Diogelu

Cofiwch fod ein hadran Gwasanaethau Plant yn gweithredu fel arfer felly os oes gennych unrhyw bryderon am blentyn neu berson ifanc, E-bostiwch CRTChildren@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01554 742322. Os bydd problem y tu allan i oriau swyddfa na all aros, ffoniwch 0300 333 2222.


 

Unrhyw bryderon ynghylch plentyn sydd mewn perygl o gael niwed, cysylltwch â’r Tîm Atgyfeirio Canolog drwy ffonio 01554 742322 (yn ystod oriau swyddfa).

Y tu allan i oriau swyddfa: Llinell Gofal – rhif ffôn cyswllt: 01558 824283 a 0300 333 2222

Diogelu Plant ac Oedolion (Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru) www.CYSUR.wales

Tîm Asesu Rhydaman (ardal Caerfyrddin/Rhydaman/Dinefwr): Rhif ffôn cyswllt: 01269 598273

Tîm Asesu Llanelli: Rhif ffôn cyswllt: 01554 742142.

Rôl pob un o’r pedwar tîm gofal plant yw diogelu a chefnogi plant a theuluoedd, a gweithredu ac adolygu Cynlluniau Gofal a Chymorth, gan gynnwys Amddiffyn Plant, Plant sy’n Derbyn Gofal a Chynlluniau Llwybr ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal.

Tîm Gofal Plant Dwyrain Llanelli

Rhif ffôn cyswllt: 01554 742227

Tîm Gofal Plant Gorllewin Llanelli

Rhif ffôn cyswllt: 01554 742158

Tîm Gofal Plant Caerfyrddin

Rhif ffôn cyswllt: 01267 224417

Tîm Gofal Plant Dinefwr

Rhif ffôn cyswllt: 01558 825414

Gwasanaeth Cam-drin Domestig  

Threshold DAS (gwasanaeth cam-drin domestig) http://threshold-das.org.uk/ – lle diogel i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig – 01554 752422.

CALAN yn Rhydaman – 01269 597474.

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin – 01269 597474.

Dyma rif Llinell Gymorth 24 awr Sir Gaerfyrddin – 08088010800

FARM – Family, Rural, Mentor – Yn cefnogi menywod a phlant yn Sir Gaerfyrddin wledig y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt, neu sydd mewn perygl o gael eu cam-drin.

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button