Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Childcare Offer Logo

Beth yw Y Cynnig Gofal Plant?

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant fforddiadwy, sydd ar gael ac yn hygyrch yn galluogi rhieni i weithio, gan gefnogi ei hymgyrch i hybu twf economaidd, mynd i’r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldebau.
Mae’r Y Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar Feithrin y Cyfnod Sylfaen (FPN) a ariennir a gofal plant a ariennir i rieni cymwys, plant 3 a 4 oed, sy’n gweithio, a hynny hyd at 48 wythnos y flwyddyn.
Gan fod y Y Cynnig Gofal Plant i Gymru yn gynnig cyfun, sy’n cynnwys addysg FPN a darpariaeth gofal plant, mae’n rhaid i blant fod mewn oedran penodol i fod yn gymwys i gael y ddwy elfen hyn ar yr un pryd.
Mae’r Y Cynnig yn uchafswm o 30 awr o addysg gyfun a gofal plant. Os yw rhieni’n gymwys, bydd plant fel arfer yn derbyn elfen gofal plant y Y Cynnig o’r tymor ar ôl eu penblwydd yn dair oed, nes eu bod yn cael Y Cynnig lle addysg amser llawn.
*Ni ellir newid oriau Cyfnod Sylfaen am oriau Gofal Plant*
Cyllid Dysgu Sylfaen
Mae gan bob plentyn hawl i gael addysg gynnar (y Cyfnod Sylfaen Meithrin cynt) o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Mae pob awdurdod lleol yn darparu o leiaf 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, a gallai hyn fod mewn:
• Ysgol leol
• Cylch chwarae
• Meithrinfa ddydd
• Cylch Meithrin

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu GOFAL PLANT yn unig. Ni allwch wneud cais am oriau MCS (addysg) trwy’r cais hwn.
Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o leoliadau ar gael ar ein tudalen https://fis.carmarthenshire.gov.wales/parenting/education/?lang=cy
Nid yw’n ofynnol i rieni fanteisio ar yr addysg gynnar sydd ar gael iddynt er mwyn defnyddio’r Cynnig Gofal Plant. Fodd bynnag, bydd nifer yr oriau a fydd ar gael iddynt yn cynnwys yr oriau hyn, p’un a ydynt yn manteisio arnynt ai peidio.
Cewch ragor o fanylion ynghylch sut i wneud cais am le addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen yng Nghaerfyrddin ar ein tudalen https://fis.carmarthenshire.gov.wales/parenting/education/?lang=cy
Os oes gennych ymholiadau am Gyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar, cysylltwch â Thim y Blynyddoedd Cynnar drwy e-bost: nascynhelir@sirgar.gov.uk

Rhestr Lleoliadau Nas Gynhelir- Gorffenaf 2023

Rhestr o Ysgolion Cyfnod Sylfaen Gorffenaf 2023

Bydd manteision y Gwasanaeth newydd

Bydd manteision y Gwasanaeth newydd yn cynnwys:
• un gwasanaeth cenedlaethol syml y bydd holl awdurdodau lleol Cymru yn ei ddefnyddio, gan sicrhau bod rhieni a darparwyr gofal plant yn cael profiad cyson
• bydd ar gael drwy ffonau symudol, gliniaduron a llechi
• bydd yn gwbl ddwyieithog
• bydd data yn ddiogel
• bydd Llywodraeth Cymru’n gwneud taliadau yn gyflym ac yn rheolaidd yn uniongyrchol i ddarparwyr gofal plant
I gael rhagor o wybodaeth am y Y Cynnig Gofal Plant i Gymru ewch i Cael 30 awr o ofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed

