Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Events for young families

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Group of children singing in a day nursery

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Baby playing in day nursery

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei bod yn ehangu ei Chynnig Gofal Plant i Sir Gaerfyrddin gyfan ym mis Ionawr 2019. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai gofal plant yw un o’r heriau mwyaf y mae teuluoedd sy’n gweithio yn eu hwynebu yng Nghymru. Mae cefnogi teuluoedd drwy ddarparu gofal plant o ansawdd, sy’n hyblyg a fforddiadwy, yn cynorthwyo adfywio economaidd, yn gallu helpu i leihau’r pwysau ar incwm y teulu a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan leihau perygl y teulu o fod mewn tlodi.  Mae hefyd yn cefnogi llesiant plant drwy roi profiadau gofal plant cadarnhaol a chyfoethog.

Bydd Rhieni â phlant 3 a 4 oed sydd yn gweithio a leiaf 16 awr yr wythnos yn gymwys i dderbyn 30 awr gyfunol o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ystod tymor ysgol.  Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd drwy’r Cyfnod Sylfaen  yn rhan o’r cynnig hwn. Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i’r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru:

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/childcare/talk-childcare/?skip=1&lang=cy


Proses Cyflwyno Cais ar gyfer Rhieni/Gwarcheidwaid Cymwys

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Darparu ar ran Sir Gaerfyrddin ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Cyn i chi gwblhau eich cais, mae’n rhaid i chi drafod â’r Darparwyr (darparwyr) Gofal Plant Cofrestredig AGC o’ch dewis ynghylch yr oriau yr ydych am eu sicrhau. Bydd pob plentyn cymwys yn gallu derbyn cyllid o 7 Ionawr 2019 ymlaen. Ni fydd modd i chi gyflwyno eich cais hyd nes bod y darparwr gofal plant o’ch dewis wedi cofrestru ar-lein a llofnodi a dychwelyd ei gontract drwy ddefnyddio Clic Ceredigion.  Cofiwch wirio hyn gyda’ch darparwr gofal plant cyn dechrau ar eich cais.

Gwybodaeth a ffurflen gais ar-lein ar gyfer Rhieni/Gwarcheidwaid.

Cyn dechrau ar eich cais bydd angen y dogfennau canlynol arnoch (Gall y dystiolaeth ofynnol fod yn ddogfennau/ffotograffau wedi’u sganio ar ffurf .pdf neu .jpg):

  • Sgan/ffotograff o dystysgrif geni eich plentyn.
  • Rhifau Yswiriant Gwladol pob rhiant.
  • Sganiau/ffotograffau o slipiau cyflog y rhieni dros y tri mis diwethaf.
  • Sgan/ffotograff o brawf preswyliaeth, (e.e. Datganiad y Dreth Gyngor ddiweddaraf, cyfriflen banc, bil cyfleustodau, dogfen(nau) yswiriant)
  • Oriau a diwrnodau’r darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt
  • Manylion cyswllt cyflogwr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.
  • Sgan/ffotograff o unrhyw lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu lythyr gan gyflogwr presennol a fyddai’n gwneud rhieni’n gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd.

Ni allwch gadw eich cais felly dylech sicrhau bod gennych y dogfennau perthnasol cyn dechrau ar y cais. Cliciwch yma i dechrau:

PROSES CYFLWYNO CAIS AR GYFER RHIENI/GWARCHEIDWAID CYMWYS

Os ydych yn cael unrhyw drafferthion o ran y broses gofrestru, cysylltwch â Clic Ceredigion drwy ffonio 01545 570881 neu drwy anfon e-bost at clic@ceredigion.gov.uk

 


Proses Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig

Mae’n ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod trosglwyddo ar ran Cyngor Sir Gâr) er mwyn trosglwyddo’r Cynnig Gofal Plant i blant cymwys o fewn Sir Gâr.

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein i ddarparwyr gofal plant nawr ar agor i chi gweler linc isod.

FFURFLEN COFRESTRU DARPARWR GOFAL PLANT

Unwaith byddwch wedi creu cyfri Clic i’ch sefydliad, dewiswch yr opsiwn ‘Cofrestru I Ddarparwyr Gofal Plant (Sir Gaerfyrddin)’.  Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gynnig e.e. Meithrinfa ddydd, Clwb ar ôl Ysgol, Clwb Gwyliau ac ati.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen cofrestru ar-lein fyddwch yn derbyn cytundeb fydd angen i chi arwyddo a’i ddychwelyd i Click Ceredigion.

Os byddwch yn cael unrhyw drafferthion gyda’r broses gofrestru cysylltwch â Chlic Ceredigion ar 01545 570881 neu e-bost  clic@ceredigion.gov.uk

 

 

 

 

thumbnail of Talk Childcare – Poster

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up