prev
next
play
pause

Awgrymiadau Diogelwch yn y Cartref

Sesiynau Diogelwch i Rieni i fod / Rhieni newydd

Mae’r sesiwn yn cynnwys

 • Cyngor ynghylch Diogelwch Tân yn y Cartref, ynghyd â’r opsiwn i gael archwiliad diogelwch yn y cartref am ddim sy’n cynnwys larymau tân a charbon monocsid yn cael eu gosod gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, AM DDIM
 • Diogelwch Seddi Ceir i Blant: Cyngor ynghylch prynu, gosod a diogelwch seddi ceir
 • Cyngor ynghylch cysgu’n ddiogel
 • Arddangosfa cynnal bywyd sylfaen a thagu
 • Pecyn diogelwch yn y cartref AM DDIM, sy’n cynnwys cilbost drws, clo toiled, cloeon cypyrddau, cloeon ffenestri, gorchuddion soced ac amddiffynwyr cornel.

I gael gwybodaeth bellach neu i archebu’ch lle ar y sesiwn nesaf, anfonwch e-bost at EYICwmGwendraeth@sirgar.gov.uk

Home-Safety.jpg (872×420)Diogelwch Tân yn y Cartref

Gwasanaeth Tân ac Achub Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Awgrymiadau Diogelwch Cartref

Maent wedi ymrwymo i leihau nifer o danau damweiniol mewn cartrefi ar draws eu Gwasanaeth.

Edrychwch ar eu gwefan i gael fwy o wybodaeth a chyngor defnyddiol ar sut y gallwch atal tanau yn eich cartref, beth i’w wneud pe bai tân yn torri allan a’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch cefnogi chi i amddiffyn eich cartref rhag risg o dân.

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi archebu gwiriad diogelwch tân cartref AM DDIM gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru! Maent wedi bod yn ymweld ag tai a darparu gwybodaeth am ddiogelwch tân yn y cartref, ac yn gosod larymau mwg ers blynyddoedd lawer.

Cliciwch i archebu’ch ymweliad yma

 

Yn ddiogel rhag damweiniau gan ‘Children Accident Prevention Trust’

Cymerwch gip ar ffeithiau ac awgrymiadau diogelwch ‘Children Accident Prevention Trust’ ar y prif risgiau damweiniau i blant gan gynnwys

 • Yn ddiogel rhag llosgiadau
 • Atal gwenwyniad
 • Anadlu yn hawdd
 • Yn rhydd o godymau
 • Yn ddiogel o amgylch y ffyrdd
 • Gwyliwch allan mewn dŵr
 • Diogel tan i deuluoedd

Cliciwch yma i gael mynediad i’w gwefan i lawr lwytho eu taflenni ffeithiau (yn y Saesneg yn unig)

Seddi ceir i blant

Archwilio seddi ceir i blant gan Dîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin

A wyddech chi fod y diwrnodau archwilio seddi ceir i blant a gynhaliwyd gennym yn y gorffennol wedi amlygu bod 8 o bob 10 sedd wedi eu gosod yn anghywir?

Maent yn cynnig gwasanaeth archwilio AM DDIM er mwyn gwirio:

 • Bod y sedd yn addas i’r cerbyd
 • Bod y sedd wedi ei gosod yn ddiogel yn y cerbyd
 • Bod y sedd yn briodol i’ch plentyn

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch ag Archwilio seddi ceir i blant

Gwybodaeth Seddi Ceir Plant RoSPA

Y ffordd fwyaf diogel i blant deithio mewn ceir yw mewn sedd car plentyn sy’n addas ar gyfer eu pwysau a’u maint, ac sydd wedi’i ffitio’n gywir yn y car.
I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan RoSPA Cario Plant yn Ddiogel (yn y Saesneg yn unig)

Cadwch yn Ddiogel dros yr haf

Diogelwch haf babanod gan yr Lullaby Trust

Mae’r tywydd yn cynhesu, a all wneud dilyn cyngor cysgu mwy diogel yn fwy cymhleth. Mae’n anoddach cadw’r babi yn gŵl a gall gwyliau a theithio amharu ar arferion. Rydym wedi llunio rhai awgrymiadau ar ddiogelwch haf babanod fel y gallwch chi fwynhau’r haf a chadw’r babi yn ddiogel pan fydd y tywydd yn poethi.

Cymerwch gip ar awgrymiadau Lullaby Trust ar ddiogelwch yr haf (yn y Saesneg yn unig)

49745549452_e8336ab20b_c.jpg (800×534)Diogelwch batris botwm

Gall batris botwm, yn enwedig batris celloedd arian lithiwm mawr, pwerus, brifo neu ladd plentyn os caiff ei lyncu a mynd yn sownd yn y gwddf / pibell fwyd.

Mae batris botwm mewn llawer o eitemau cartref fel ffobiâu allwedd car, rheolyddion bach o bell, clustffonau gemau, clorian cegin ac ystafell ymolchi, cyfrifianellau, teganau plant, thermomedrau plant a llyfrau a chardiau cerddorol.

Mae plant bach mewn perygl oherwydd eu bod yn hoffi archwilio blas a gwead trwy’r geg. Maent wedi dod yn fwyfwy medrus wrth fynd i mewn i adrannau neu ddroriau batri a dod o hyd i fatris sbâr neu ‘fflat’.

Cliciwch yma i gael y tip uchaf o amgylch Diogelwch Batris Botwm (yn y Saesneg yn unig)

lullaby trust logoAwgrymiadau Cysgu Diogelach

Mae cyngor cwsg da yn arbed bywydau babanod, yn lleihau’r risg o SIDS trwy ddilyn ein cyngor cysgu mwy diogel ar sail tystiolaeth

Cymerwch gip ar yr Lullaby Trust i gael cyngor gwych ar gwsg mwy diogel i fabanod – Safle cysgu, amgylchedd cysgu a dillad gwely; a Gorboethi, tymheredd a gorgyffwrdd

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button