STEPS (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 13 sessiw -Hoffech chi wybod sut mae eich meddwl yn gweithio? Sut mae eich credoau'n newid eich ymddygiad? Sut i osod nodau a'u cyflawni? Mae'r cwrs Steps yn defnyddio seicoleg i'n helpu ni i newid ein ffordd o feddwl. Mae'n hybu hyder gan newid ein hymagwedd at […]

Rhaglen Cysylltiadau Teuluol Magu Plant (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 10 sessiw - Mae'r sesiynau hyn yn hybu iechyd emosiynol a llesiant meddyliol. Maen nhw'n ein helpu ni fel rhieni i ddeall ac i reoli teimladau ac ymddygiad mewn modd cadarnhaol.

Dod i adnabod eich babi (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. Ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â babanod newydd-anedig hyd at 9 mis oed. Dyma ffordd hwyliog a rhyngweithiol o ddysgu mwy am ddatblygiad eich babi. Caiff rhai sesiynau eu cynnal gan Ymwelydd Iechyd i sicrhau eich bod yn cael y cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Grobrain (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 4 sessiw - Mae Cwrs Babanod GroBrain ar gyfer rhieni babanod hyd at 12 mis. Mae'n canolbwyntio ar fondio a datblygiad yr ymennydd, a'r rhan hanfodol mae rhieni a gofalwyr yn ei chwarae wrth wifrio'r cysylltiadau yn ymennydd eu babi yn ystod 1001 diwrnod tyngedfennol cyntaf bywyd.

Tylino i Fabanod (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. Ar gyfer rhieni/gofalwyr â babanod o 8 wythnos oed. Mae'r sesiynau'n helpu rhieni i ddysgu am dechnegau ymlacio a thylino sylfaenol i helpu eich babi i gysgu, lleihau colig a gwynt a llonyddu eich babi.

Iaith A Chwarae (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. Dewch i ymuno a ni am ychydyg o hwyl! Bob wythnos mae gennym ni wahanol weithgareddau i chi a'ch un bach i fwynhau! O amser stori a chanu, i gelf a chreft a llawer mwy.

Gweithdy pos am fagu plant (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 4 sessiw - Mae plant yn rhoi boddhad, yn ysgogol ac yn hwyl, ond gall gofalu amdanyn nhw fod yn straen ac yn heriol. Mae'r Gweithdai Pos Rhianta yn helpu i ddelio a'r heriau hynny fel y gallwch gael bywyd tawelach a hapusach. Rhaglen sydd wedi rhoi […]

Magu Plant yn Chwareus (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. Mae'r gweithdai Magu Plant yn Chwareus 2 wythnos yn tynnu sylw at bwysigrwydd chwarae a chreu ymlyniad drwy chwarae. Mae'r gweithdai'n canolbwyntio ar ddeall datblygiad ymennydd plentyn, ymlyniad a sut mae chwarae'n cefnogi datblygiad iach. Mae'r ddwy sesiwn yn archwilio gwerth a manteision y gwahanol fathau o […]

Darganfod byd eich plentyn (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 7 sessiw -Gr?p i rieni a gofalwyr ddeall byd eich plentyn yn well. Bydd y sesiynau'n edrych ar: 'Gofalu amdanom ein hunain', 'Cwsg', 'Synhwyraidd', 'Lleferydd ac Iaith', 'Chwarae', 'Datblygiad ac Ymddygiad' a sesiwn holi ac ateb.

SPACE (Cefnogi rhieni a phlant yn emosiynol) (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 6 sessiw - Gr?p i edrych ar ein straen, ein sbardunau a'n hemosiynau ein hunain a sut i feithrin plant o ran eu rhai nhw. Dysgwch sut i fod yn wydn, ymdopi ac adfer eich hun.

Meithrin Meddyliau (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 6 Sessiw - Sesiynau i rieni sy'n gofyn iddyn nhw eu hunain: *Pam mae fy mhlentyn yn gwneud hynny? *Sut mae plant yn dysgu drwy chwarae? *Beth yw ymlyniad? *Pam na allan nhw ymddwyn yn dda? *Beth amdanaf i? *Ydy hyn yn normal?!

Rhieni fel Partneriaid (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 16 sessiw - Mae Rhieni fel Partneriaid wedi cael canlyniadau pendant o ran helpu i wneud y canlynol: Gwella eich perthynas a'ch cyfathrebu â rhiant arall eich plentyn, cryfhau'ch perthnasoedd teuluol, gwella llesiant a llwyddiant eich plentyn, rheoli heriau a straen bywyd teuluol, lleihau gwrthdaro yn eich […]

Pobl Fach, Camau Mawr (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

6 sessiw - Mae bron yn amser i’ch plentyn ddechrau’r ysgol. Gall hwn fod yn amser emosiynol a gofidus i bawb-mae’n garreg filltir! A ydych chi’n pendroni beth allwch wneud i’w paratoi? Ymunwch â’n sesiynau lle byddwn yn trafod pynciau sy’n paratoi ar gyfer pontio haws i chi a’ch plentyn.

Gweithdy ADHD (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 6 sessiw - Rydym wedi creu gweithdy sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n cynnwys strategaethau gwybodaeth a rhianta gyda'r nod o ddatblygu dealltwriaeth rhieni o ADHD, beth fydd diagnosis o ADHD yn ei olygu iddynt hwy a'u plant, yn ogystal ag ystyried strategaethau i gynorthwyo ymddygiad heriol.

Arddegwyr Siaradus (Arfaethedig)

I gael ei gadarnhau Anhysbys, United Kingdom

Dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau, cofrestrwch eich diddordeb. 4 sessiw - Cyfle i rannu gydag eraill a chael awgrymiadau a strategaethau. Mae Talking Teens yn ymdrin â 4 pwnc; Bod yn Rhiant i Blentyn yn ei Arddegau, Deall eich Plentyn yn ei Arddegau, Cyfathrebu â'ch Plentyn yn ei Arddegau a Rheoli Gwrthdaro.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button