Tim Camau Bach 01267 246673

Tîm Camau Bach – 01267 246673

Cefnogi teuluoedd sydd â phlentyn anabl rhwng 0 a 16 oed. Gellir darparu cymorth heb ddiagnosis os oes pryderon. Mae’r cymorth yn cynnwys:

Cymorth yn y Cartref:

  • Cymorth arbenigol er mwyn annog cyfathrebu, bondio, ymlyniad a rhyngweithio rhwng rhieni a phob plentyn anabl 0-16 oed.
  • Cymorth un i un i rieni yn y cartref e.e. cwsg, ymataliaeth, ymddygiad, deiet, chwarae, datblygiad plentyn a chymorth â brodyr/chwiorydd.
  • Pecyn rhianta pwrpasol i deuluoedd sy’n rhoi sylw i anghenion synhwyraidd, cydnerthedd a thechnegau rheoli ymddygiad ymarferol.

LLEOLIADAU CYN-YSGOL

  • Gweithio gyda lleoliadau cyn ysgol i wella eu gallu i ddiwallu anghenion pob plentyn anabl drwy hyfforddiant, cyngor ac arweiniad i bob aelod o staff.

Dysgu rhianta i grwpiau (0-16 oed)

  • Chwarae synhwyraidd, Therapi Lego, Cymorth Emosiynol, Therapi Cerdd, Awtistiaeth a Rhywioldeb, Clinigau ymataliaeth a chwsg, clybiau ar ôl ysgol gyda rhieni yn seiliedig ar angen,
  • Grwpiau Rhieni a Boreau Coffi,
  • Grwpiau gweithgareddau ar y penwythnos

Grwpiau ar gyfer pobl ifanc (10-16 oed)

  • Cymorth i bobl ifanc (10-16 oed) awtistiaeth gweithredu lefel uchel, syndrom Asperger, Anhwylder Gorfywiogrwydd a Diffyg Canolbwyntio (ADHD), anawsterau cyfathrebu / cymdeithasol.
  • Cymorth un i un i bobl ifanc 10–16 oed yn seiliedig ar angen.

Ffôn: 01267 246673

Symudol: 07920 414531

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up