Cymorth Ariannol

Cymorth Ariannol

thumbnail of childcare_flyer_Wales

Credyd Cynhwysol

Rydym wedi darparu peth gwybodaeth sylfaenol ac offer hawdd eu defnyddio i’ch helpu i ddysgu mwy am Gredyd Cynhwysol, beth gallai ei olygu i chi, a sut gallwch chi baratoi ar gyfer y newid.

Universal Credit

Job Centre Plus

 

Mae grantiau ar gael i helpu teuluoedd ar incwm isel brynu gwisg ysgol a chyfarpar

Gall plant sy’n derbyn a dysgwyr sy’n cael prydau ysgol am ddim derbyn grant gan Lywodraeth Cymru os ydynt:

  • yn mynd i mewn dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • ar ddechrau unrhyw gyfnod allweddol 2, 3 a 4 (cynradd ac uwchradd)
  • yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Bydd plant ysgolion cynradd ac uwchradd â’r hawl i £125 ar gyfer pob cais.  Gall plant sy’n dechrau blwyddyn 7 bellach wneud cais am £200 i helpu gyda chostau ychwanegol dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd y gronfa’n cynnwys gwisg ysgol ac offer chwaraeon, cyfarpar ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol, gan gynnwys dysgu awyr agored, ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm, megis dylunio a thechnoleg.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol:

https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad

Caer las

Oes angen cymorth sy’n gysylltiedig â thai arnoch chi?

Mae cefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai yn cynnig cefnogaeth o natur ‘ataliol’ neu ‘lefel isel’ i bobl fregus.

Caer las

Common Referral Form

01267 487960

carmarthenfs@caerlas.org

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up