neu ffoniwch  Llinell gymorth Cynnig Gofal Plant Cymru: 03000 628628

Meini Prawf Cymhwysedd

I gael yr elfen gofal plant o’r Y Cynnig, mae’n rhaid i rieni a gwarcheidwaid:
• Fod â phlentyn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen yn rhan-amser
• Byw yng Nghymru.
• Bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac yn byw yng Nghymru’n barhaol. Mae’n rhaid i’r ddau riant/parau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu â dau riant, neu’r unig riant mewn teulu ag un rhiant;
• Bod y ddau riant yn gyflogedig, ond bod y naill riant a’r llall i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb rhieni, mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu.
• At ddibenion y peilot, bydd angen i rieni/gofalwyr ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu isafswm cyflog cenedlaethol yr wythnos; neu dderbyn budd-daliadau gofalu penodol. Ni fydd rhiant yn gymwys os yw’n ennill mwy na £100,000 yn gymwys ar gyfer Y Cynnig.
• Rhiant mewn addysg neu hyfforddiant fod yn rhiant sydd naill ai:- wedi cofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig Addysg Uwch (AU) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a gyflwynir drwy ddysgu o bell. wedi cofrestru ar gwrs sy’n 10 wythnos o leiaf ac sy’n cael ei gyflwyno mewn Sefydliad Addysg Bellach (AB). Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a gyflwynir drwy ddysgu o bell.

Pan fydd rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal o’r plentyn, bydd y rhiant â phrif warchodaeth yn gymwys i gael y Y Cynnig (os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd). Pan fydd rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol y Y Cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n cyd-fyw fodloni’r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy’n byw ar yr aelwyd honno gael y Y Cynnig.
Beth fydd yn digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?
Os nad yw rhiant bellach yn gymwys, rhoddir cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos pryd y gall barhau i gael y Y Cynnig.

Cwestiynau cyffredin i rieni

Beth sy’n digwydd os ydw i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os bydd sefyllfa rhiant yn newid a’i fod felly yn anghymwys:

Caniateir cyfnod eithriedig dros dro o 8 wythnos o’r dydd ei fod yn anghymwys
Bydd y cynnig yn aros i’w fanteisio arno am yr hyd
Gallech ailsefydlu eich bod yn gymwys pryd bynnag y mae’n berthnasol yn y cyfnod hwn.

Eithriadau i fod yn gymwys

Bydd teuluoedd yn y sefyllfaoedd canlynol yn parhau bod yn gymwys manteisio’r cynnig:

Rhieni sydd i ffwrdd o’r gweithle neu wedi atal eu hastudiaethau dros dro ar absenoldeb salwch neu oherwydd absenoldeb rhiant. Gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant a rennir statudol a thâl, ac absenoldeb mabwysiadu yn dal i fod yn gymwys i gael Y Cynnig gan eu bod yn cael eu hystyried yn gyflogedig.

Pan fydd un rhiant yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd a’r llall yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn hwnnw’n dal i allu cael Y Cynnig:
• Budd-dal analluogrwydd
• Lwfans gofalwr
• Lwfans anabledd difrifol
• Budd-dal analluogrwydd hirdymor
• Lwfans cyflogaeth a chymorth
• Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd i weithio neu allu cyfyngedig i weithio
Ni fydd teuluoedd lle mae’r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu derbyn y Y Cynnig gofal plant.

Pwy sy’n cael ei gyfrif o dan deulu a ffrindiau sy’n ofalwyr/ofalwyr sy’n berthnasau?
Gofalwyr teulu a ffrindiau (a elwir hefyd yn ofalwyr sy’n berthnasau) yw’r rheiny sydd wedi dwyn cyfrifoldeb am blentyn neu lys-blentyn nad yw’n blentyn neu’n lys-blentyn iddyn nhw oherwydd:
• Nid oes gan y plentyn unrhyw rieni neu mae ganddo rieni sy’n methu â gofalu am y plentyn;
• Mae’n debygol y byddai’r plentyn fel arall yn derbyn gofal gan awdurdod lleol oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn
Gall gofalwyr sy’n berthnasau gael y Y Cynnig cyn belled â’u bod yn bodloni’r meini prawf enillion ac yn cael eu hystyried fel rhai sy’n ‘gweithio’, yn byw yng Gymru ac yn gofalu am blentyn sydd o fewn yr oedran cywir i gael y Y Cynnig.

Sut fyddech chi’n diffinio rhiant mewn addysg neu hyfforddiant?

I fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig, rhaid i rieni mewn addysg neu hyfforddiant fod wedi cofrestru ar gwrs Addysg Uwch (AU) neu gwrs Addysg Bellach (AB) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a gyflwynir drwy ddysgu o bell. I ddangos tystiolaeth o hyn, bydd angen i chi naill ai ddarparu copi o gynnig ffurfiol o le cwrs neu lythyr cofrestru ffurfiol.

Gwybodaeth bwysig i rieni cyn gwneud cais

Mae’n rhaid i rieni/gofalwyr sicrhau bod y wybodaeth ganlynol ar gael ar ffurf llun neu’n electronig yn barod i’w llwytho fel rhan o’u cais.
• Tystysgrif geni (fersiwn hir) neu tystysgrif geni (fersiwn fer) gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
• Prawf o’ch cyfeiriad (Bil y dreth gyngor neu fil cyfleustodau, dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf)
• Slipiau cyflog – 3 slip cyflog misol mwyaf diweddar ar gyfer pob rhiant neu os telir yn wythnosol, slip cyflog ar gyfer pob wythnos am y 3 mis diwethaf.
• Os ydych yn hunangyflogedig, eich Ffurflen Dreth Hunanasesu ddiweddaraf.
• Os yw rhieni mewn cyflogaeth newydd ac nad oes ganddynt slip cyflog, mae’n rhaid iddynt gael copi o’u contract neu lythyr gan y cyflogwr yn cadarnhau’r incwm a’r oriau a weithir.

Sylwch, hyd yn oed os ydych wedi cyflwyno cais ar gyfer y Y Cynnig – Os bydd rhiant yn defnyddio gofal plant cyn i’w gais gael ei gymeradwyo, mae’r rhiant yn atebol am dalu costau’r gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw gyllid gofal plant ar gyfer y cyfnod cyn i gais gael ei gymeradwyo.

Y broses ymgeisio ar gyfer rhieni/gofalwyr

Bydd ceisiadau’n cymryd hyd at 14 diwrnod i’w prosesu oherwydd y nifer disgwyliedig o geisiadau. Bydd y cyllid yn dechrau o’r diwrnod y caiff y cais ei gymeradwyo. Anogir rhieni i gyflwyno cais gyda’r HOLL dystiolaeth gywir. Bydd hyn yn cyflymu’r broses.

Ffurflen Gais i Rieni

Mae’r ffurflen gais ar-lein ar gael isod
https://www.llyw.cymru/cael-30-awr-o-ofal-plant-ar-gyfer-plant-3-4-oed?

(Sylwch fod saib ar y ffurflen gais)

Poster Gymraeg Y Cynnig Gofal Plant. dolen a QR code a rhif llinell gymorth newydd Cenedlaethol

Hawl ‘wythnosau gwyliau’ y Y Cynnig Gofal Plant yn ystod gwyliau’r ysgol.

Bydd y Y Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir bob wythnos i rieni plant 3 a 4 oed, sy’n gweithio, a hynny hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae 39 wythnos yn y tymor, ac mae’r 9 wythnos sy’n weddill o’r Y Cynnig yn cael ei drin fel amser nad yw yn y tymor neu ‘ddarpariaeth wyliau’. Yn ystod y ddarpariaeth wyliau 9 wythnos hon, bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant bob wythnos yn unig.Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 13 wythnos o’r cyfnod di-dymor sydd wedi’u dynodi’n 9 wythnos o ddarpariaeth wyliau er mwyn caniatáu hyblygrwydd i rieni sydd mewn gwahanol swyddi, fel y rhai sy’n gorfod gweithio dros yr haf neu yn ystod gwyliau’r Nadolig.

Fodd bynnag, ni fydd rhieni’n gallu ‘ymestyn’ eu hawliau dros wythnosau na throsglwyddo oriau nas defnyddiwyd ar draws wythnosau.
Bydd darpariaeth wyliau yn cael ei dyrannu ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys i gael y Y Cynnig. Dyrennir 3 wythnos o ddarpariaeth wyliau i blant bob tymor. Gellir trosglwyddo unrhyw ddyraniad nas defnyddiwyd a’i ddefnyddio yn y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn dal yn gymwys i dderbyn y Y Cynnig. Bydd plant sy’n gymwys i gael y Y Cynnig am un neu ddau dymor yn unig yn derbyn darpariaeth wyliau 3 wythnos ar ddechrau pob tymor, yn yr un modd ag y byddai unrhyw blentyn arall.

