amdanoch heblaw eich rhieni?
  • A oes rhywun arall yn gofalu am eich plentyn?
  • A ydych chi’n gofalu am blentyn rhywun arall?

Mae Maethu Preifat yn wahanol iawn i’r gofal a ddarperir gennym drwy ofalwyr maeth cymeradwy. Mae’n digwydd pan fo plentyn o dan 16 oed (neu o dan 18 os yw’r plentyn yn anabl) yn derbyn gofal am fwy na 28 diwrnod gan oedolyn nad yw’n berthynas agos, drwy drefniant preifat rhwng y rhiant a’r gofalwr.

Ystyr perthynas agos yw modryb, ewythr, llys-riant, mam-gu, tad-cu, brawd, chwaer, ond nid cefnder, hen fodryb, hen ewythr, na ffrind i’r teulu.

Os ydych chi’n ystyried gosod eich plentyn gyda rhywun nad yw’n berthynas agos ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych eisoes yn rhan o drefniant o’r fath yna cysylltwch â: Gwasanaethau Plant Sir Gaerfyrddin ar 01554 742322

 

Private Fostering Poster

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button