Cymorth Ariannol

Cymorth Ariannol

Credyd Cynhwysol

Rydym wedi darparu peth gwybodaeth sylfaenol ac offer hawdd eu defnyddio i’ch helpu i ddysgu mwy am Gredyd Cynhwysol, beth gallai ei olygu i chi, a sut gallwch chi baratoi ar gyfer y newid.

Universal Credit

Job Centre Plus

 

Mae grantiau ar gael i helpu teuluoedd ar incwm isel brynu gwisg ysgol a chyfarpar

Gall plant sy’n derbyn a dysgwyr sy’n cael prydau ysgol am ddim derbyn grant gan Lywodraeth Cymru os ydynt:

  • yn mynd i mewn dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • ar ddechrau unrhyw gyfnod allweddol 2, 3 a 4 (cynradd ac uwchradd)
  • yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Bydd plant ysgolion cynradd ac uwchradd â’r hawl i £125 ar gyfer pob cais.  Gall plant sy’n dechrau blwyddyn 7 bellach wneud cais am £200 i helpu gyda chostau ychwanegol dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd y gronfa’n cynnwys gwisg ysgol ac offer chwaraeon, cyfarpar ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol, gan gynnwys dysgu awyr agored, ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm, megis dylunio a thechnoleg.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol:

https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad

Caer las

Oes angen cymorth sy’n gysylltiedig â thai arnoch chi?

Mae cefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai yn cynnig cefnogaeth o natur ‘ataliol’ neu ‘lefel isel’ i bobl fregus.

Caer las

Common Referral Form

01267 487960

carmarthenfs@caerlas.org

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up