Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Events for young families

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Group of children singing in a day nursery

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Baby playing in day nursery

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei bod yn ehangu ei Chynnig Gofal Plant i Sir Gaerfyrddin gyfan ym mis Ionawr 2019. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai gofal plant yw un o’r heriau mwyaf y mae teuluoedd sy’n gweithio yn eu hwynebu yng Nghymru. Mae cefnogi teuluoedd drwy ddarparu gofal plant o ansawdd, sy’n hyblyg a fforddiadwy, yn cynorthwyo adfywio economaidd, yn gallu helpu i leihau’r pwysau ar incwm y teulu a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan leihau perygl y teulu o fod mewn tlodi.  Mae hefyd yn cefnogi llesiant plant drwy roi profiadau gofal plant cadarnhaol a chyfoethog.

Bydd Rhieni â phlant 3 a 4 oed sydd yn gweithio a leiaf 16 awr yr wythnos yn gymwys i dderbyn 30 awr gyfunol o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ystod tymor ysgol.  Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd drwy’r Cyfnod Sylfaen  yn rhan o’r cynnig hwn. Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i’r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru:

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/childcare/talk-childcare/?skip=1&lang=cy

 

Proses Cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig

Mi fydd gwybodaeth ynglŷn â chofrestru ar-lein i Ddarparwyr Gofal Plant Cofrestredig AGC ar gael canol mis Hydref.  Mae’n ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod trosglwyddo ar ran Cyngor Sir Gâr) er mwyn trosglwyddo’r Cynnig Gofal Plant i blant cymwys o fewn Sir Gâr.

Prosesu Ceisiadau i Rieni / Warcheidwaid Cymwys

Fydd gwybodaeth a ffurflen gais ar-lein i Rieni / Warcheidwaid canol mis Tachwedd.  Cyn gwneud cais fydd rhaid trafod gyda’r Darparwr Gofal Plant Cofrestredig AGC ynglŷn â’r oriau fyddwch am sicrhau.

 

 

 

thumbnail of Talk Childcare – Poster

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
  Scroll Up