Tîm o Amgylch y Teulu: Dyddiadau Hyfforddiant

Dyddiadau Hyfforddiant

Dyddiadau Hyfforddiant

Mae Hyfforddiant TAF ar gael i’r holl ymarferwyr, asiantaethau a mudiadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Ni chodir tâl am yr hyfforddiant.

Gellir trefnu sesiynau hyfforddiant wedi’u teilwra ar gyfer grwpiau mwy o fewn y mudiad. Cysylltwch â thîm TAF i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o TAF
Mae’r hyfforddiant hwn yn rhoi golwg gyffredinol ar y Model TAF yn Sir Gaerfyrddin a sut i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i gael mynediad i gymorth TAF. Mae’r sesiwn yn para tua 2 i 3 awr, ond gellir teilwra’r hyfforddiant ar gyfer anghenion y mudiad.

Hyfforddiant TAF 
Mae’r hyfforddiant 1 diwrnod hwn wedi’i anelu at staff sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd a fydd yn rhan o’r broses TAF, pa un a ydynt yn Weithwyr Allweddol neu’n ymarferwyr sy’n cyfrannu at Gynllun Cymorth TAF

RHAGLEN HYFFORDDIANT TAF

 

thumbnail of MEHEFIN 19 i CHWEF 20

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up