Cynnig Gofal Plant

Darparwr Gofal Plant

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Bydd y Cynnig Gofal Plant newydd yn rhoi 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y cynnig yn adeiladu ar hawl bresennol plant i gael addysg Cyfnod Sylfaen Meithrin yn ystod y tymor ysgol ac yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer naw wythnos o’r gwyliau ysgol.

Beth ydy hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Ar yr amod eich bod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru gallech dderbyn cyllid ar gyfer plant cymwys sy’n manteisio ar y cynnig yn eich lleoliad.  Bydd rhaid i chi gofrestru gyda’r awdurdod lleol fel cyflenwr ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Gall rhieni ddewis defnyddio unrhyw ddarparwr gofal plant yng Ngheredigion ar yr amod ei fod wedi cael ei ddewis i fod yn gyflenwr ar gyfer y cynnig ar ran yr awdurdod lleol.  Gall rhieni ddewis defnyddio darparwyr o’r tu allan i’r sir.  Fodd bynnag, bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn cofrestru fel cyflenwr.

Oes rhaid i mi ddarparu’r Cyfnod Sylfaen er mwyn darparu elfen gofal plant y cynnig?

Nac oes. Bydd rhai plant yn parhau i gael addysg Cyfnod Sylfaen Meithrin mewn lleoliadau a gynhelir. Nid oes rhaid i ddarparwyr gofal plant ddarparu elfen addysg ac elfen gofal plant Cyfnod Sylfaen Meithrin y cynnig.

Oes rhaid i mi allu darparu’r cynnig am 48 wythnos y flwyddyn er mwyn cymryd rhan?

Nac oes. Gall rhieni fanteisio ar y cynnig trwy ddarparwyr gwahanol sy’n gweddu orau i’w hamgylchiadau. Gall darparwyr sy’n cynnig darpariaeth yn ystod y tymor ysgol yn unig, neu ddarpariaeth yn ystod y gwyliau ysgol yn unig, barhau i ddarparu’r cynnig yn dibynnu ar anghenion y rhieni.

Beth fydd y gyfradd tâl?

Bydd pob darparwr yn derbyn tâl o £4.50 yr awr am bob plentyn sy’n derbyn elfen gofal plant y cynnig.

Alla i godi tâl ychwanegol ar rieni?

Na allwch. Ni allwch godi cyfradd tâl ychwanegol fesul awr os ydych yn codi mwy na £4.50 yr awr fel rheol.

Alla i godi tâl ar gyfer bwyd a gweithgareddau ychwanegol?

Gallwch. Os oes angen, gallwch godi tâl ar rieni am elfennau ychwanegol megis bwyd, cludiant a gweithgareddau oddi ar y safle y gall fod angen talu amdanynt. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru,  ni ddylid codi tâl o fwy na £7.50 y dydd ar rieni (tua 10 awr).  Byddai hyn yn cynnwys 3 phryd bwyd am £2 yr un a 2 fyrbryd am 75c yr un. Am sesiwn hanner diwrnod (tua 5.5 awr) ni ddylid codi mwy na £4.75 y dydd ar rieni (2 bryd bwyd am £2 yr un a byrbryd am 75c yr un). Yn achos gofal sesiynol lle na ddarperir pryd bwyd ond lle bydd plant yn cael byrbryd, y canllaw yw na ddylid codi mwy na 75c y dydd ar rieni am y byrbryd.

Sut bydda i’n cael fy nhalu?

Fe’ch telir yn fisol hanner ffordd drwy’r mis. Er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael eich talu bob mis, bydd RHAID ichi gwblhau hawliadau misol o fewn y pedwar diwrnod gwaith cyntaf o bob mis. Bydd methu â chwblhau’r hawliadau ar amser yn golygu na fyddwch yn cael eich talu!

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Er mwyn darparu’r cynnig, bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gofrestru. Cliciwch am y linc. Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r ffurflen e-bostiwch gofalplant@ceredigion.gov.uk

Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Llywodraeth Cymru – Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Annwyl ddarparwyr Gofal Plant,

Rydym yn deall ac yn gwerthfawrogi’r heriau rydych chi’n eu hwynebu gyda’r achosion diweddar o COVID-19.  Mae’n amser pryderus iawn ac mae pethau’n newid yn rheolaidd. Fel tîm rydyn ni i gyd yn gweithio gartref nawr. Rydym yn parhau i fod yn gwbl weithredol ac yn gweithio’n galed i’ch cefnogi.

Os ydych am gysylltu â ni anfonwch e-bost atom a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl. Os byddai’n well gennych siarad â ni, anfonwch e-bost atom a byddwn yn eich ffonio’n ôl pan fydd yn gyfleus.

gofalplantsirgar@ceredigion.gov.uk

Cadwch yn ddiogel

Diolch / Thank you

Uned Gofal Plant / Childcare Unit

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Cynnig Gofal Plant Cymru

Proses Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig

Mae’n ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod trosglwyddo ar ran Cyngor Sir Gâr) er mwyn trosglwyddo’r Cynnig Gofal Plant i blant cymwys o fewn Sir Gâr.

Y Cynnig Gofal Plant Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein i ddarparwyr gofal plant nawr ar agor i chi gweler linc isod.

FFURFLEN COFRESTRU DARPARWR GOFAL PLANT

Unwaith byddwch wedi creu cyfri Clic i’ch sefydliad, dewiswch yr opsiwn ‘Cofrestru I Ddarparwyr Gofal Plant (Sir Gaerfyrddin)’.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gynnig e.e. Meithrinfa ddydd, Clwb ar ôl Ysgol, Clwb Gwyliau ac ati.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen cofrestru ar-lein fyddwch yn derbyn cytundeb fydd angen i chi arwyddo a’i ddychwelyd i Click Ceredigion.

Os byddwch yn cael unrhyw drafferthion gyda’r broses gofrestru cysylltwch â Chlic Ceredigion ar 01545 570881 neu e-bost  clic@ceredigion.gov.uk


Annwyl Ddarparwr

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau am y Cynnig Gofal Plant o fis Medi 2019.

Gofynnwn yn garedig i chi annog eich rhieni i wneud ceisiadau cyn gynted â phosibl er mwyn i ni gael digon o amser i’w prosesu cyn dechrau’r tymor newydd.

Darllenwch y ddogfen atodedig sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am eich rôl fel darparwr ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Cynnig Gofal Plant.

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Grant AAA Darparwr Gofal Plant – Cynnig Gofal Plant Pecyn Cais

thumbnail of Pecyn Grant AAA Sir Gar 19-20

 

thumbnail of Childcare offer info evening

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Delivering the Childcare Offer

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up