Banc Syniadau

Banc Syniadau

Mae ein banc syniadau wedi cael ei greu gan ein swyddogion cymorth teulu ac maen nhw’n syniadau dysgu hwyliog a pleserus i’w gwneud yn y gartref fel teulu

Cliciwch ar y categorïau isod i ddod o hyd i’r adnoddau ymrwymiad teuluol gwych hyn

Mwynhewch 🙂

Chwarae

thumbnail of Llwbr NaturLlwybr Natur

Beth am fynd am dro yn eich ardal leol a chwilio am wahanol goed, bywyd gwyllt ac o dan gerrig, beth allwch chi ddod o hyd iddo? Mae’n ffordd wych o archwilio’ch ardal chi fel teulu.

Llwbr Natur

thumbnail of Local Birds

Pa adar sydd yn eich ardal chi?

Ewch am dro o amgylch eich cymdogaeth, parc lleol neu dim ond edrych yn eich gardd, pa adar allwch chi eu gweld? Dyma restr wirio o adar y gallwch chi ddod o hyd iddynt yng Nghymru

thumbnail of Duck Race
Ras Hwyaid

Dewch i gael hwyl y tu allan yn y pyllau neu amser bath.

os oes gennych chi hwyaid baddon / anifeiliaid arnofio a gwellt, sefydlwch ras i weld pwy sy’n ennill.

BAROD, BEICIO, BANT A NI!

Eisiau cael syniadau i helpu’ch plentyn i ddysgu reidio beic, ymwelwch ag Adnodd BAROD, BEICIO, BANT A NI! i gael gemau hawdd am ddim i helpu’ch plentyn sut i feicio wrth gael llawer o hwyl ar hyd y ffordd. Mae’r gemau’n cynnwys gweithgareddau cydbwysedd i gael eich plentyn yn barod cyn iddo roi cynnig ar weithgareddau gyda beic.

BAROD, BEICIO, BANT A NI!

thumbnail of Jumoing Jade Welsh Neidio Dros Jade

Gosodwch offer i blant neidio drosodd mewn amryw o ffyrdd (h.y. rhaffau, pyllau , teganau

 • Cael y plant i neidio a glanio gyda’r ddwy droed a gwneud amrywiaeth o siapiau yn yr awyr
 • Creu llwybr neidio o amgylch y tŷ neu’r ardd iddynt neidio o gwmpas fel mwncïod / brogaod / cangarŵau

Neidio Dros Jade

Gêm Bwrw’r Bwced

Mae Bwrw’r Bwced yn gêm wych i ddatblygu taflu gwahanol wrthrychau naill ai at dargedau neu i mewn i dargedau o faint amrywiol, sydd wedi’u gosod pellter penodol i ffwrdd

 • Defnyddiwch wahanol wrthrychau targed yn y tŷ fel bin, blwch esgidiau, mat, cylchyn ac ati.
 • Gosod gwrthrychau ar wahanol bellteroedd, yn olynol, neu ar hap ar draws ystafell
 • Defnyddiwch wrthrych gwahanol i’w daflu fel pêl, hosan, papur newydd, bag ffa ac ati.
 • Gellir chwarae gêm y tu mewn neu’r tu allan

Gêm Bwrw’r Bwced

Gêm Dwli Dwl

 • Dylent ddechrau ag ystod o wrthrychau sy’n perthyn i un o ddau gategori, e.e. tedis a doliau, bagiau ffa a choetiau, llysiau a ffrwythau, ac ati.
 • Dylai’r plant godi un gwrthrych ar y tro, ei gario a’i osod mewn cylch/ardal ddynodedig, ac yna dychwelyd i’r man cychwyn i gael tro arall/i’r plentyn nesaf gael tro.

Gêm Dwli Dwl

 

Canllaw chwarae adref

logo playful childhood

Mae gan

Blentyndod Chwareus gyda Chanllaw Chwarae Adref, gyda syniadau chwarae hwyliog i ganiatáu i blant ddysgu a thyfu a chael plentyndod hapus ac iach. Cliciwch isod i gael golwg.

Canllaw Chwarae Adref

 

toddler playingwith bubbles Mae pawb yn hoffi chwarae gyda swigod

Meg ein swyddog cymorth i deuluoedd ar wneud swigod a ffon yn y gartref i gael hwyl y tu allan gyda’r teulu

Cliciwch yma ar sut i wneud swigod

 

Child playing in puddlesGadewch i ni fod yn wlyb a mynd am sblash yn y pyllau mwdlyd

Mae pyllau yn ffordd wych i blant gael hwyl

Rhowch esgidiau glaw a chot arno, ewch â’ch rhai bach allan i chwarae yn y glaw, a dod o hyd i byllau.

