Cynnig Gofal Plant

Toddler Craft Play

Rhiant/ Gofalwr

Cynnig Gofal Plant Cymru

Bydd Rhieni â phlant 3 a 4 oed sydd yn gweithio a leiaf 16 awr yr wythnos yn gymwys i dderbyn hyd at 30 awr gyfunol o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ystod tymor ysgol.  Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd drwy’r Cyfnod Sylfaen  yn rhan o’r cynnig hwn. Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i’r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

 


Mae’r Cynnig Gofal Plant yn gweithio’n unol â pholisi Derbyn i Ysgolion Sir Gaerfyrddin.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru:

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/childcare/talk-childcare/?skip=1&lang=cy

 

thumbnail of Application Dates 2020 to 2021 CYM


Cynnig Gofal Plant Diwedd Cyfnod Cymwys

Ar y pwynt lle cynigir rhiant yn Sir Gaerfyrddin lle addysg llawn amser ar gyfer eu plentyn ni fyddwch yn gymwys bellach i dderbyn y Cynnig Gofal Plant yn ystod tymor yr ysgol.

Polisi Derbyn ysgolion

Yn Sir Gaerfyrddin cynigir lleoliad llawn amser o ddechrau’r tymor mae’r plentyn yn troi yn 4 mlwydd oed. Bydd rhieni dal yn medru ymgeisio am yr hawl i wyliau hyd at y mis Medi ar ôl mae’r plentyn yn troi yn 4 mlwydd oed (3 wythnos y tymor).


Hawl I Wyliau

 

Plentyn A yn dathlu pen-blwydd yn 4 oed rhwng 1af Fedi a 31ain Rhagfyr

 

Cynnig lle addysg llawn amser o Medi

Ddim yn gymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant o 1af Fedi ond hawl i 9 wythnos o ddarpariaeth cynnig gofal plant yn ystod gwyliau. Yn dod yn anghymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant 31ain Awst.
Plentyn B yn dathlu penblwydd yn 4 oed rhwng 1af Ionawr a 31ain Fawrth  

Cynnig lle addysg llawn amser o Ionawr

Yn gymwys am Gynnig Gofal Plant yn ystod tymor yr Hydref. Yn dod yn anghymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant o 1af Ionawr, ond yn parhau’n gymwys ar gyfer darpariaeth gwyliau pro rata. Yn dod yn anghymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant 31ain Awst.
 

 

Plentyn C yn dathlu penblwydd yn 4 oed rhwng 1af Ebrill a 31ain Awst

 

 

Cynnig lle addysg llawn amser o Ebrill Yn gymwys am Gynnig Gofal Plant yn ystod Tymor Hydref a Thymor y Gwanwyn. Yn anghymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant o’r 1af Ebrill, ond yn parhau’n gymwys ar gyfer darpariaeth gwyliau pro rata. Yn dod yn anghymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant 31ain Awst.

*Yn dilyn cyhoeddiad bydd yr ysgolion yn cau o ddydd Gwener ymlaen (20 Mawrth). O’r wythnos nesaf ymlaen, mi fydd rhieni sydd yn derbyn cyllid o’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn gallu hawliau hyd at 30 awr o oriau gofal yn llinell gyda threfniadau arferol yn ystod gwyliau’r ysgol.

Os yw rhieni am gynyddu eu horiau, plîs gofynnwch iddynt  e-bostio  gofalplantsirgar@ceredigion.gov.uk

Er mwyn manteisio ar elfen gofal plant y cynnig rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

 • Bod â phlentyn 3 neu 4 oed sydd yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin Rhan-amser rhan-amser
 • Cael eu cyflogi neu fod yn hunangyflogedig ac yn byw yng Nghymru yn barhaol. Rhaid i’r ddau riant/parau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu raid i’r unig riant fod yn gweithio mewn teulu un rhiant;
 • At ddiben y cynllun peilot bydd angen i rieni/gofalwyr ennill cyflog wythnosol sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar isafswm cyflog byw cenedlaethol neu’r cyflog cenedlaethol; neu yn derbyn budd-daliadau gofal penodol. Ni fydd rhiant yn gymwys os yw’n ennill mwy na £100,000 y flwyddyn – mae hwn yn gyfyngiad fesul rhiant

Beth sy’n digwydd os ydw i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os bydd sefyllfa rhiant yn newid a’i fod felly yn anghymwys, caniateir cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos pan fydd yn gallu parhau i fanteisio ar y cynnig.

Eithriadau i’r gofynion cymhwysedd

Bydd rhieni sydd i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb salwch neu oherwydd absenoldeb rhiant (gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant a rennir statudol a thâl neu absenoldeb mabwysiadu) yn parhau i fod yn gymwys i fanteisio ar y cynnig oherwydd ystyrir eu bod wedi’u cyflogi.

