Cynnig Gofal Plant Cymru i ailagor

Cynnig Gofal Plant Cymru i ailagor

Cafodd y Cynnig Gofal Plant, a oedd yn darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth ar gyfer rhieni cymwys â phlant 3 a 4 oed, eu hatal dros dro ym mis Ebrill er mwyn gallu canolbwyntio adnoddau ar anghenion gofal plant gweithwyr critigol a phlant sy’n agored i niwed drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws.

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau cael eu llacio, ac wrth i ysgolion baratoi i ddychwelyd o fis Medi, bydd y Cynnig yn dechrau derbyn ceisiadau o’r newydd, gan alluogi teuluoedd cymwys i fanteisio ar y gofal plant a ariennir.

Bydd y Cynnig yn agor eto ar gyfer ceisiadau yn ystod Awst a Medi.

Bydd rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn nhymor yr haf (plant a gyrhaeddodd eu pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth, 2020), ond a gollodd dymor cyfan am nad oeddent wedi dechrau derbyn y Cynnig cyn y pandemig, yn cael derbyn y Cynnig o ddechrau tymor yr hydref yn Sir Gaerfyrddin, os ydynt yn dal i fod yn gymwys. Bydd ceisiadau ar gyfer y plant hyn yn agor ddydd Llun 10 Awst.

Bydd y rhieni hynny y mae eu plentyn yn dod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn Sir Gaerfyrddin o dymor yr hydref (plant a gyrhaeddodd eu pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ebrill a 31 Awst, 2020), yn cael gwneud cais o ddydd Mercher 9 Medi a gallant dderbyn lle wedi’i ariannu ar ôl i’r awdurdod brosesu eu cais a chadarnhau eu bod yn gymwys.

 

thumbnail of Application Dates 2020 to 2021 CYM post COVID19 AMENDED

Bydd yn cymryd 28 diwrnod i brosesu ceisiadau bellach.  Mae hyn oherwydd nifer y ceisiadau a ddisgwylir.


Gwybodaeth bwysig i rieni cyn gwneud cais:

Mae’n rhaid i rieni/gofalwyr sicrhau bod y wybodaeth ganlynol ar gael ar ffurf llun neu’n electronig yn barod i’w llwytho fel rhan o’u cais.

  • Tystysgrif geni’r plentyn
  • Prawf o’ch cyfeiriad (Bil y dreth gyngor neu fil cyfleustodau, dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf)
  • Slipiau cyflog – 3 slip cyflog misol mwyaf diweddar ar gyfer pob rhiant neu os telir yn wythnosol, slip cyflog ar gyfer pob wythnos am y 3 mis diwethaf.
  • Os ydych yn hunangyflogedig, eich Ffurflen Dreth Hunanasesu ddiweddaraf.
  • Os yw rhieni mewn cyflogaeth newydd ac nad oes ganddynt slip cyflog, mae’n rhaid iddynt gael copi o’u contract neu lythyr gan y cyflogwr yn cadarnhau’r incwm a’r oriau a weithir.

Dylai unrhyw un sy’n cael trafferth lanlwytho tystiolaeth fel rhan o’r cais anfon y dystiolaeth mewn e-bost i gofalplantsirgar@ceredigion.gov.uk yn syth ar ôl cwblhau’r cais.

Bydd rhieni nad ydynt yn atodi tystiolaeth fel rhan o’u cais yn oedi’r broses gymeradwyo. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sydd wedi’u cwblhau’n llawn.

Bydd ymateb i ymholiadau megis “pryd fydd fy nghais yn cael ei brosesu?” dim ond yn oedi tîm Gofal Plant Ceredigion rhag ymdrin â cheisiadau gwirioneddol. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â chysylltu â’r tîm o fewn y cyfnod o 28 diwrnod. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.

Sylwch, hyd yn oed os ydych wedi cyflwyno cais ar gyfer y Cynnig – Os bydd rhiant yn defnyddio gofal plant cyn i’w gais gael ei gymeradwyo, mae’r rhiant yn atebol am dalu costau’r gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw gyllid gofal plant ar gyfer y cyfnod cyn i gais gael ei gymeradwyo.

Canllawiau i rieni ar ailagor ceisiadau ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru: coronafeirws


List of Non-Maintained settings Summer 2020

 

Cynnig Gofal Plant Cymru

Proses Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig

Mae’n ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod trosglwyddo ar ran Cyngor Sir Gâr) er mwyn trosglwyddo’r Cynnig Gofal Plant i blant cymwys o fewn Sir Gâr.

Y Cynnig Gofal Plant Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein i ddarparwyr gofal plant nawr ar agor i chi gweler linc isod.

Canllawiau i ddarparwyr gofal plant ar ailagor ceisiadau ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru: coronafeirws

The on-line registration form for Childcare Providers is now open for you to complete.  Please click on the following link to access the site:

FFURFLEN COFRESTRU DARPARWR GOFAL PLANT

Unwaith byddwch wedi creu cyfri Clic i’ch sefydliad, dewiswch yr opsiwn ‘Cofrestru I Ddarparwyr Gofal Plant (Sir Gaerfyrddin)’.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gynnig e.e. Meithrinfa ddydd, Clwb ar ôl Ysgol, Clwb Gwyliau ac ati.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen cofrestru ar-lein fyddwch yn derbyn cytundeb fydd angen i chi arwyddo a’i ddychwelyd i Click Ceredigion.

Os byddwch yn cael unrhyw drafferthion gyda’r broses gofrestru cysylltwch â Chlic Ceredigion ar 01545 570881 neu e-bost  clic@ceredigion.gov.uk

Darparwr Gofal Plant

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button