Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Events for young families

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Group of children singing in a day nursery

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Baby playing in day nursery

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei bod yn ehangu ei Chynnig Gofal Plant i Sir Gaerfyrddin gyfan ym mis Ionawr 2019. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai gofal plant yw un o’r heriau mwyaf y mae teuluoedd sy’n gweithio yn eu hwynebu yng Nghymru. Mae cefnogi teuluoedd drwy ddarparu gofal plant o ansawdd, sy’n hyblyg a fforddiadwy, yn cynorthwyo adfywio economaidd, yn gallu helpu i leihau’r pwysau ar incwm y teulu a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan leihau perygl y teulu o fod mewn tlodi.  Mae hefyd yn cefnogi llesiant plant drwy roi profiadau gofal plant cadarnhaol a chyfoethog.

Bydd Rhieni â phlant 3 a 4 oed sydd yn gweithio a leiaf 16 awr yr wythnos yn gymwys i dderbyn 30 awr gyfunol o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ystod tymor ysgol.  Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd drwy’r Cyfnod Sylfaen  yn rhan o’r cynnig hwn. Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i’r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru:

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/childcare/talk-childcare/?skip=1&lang=cy


Proses Cyflwyno Cais ar gyfer Rhieni/Gwarcheidwaid Cymwys

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Darparu ar ran Sir Gaerfyrddin ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Cyn i chi gwblhau eich cais, mae’n rhaid i chi drafod â’r Darparwyr (darparwyr) Gofal Plant Cofrestredig AGC o’ch dewis ynghylch yr oriau yr ydych am eu sicrhau. Bydd pob plentyn cymwys yn gallu derbyn cyllid o 7 Ionawr 2019 ymlaen. Ni fydd modd i chi gyflwyno eich cais hyd nes bod y darparwr gofal plant o’ch dewis wedi cofrestru ar-lein a llofnodi a dychwelyd ei gontract drwy ddefnyddio Clic Ceredigion.  Cofiwch wirio hyn gyda’ch darparwr gofal plant cyn dechrau ar eich cais.

Gwybodaeth a ffurflen gais ar-lein ar gyfer Rhieni/Gwarcheidwaid.

Cyn dechrau ar eich cais bydd angen y dogfennau canlynol arnoch (Gall y dystiolaeth ofynnol fod yn ddogfennau/ffotograffau wedi’u sganio ar ffurf .pdf neu .jpg):

  • Sgan/ffotograff o dystysgrif geni eich plentyn.
  • Rhifau Yswiriant Gwladol pob rhiant.
  • Sganiau/ffotograffau o slipiau cyflog y rhieni dros y tri mis diwethaf.
  • Sgan/ffotograff o brawf preswyliaeth, (e.e. Datganiad y Dreth Gyngor ddiweddaraf, cyfriflen banc, bil cyfleustodau, dogfen(nau) yswiriant)
  • Oriau a diwrnodau’r darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt
  • Manylion cyswllt cyflogwr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.
  • Sgan/ffotograff o unrhyw lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu lythyr gan gyflogwr presennol a fyddai’n gwneud rhieni’n gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd.

Ni allwch gadw eich cais felly dylech sicrhau bod gennych y dogfennau perthnasol cyn dechrau ar y cais. Cliciwch yma i dechrau:

PROSES CYFLWYNO CAIS AR GYFER RHIENI/GWARCHEIDWAID CYMWYS

Os ydych yn cael unrhyw drafferthion o ran y broses gofrestru, cysylltwch â Clic Ceredigion drwy ffonio 01545 570881 neu drwy anfon e-bost at clic@ceredigion.gov.uk

 


Proses Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig

Mae’n ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod trosglwyddo ar ran Cyngor Sir Gâr) er mwyn trosglwyddo’r Cynnig Gofal Plant i blant cymwys o fewn Sir Gâr.

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein i ddarparwyr gofal plant nawr ar agor i chi gweler linc isod.

FFURFLEN COFRESTRU DARPARWR GOFAL PLANT

Unwaith byddwch wedi creu cyfri Clic i’ch sefydliad, dewiswch yr opsiwn ‘Cofrestru I Ddarparwyr Gofal Plant (Sir Gaerfyrddin)’.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gynnig e.e. Meithrinfa ddydd, Clwb ar ôl Ysgol, Clwb Gwyliau ac ati.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen cofrestru ar-lein fyddwch yn derbyn cytundeb fydd angen i chi arwyddo a’i ddychwelyd i Click Ceredigion.

Os byddwch yn cael unrhyw drafferthion gyda’r broses gofrestru cysylltwch â Chlic Ceredigion ar 01545 570881 neu e-bost  clic@ceredigion.gov.uk

 

 

 

 

thumbnail of Talk Childcare – Poster

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up