Cynnig Gofal Plant

Y Cam Cynta Nursery children listening to story

Darparwr Gofal Plant

Annwyl ddarparwyr Gofal Plant,

Rydym yn deall ac yn gwerthfawrogi’r heriau rydych chi’n eu hwynebu gyda’r achosion diweddar o COVID-19.  Mae’n amser pryderus iawn ac mae pethau’n newid yn rheolaidd. Fel tîm rydyn ni i gyd yn gweithio gartref nawr. Rydym yn parhau i fod yn gwbl weithredol ac yn gweithio’n galed i’ch cefnogi.

Os ydych am gysylltu â ni anfonwch e-bost atom a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl. Os byddai’n well gennych siarad â ni, anfonwch e-bost atom a byddwn yn eich ffonio’n ôl pan fydd yn gyfleus.

gofalplantsirgar@ceredigion.gov.uk

Cadwch yn ddiogel

Diolch / Thank you

Uned Gofal Plant / Childcare Unit

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Cynnig Gofal Plant Cymru

Proses Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig

Mae’n ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod trosglwyddo ar ran Cyngor Sir Gâr) er mwyn trosglwyddo’r Cynnig Gofal Plant i blant cymwys o fewn Sir Gâr.

Y Cynnig Gofal Plant Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein i ddarparwyr gofal plant nawr ar agor i chi gweler linc isod.

FFURFLEN COFRESTRU DARPARWR GOFAL PLANT

Unwaith byddwch wedi creu cyfri Clic i’ch sefydliad, dewiswch yr opsiwn ‘Cofrestru I Ddarparwyr Gofal Plant (Sir Gaerfyrddin)’.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gynnig e.e. Meithrinfa ddydd, Clwb ar ôl Ysgol, Clwb Gwyliau ac ati.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen cofrestru ar-lein fyddwch yn derbyn cytundeb fydd angen i chi arwyddo a’i ddychwelyd i Click Ceredigion.

Os byddwch yn cael unrhyw drafferthion gyda’r broses gofrestru cysylltwch â Chlic Ceredigion ar 01545 570881 neu e-bost  clic@ceredigion.gov.uk


Annwyl Ddarparwr

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau am y Cynnig Gofal Plant o fis Medi 2019.

Gofynnwn yn garedig i chi annog eich rhieni i wneud ceisiadau cyn gynted â phosibl er mwyn i ni gael digon o amser i’w prosesu cyn dechrau’r tymor newydd.

Darllenwch y ddogfen atodedig sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am eich rôl fel darparwr ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Cynnig Gofal Plant.

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Grant AAA Darparwr Gofal Plant – Cynnig Gofal Plant Pecyn Cais

thumbnail of Pecyn Grant AAA Sir Gar 19-20

 

thumbnail of Childcare offer info evening

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up