Gweler y 9 wythnos ganlynol o hawl statudol i wyliau pro-rata:
• Bydd gan blentyn sy’n gymwys i gael y Y Cynnig am dri thymor hawl i gael 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau ysgol.
• Bydd gan blentyn sy’n gymwys i gael y Y Cynnig am ddau dymor hawl i gael 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau ysgol.
• Bydd gan blentyn sy’n gymwys i gael y Y Cynnig am un tymor hawl i gael 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau ysgol.
Bydd angen gwneud ceisiadau am yr hawl statudol i wyliau o leiaf 4 wythnos cyn y dyddiad y mae angen yr hawl statudol i wyliau arnoch. Bydd y rhain yn cael eu gwirio
gan yr Uned Gofal Plant o fewn y mis cyn y gwyliau. Os bydd eich cais yn llwyddiannus fe’ch hysbysir trwy e-bost.
Pan fydd plentyn yn cael Y Cynnig lle mewn addysg amser llawn cyn mis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn bedair oed (e.e. tymor ar ôl ei ben-blwydd yn bedair oed neu’r tymor y mae’n troi’n bedair oed), mae’r plentyn hwnnw’n dal yn gymwys i gael 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth wyliau hyd at y mis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn bedair oed.
Mae’n bosibl y bydd plant a anwyd yn nhymor yr Hydref neu’r Gwanwyn yn gymwys i gael y Y Cynnig am fwy na blwyddyn. Mewn achosion o’r fath, ar ddechrau’r ail flwyddyn, rhoddir dyraniad newydd o ddarpariaeth wyliau am weddill yr amser y maent yn gymwys i dderbyn y Y Cynnig.
Noder, pan fydd plentyn yn gymwys i gael addysg amser llawn, nid oes ganddo hawl bellach i gael y Y Cynnig gofal plant yn ystod y tymor.

Pryd galla i wneud cais?

Gallwch wneud cais y tymor mae’ch plentyn yn troi’n dri am gyllid i ddechrau’r tymor canlynol. Dyma’r dyddiadau ar gyfer pryd mae ceisiadau yn agor a pryd bydd eich plentyn yn gymwys:

Dyddiad Geni’r Plentyn                                       Ceisiadau Ar agor                                            Dyddiad Cychwyn Cynharaf
1 Ionawr 2020 – 31 Mawrth 2020                      Ar agor                                                             Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill 2023
1 Ebrill 2020 – 31 Awst 2020                               Ar agor                                                             Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Medi 2023
1 Medi 2020 – 31 Rhafgyr 2020                         10 Hydref 2023                                                Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr 2024
Os byddwch yn dechrau defnyddio gofal plant cyn i’ch cais cael ei gymeradwyo , chi sydd yn gyfrifol am dalu amdano. Ni chaiff cyllid y Cynnig ei ôl-ddyddio i dalu am unrhyw ofal plant a ddefnyddiwyd cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo.

Bydd yr arian yn cychwyn pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo ac rydych wedi sefydlu cytundeb gofal plant gyda’ch darparwr ac mae’r cytundeb hwn wedi ei dderbyn.

Rhieni yn rheoli cytundebau Cynnig Gofal Plant Cymru

Unwaith y byddwch yn cael gwybod bod eich cais am Gynnig Gofal Plant Cymru wedi’i gymeradwyo, rhaid i chi greu cytundeb ar-lein ar wasanaeth digidol cenedlaethol Cynnig Gofal Plant Cymru i sicrhau bod y lleoliad(au) gofal plant rydych wedi dewis yn gallu hawlio arian ar gyfer yr oriau gofal plant a ddarperir.

Rhieni yn rheoli cytundebau Cynnig Gofal Plant Cymru

Poster llinell Gymorth Cynnig Gofal Plant

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button