Gofal Plant yn Ffrindiau Bach

Gofal plant yn Little Wizards

Gwasanaeth Gofal Plant

Mae gan blant rhwng 2 a 3 oed, sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, hawl i gael gofal plant wedi’i ariannu a hynny am ddeuddeg awr a hanner yr wythnos (dwy awr a hanner y dydd) o ddydd Llun i ddydd Gwener, am 42 wythnos y flwyddyn.

Darperir gofal plant o ystod o gyfleusterau gofal plant, mewn canolfannau yn bennaf, gan gynnwys meithrinfeydd dydd preifat, Canolfannau Teulu, Grwpiau Chwarae a Chylchoedd Meithrin.

Children looking for creatures on their welly walk

Ffocws y lle gofal plant wedi’i ariannu yw’r plentyn, ac yn enwedig sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddatblygu ei iaith a’i sgiliau cymdeithasol ac yn datblygu’n emosiynol ac yn gorfforol er mwyn bod yn barod i ddechrau’r ysgol, mewn lle gofal plant diogel.  Er mwyn cyflawni hyn, mae pob lleoliad yn cwblhau Proffiliau Cyfnod Sylfaen a Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau, sy’n olrhain cynnydd datblygiadol pob plentyn.

Darpariaeth Gofal Plant

Mae gennym 24 o ddarparwyr gofal plant sy’n cynnwys lleoliadau Awdurdod Lleol, Preifat a Gwirfoddol ledled Sir Gaerfyrddin sy’n cael eu hariannu gan raglen Dechrau’n Deg.

Chwilio am Ofal Plant

I gael rhagor o wybodaeth am ofal plant, cysylltwch â ni drwy ffonio 01554 742447

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button