Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Ers mis Ionawr 2019  yn Sir Gaerfyrddin mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai gofal plant yw un o’r heriau mwyaf y mae teuluoedd sy’n gweithio yn eu hwynebu yng Nghymru. Mae cefnogi teuluoedd drwy ddarparu gofal plant o ansawdd, sy’n hyblyg a fforddiadwy, yn cynorthwyo adfywio economaidd, yn gallu helpu i leihau’r pwysau ar incwm y teulu a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan leihau perygl y teulu o fod mewn tlodi.  Mae hefyd yn cefnogi llesiant plant drwy roi profiadau gofal plant cadarnhaol a chyfoethog.

Bydd Rhieni â phlant 3 a 4 oed sydd yn gweithio a leiaf 16 awr yr wythnos yn gymwys i dderbyn hyd at 30 awr gyfunol o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ystod tymor ysgol.  Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd drwy’r Cyfnod Sylfaen  yn rhan o’r cynnig hwn. Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i’r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

*Yn dilyn cyhoeddiad bydd yr ysgolion yn cau o ddydd Gwener ymlaen. O’r wythnos nesaf ymlaen, mi fydd rhieni sydd yn derbyn cyllid o’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn gallu hawliau hyd at 30 awr o oriau gofal yn llinell gyda threfniadau arferol yn ystod gwyliau’r ysgol.

Os yw rhieni am gynyddu eu horiau, plîs gofynnwch iddynt  e-bostio  gofalplantsirgar@ceredigion.gov.uk

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up