Kelly Witts

Rwyf wedi bod yn gydlynydd Tim Camau Bach ers ffurfio’r tîm yn 2015. Cyn hyn, bûm yn gweithio mewn Canolfan Seibiant am 4 blynedd a hefyd mewn Uned Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol am 12 mlynedd. Mae gen i radd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Andrea Blyth

Rwyf wedi gweithio yn y swydd hon am yr 16 mlynedd diwethaf, ac erbyn hyn rwy’n Uwch yn y tîm. Cyn hynny, bûm yn gweithio gyda Chyngor Dinas Abertawe fel swyddog gofal plant mewn cartref preswyl i blant, yna mewn canolfan ddydd awdurdod lleol. Ar ôl cael fy mhlant ro’n i’n rhedeg ein cylch meithrin lleol. Rwy’n NNEB cymwysedig ac mae gen i radd mewn Seicoleg hefyd.

Grant Rees

Rwyf wedi gweithio gyda Tim Camau Bach ers mis Medi 2018; cyn y swydd hon, gweithiais fel dilyswr mewnol ac asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda Choleg Sir Gâr. Rwyf hefyd wedi gweithio gyda’r awdurdod fel gweithiwr cymorth i deuluoedd.

Judy Lynch

Rwyf wedi gweithio yn y swydd hon am yr 11 mlynedd diwethaf. Cyn hynny, roeddwn i’n gweithio mewn Hosbis Plant fel Ymarferydd Chwarae Arbenigol ac Allgymorth. Mae gen i gefndir hir mewn gweithio gyda phlant ag anabledd mewn amrywiaeth o rolau ac mae gen i gymwysterau mewn Addysg, Chwarae Therapiwtig, Datblygiad Synhwyraidd a Materion Synhwyraidd yn ogystal â Rheoli Ymddygiad Heriol.  Hyfforddais hefyd gyda’r RNIB felly mae gen i ystod eang o sgiliau a allai fod o fudd i lawer o blant a’u teuluoedd.

Y tu allan i’r gwaith rwyf wrth fy modd yn treulio amser a chwarae gyda fy nhair ŵyr newydd a cherdded a hyfforddi ein Springer Spaniels.

Suzanne Davies

Rwyf wedi gweithio i Tim Camau Bach ers 2002.  Yn 1997 dechreuais weithio i’r GIG ar brosiect peilot fel Gweithiwr Chwarae yn y Tîm Datblygu Plant. Rwyf hefyd wedi gweithio fel gweithiwr cymorth 1:1 i blentyn ag anabledd mewn lleoliad addysgol yn ogystal â gweithio fel Cynorthwyydd yn y feithrinfa.  Dyma pryd y cymhwysais ar gyfer fy NVQ 3 mewn Addysg Gofal Plant. 
Dros y blynyddoedd rwyf wedi cael hyfforddiant mewn rheoli ymddygiad; Portage; materion synhwyraidd a synhwyraidd; rhyngweithio dwys; iaith a chwarae etc. Rwy’n arbenigo fel gweithiwr i blant cyn oed ysgol.

Clare Griffiths

Rydw i wedi bod gyda Tim Camau Bach am 10 mlynedd. Gweithiais yn Ysbyty Glangwilli ar ward y Cardiaidd a wardiau orthopedig acíwt hefyd ward Plant Cilgerran.

Mae gen i ddau fab ac mae gan un ohonyn nhw’n Awtistiaeth, sy’n 20 oed. Yn fy amser hamdden rwyf hefyd yn gweithio yng nghartref gofal preswyl plant Garreg Clwyd. Cymdeithasu gyda ffrindiau a gwylio fy meibion yn chwarae rygbi. Hefyd yn cerdded ein ci.

Antonia Delli-Bovi

Cyn i mi ymuno â’r tîm yn Tim Camau Bach, gweithiais gydag oedolion ag anawsterau dysgu, Home Start a’r Gwasanaeth Lles Addysg ymhlith eraill. Mae gen i brofiad o weithio ym mhob un o’r tri sector ac fe wnes i fwynhau dysgu gan bob un. Rwyf wedi gweithio gyda theuluoedd ers dros 20 mlynedd, gan ddechrau o sefydlu grŵp Ginger-Bread yn Llanelli i ddod yn ofalwr maeth. Rwy’n mwynhau cwrdd â theuluoedd newydd ac wedi cael fy gwobrwyo trwy fod yn rhan o lawer o drawsnewidiadau lle mae gen i lawer o atgofion annwyl. Yn ddiweddar, rwyf wedi ennill Diploma ochr yn ochr â chymwysterau gofal plant a gweithdai hyfforddi sy’n ymwneud ag anghenion teuluoedd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio mewn partneriaeth â phob sefydliad ac rwyf wrth fy modd yn rhwydweithio hefyd. Y tu allan i’r gwaith, rwy’n hoffi gwirfoddoli a threulio amser gyda fy nheulu a’m ffrindiau

Owain Ashley-Jones

Ymunais â Tim Camau Bach i ddechrau yn 2018 fel Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd, cyn dychwelyd i’r tîm fel Gweithiwr Ymyrraeth Anabledd ym mis Chwefror 2022. Ar ôl astudio Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Aberystwyth, ymunais â’r Tîm Anabledd Plant, cyn symud i Tim Camau Bach. Mae fy mhrofiad a’m hyfforddiant yn bennaf yn canolbwyntio ar reoli ymddygiad, cymorth gorbryder, iechyd rhywiol a chymorth anabledd arall.

Y tu allan i’r gwaith, dwi’n ‘foodie‘ mawr, dwi’n mwynhau chwarae ar-lein, cymdeithasu gyda ffrindiau a gwylio pêl-droed. Rwyf hefyd yn ymwneud â Chlwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin.

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button