Pa fydd un rhiant yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac mae’r rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn hwnnw yn gallu manteisio ar y cynnig o hyd:

 • Budd-dal analluogrwydd
 • Lwfans gofalwyr
 • Lwfans anabledd difrifol
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth
 • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd ar gyfer gwaith neu alluogrwydd cyfyngedig ar gyfer gwaith

Ni fydd teuluoedd lle mae’r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu manteisio ar y cynnig.

* GWYBODAETH PWYSIG I RIENI SYDD YN DERBYN ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR CYFNOD SYLFAEN RHAN AMSER MEWN YSGOLION 3-11 *

NEWIDIADAU I ORIAU TYMOR YR HAF 2019

Mae ysgolion categori 3-11 wedi bod yn cynnig amrywiaeth o oriau a sesiynau rhan amser o Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfnod Sylfaen i blant 3 oed. Roedd hyn yn amrywio o 10 awr yr wythnos hyd at 17 awr yr wythnos.

Gweler tabl atodedig sy’n dangos nifer yr oriau mae pob Pennaeth yr Ysgol wedi ymrwymo i ddarparu o Dymor yr Haf ymlaen. Os yw plant yn derbyn 12.5 o addysg blynyddoedd cynnar Cyfnod Sylfaen mewn ysgol bydd hawl ganddynt bellach i 17.5 awr gofal plant yn ystod y tymor. Os yw plant yn derbyn 10 awr o addysg blynyddoedd cynnar Cyfnod Sylfaen bydd hawl ganddynt bellach i dderbyn 20 awr o ofal plant yn ystod y tymor. Nid yw’r cyfanswm o addysg a gofal ddim wedi newid, a dal yn parhau/ond nid yw’n medru derbyn yn fwy na 30 awr yr wythnos i bob plentyn.

gofalplantsirgar@ceredigion.gov.uk

Rhestr o ysgolion oriau addysg blynyddoedd cynnar Cyfnod Sylfaen

Lleoliadau Nas Cynhelir – Sir Gar

thumbnail of Parent’s eligibility on the childcare Offer – flowchart – CYM FINAL – PDF

Proses Cyflwyno Cais ar gyfer Rhieni/Gwarcheidwaid Cymwys

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Darparu ar ran Sir Gaerfyrddin ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Cwestiynau Cyffredin i Rieni

Cyn i chi gwblhau eich cais, mae’n rhaid i chi drafod â’r Darparwyr (darparwyr) Gofal Plant Cofrestredig AGC o’ch dewis ynghylch yr oriau yr ydych am eu sicrhau. Bydd pob plentyn cymwys yn gallu derbyn cyllid o 7 Ionawr 2019 ymlaen. Ni fydd modd i chi gyflwyno eich cais hyd nes bod y darparwr gofal plant o’ch dewis wedi cofrestru ar-lein a llofnodi a dychwelyd ei gontract drwy ddefnyddio Clic Ceredigion.  Cofiwch wirio hyn gyda’ch darparwr gofal plant cyn dechrau ar eich cais.

Gwybodaeth a ffurflen gais ar-lein ar gyfer Rhieni/Gwarcheidwaid.

Cyn dechrau ar eich cais bydd angen y dogfennau canlynol arnoch (Gall y dystiolaeth ofynnol fod yn ddogfennau/ffotograffau wedi’u sganio ar ffurf .pdf neu .jpg):

 • Sgan/ffotograff o dystysgrif geni eich plentyn.
 • Rhifau Yswiriant Gwladol pob rhiant.
 • Sganiau/ffotograffau o slipiau cyflog y rhieni dros y tri mis diwethaf.
 • Os ydych yn hunan-gyflogedig gallwch gyflwyno eich ffurflen hunanasesiad diweddaraf (Ffurflen CThEM SA103) neu os yw’r busnes yn newydd (wedi sefydlu o fewn y 12 mis diwethaf) oherwydd fydd na ddim ffurflen hunan-gyflogedig gennych fydd angen cyflwyno copi o lythyr wrth CThEM yn cadarnhau Eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr.
 • Sgan/ffotograff o brawf preswyliaeth, (e.e. Datganiad y Dreth Gyngor ddiweddaraf, cyfriflen banc, bil cyfleustodau)
 • Oriau a diwrnodau’r darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt
 • Manylion cyswllt cyflogwr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.
 • Sgan/ffotograff o unrhyw lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu lythyr gan gyflogwr presennol a fyddai’n gwneud rhieni’n gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd.

Ni allwch gadw eich cais felly dylech sicrhau bod gennych y dogfennau perthnasol cyn dechrau ar y cais. Cliciwch yma i dechrau:

FFURFLEN COFRESTRU

Os ydych yn cael unrhyw drafferthion o ran y broses gofrestru, cysylltwch â Clic Ceredigion drwy ffonio 01545 570881 neu drwy anfon e-bost at clic@ceredigion.gov.uk

Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

thumbnail of Talk Childcare – Poster

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up