Edrych Am Ofal Plant

Chwilio am Ofal Plant

Caiff y cynlaidau ei ddarparu gan Dewis Cymru. Dilynwch am fwy o wybodaeth am Dewis Cyrmu.

Cymorth a Chefnogaeth gyda Chostau Gofal Plant

Poster llinell Gymorth Cynnig Gofal Plant

Os ydych chi'n gweithio

Gofal Plant Di-dreth:

Gallwch gael hyd at £2,000 y flwyddyn i bob plentyn er mwyn helpu gyda chostau gofal plant drwy Ofal Plant Di-dreth.

Os byddwch yn cael Gofal Plant Di-dreth, byddwch yn sefydlu cyfrif gofal plant ar-lein ar gyfer eich plentyn. Am bob £8 a dalwch i’r cyfrif hwn, bydd y Llywodraeth yn talu £2 i dalu eich darparwr.

Credyd Cynhwysol ar gyfer Gofal Plant: Efallai y gallwch hawlio hyd at 85% o’ch costau gofal plant yn ôl os ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol.

Ffôn: 0800 328 5644 (Rhadffôn).

Cynnig Gofal Plant i Gymru: Hyd at 20 awr o Ofal Plant a ariennir am 48 wythnos y flwyddyn, yn ogystal ag Addysg y Blynyddoedd Cynnar, am y tri thymor yn dilyn trydydd penblwydd y plentyn. Rhaid i chi fod yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i 16 awr yr wythnos ar isafswm cyflog/cyflog byw, ond heb fod yn fwy na £100,000 yr un, y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth ewch i Gynnig Gofal Plant Cymru.

Os ydych chi'n fyfyriwr

Grant Gofal Plant: Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant tuag at gost eich gofal plant os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig a chymeradwy.

Lwfans Dysgu i Rieni: Mae Lwfans Dysgu Rhieni (PLA) yn gymorth ychwanegol a fwriedir i dalu am rai o’r costau ychwanegol a ysgwyddir gan fyfyrwyr sydd â phlant.

Am wybodaeth ewch i: Cyllid Myfyrwyr Cymru

Os ydych yn ddi-waith

Efallai y bydd gennych hawl i gael  Gredyd Cynhwysol:

Canolfan Byd Gwaith

Am fwy o wybodaeth ewch i: Canolfan Byd Gwaith Ffôn: 0800 169 0190 (Rhadffôn).

ACAS: Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu.

Rydym yn gweithio gyda miliynau o gyflogwyr a gweithwyr bob blwyddyn i wella perthnasoedd yn y gweithle. Rydym yn gorff cyhoeddus annibynnol sy’n derbyn cyllid gan y llywodraeth. Ewch i: ACAS

Cymorth i dalu am ofal plant

I gymharu’r gwahanol ddewisiadau a darganfod a ydych yn gymwys i gael cymorth gyda chostau Gofal Plant ewch i Childcare Choices.

Help gyda chostau gofal plant (moneyhelper.org.uk)

thumbnail of Why Choose Registered CIW Settings

thumbnail of Why Choose Registered CIW Settings

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button