Hwyl ddiddiwedd!

 

Treasure mapGadewch i ni fynd allan i archwilio a mynd ar helfa drysor gyda’r teulu

Cliciwch isod i gael ffordd wych o archwilio’ch pentref / ardal a mynd ar Helfa Drysor Milltir Sgwâr

A allwch chi ddod o hyd i beth yn eich ardal leol? a thiciwch nhw wrth i chi fynd ymlaen, gwibdaith wych i’r teulu. Mwynhewch ????

Cliciwch yma i gael copi o helfa drysor y teulu

 

 

Cael hwyl yn chwarae gyda jeli a gadewch i ni fynd yn flêr

Chwarae Bler – Jeli

 • Cuddiwch gwrthrychau yn y jeli
 • Lledwch y jeli ar hambwrdd
 • Defnyddiwch unrhyw beth allwch ddod o hyd iddo yn y cartref
 • Gadewch i’ch plentyn fwynhau y gwead ac annog ei sgiliau motor man

 

Stori

Hwyl yn yr ardd

Llyfr o Play Wales | Chwarae Cymru

Mae’r llyfr stori hwn yn ein hatgoffa sut y gall yr holl oedolion ym mywydau plant un ai gefnogi neu rwystro’r hawl i chwarae.

Mae’r llyfr stori ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni, gan gefnogi plant i sicrhau eu hawl i chwarae ac i rieni i eiriol dros chwarae’n lleol

 

Amser Stori gyda Gaynor o Lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin

Gwrandewch ar Gaynor o Lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin, yn adrodd y stori ar Fy Seren Anwes gan Corrinne Averiss a Rosalind Beardshaw (Booktrust Cymru)

Mae Fy Seren Anwes yn stori am gyfeillgarwch a dysgu gadael i fynd: mae merch fach yn dod o hyd i seren wedi cwympo ac yn ei nyrsio’n yn ôl i iechyd

(Cliciwch ar y llun i gael mynediad i’r clip)

I gael mwy o amser straeon rhyfeddol, ymwelwch â Tudalen ‘Facebook’ Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin @CarmsLibraries

 

Defnyddio eich teganau gartref i ddod â llyfr yn fyw

thumbnail of Story with toys

Themâu

Adnoddau Dydd Gŵyl Dewi

Dyma rai adnoddau gwych Dydd Gŵyl Dewi (Mawrth 1af), cael hwyl gyda’ch plentyn/plant a chreu Cardiau Cennin Pedr i’r cartref, Lliwiwch yn Faner Cymru a chreu Cennin Pedr Print Llaw. Cliciwch ar bob llun am y cyfarwyddiadau/lliwiau

thumbnail of Daffodil Crafts   thumbnail of Daffodil and Leek   thumbnail of Welsh Dragon   thumbnail of Handprint Daffodil

Creft i ddydd Santes Dwynwen

Cymerwch olwg ar Amser Crefft Santes Dwynwen, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer diwrnod Ffolant, a wneir gan Lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

 

snowman

Crefft dyn eira Nadoligaidd

Dyma grefft dyn eira gwych gyda cherdyn, paent a phen

Rhowch gynnig arni a mwynhewch

Cyfarwyddiadau cyfarwyddiadau crefft dynion eira

tray with acorns to help with counting Gadewch i ni ddefnyddio mes i ymarfer cyfrif

Yn ystod yr hydref mae’n wych mynd allan ac i chwilio am fes, gallwch ddod o hyd i lawer ohonyn nhw fel arfer!

Casglwch fes a’u defnyddio i helpu’ch plentyn i ddysgu cyfrif

Cyfarwyddiadau i gyfrif gyda mes

Diddyfnu a Choginio

Bisgedi Dydd Santes Dwynwen

Beth am fynd ati i goginio bisgedi blasus dros y penwythnos i ddathlu Dydd Santes Dwynwen? Gwelwch beth mae Tîm Datblygu’r Gymraeg Sir wedi creu trwy’r iaith Gymraeg

Bisgedi Santes Dwynwen

Veggie Mix receipe Cymysgedd o Lysiau

Gan ddefnyddio rhai o ffefrynnau’r oergell, o gymysgedd o wahanol lysiau gan gynnwys swedsen, pys, a moron, cymysgwch i wneud piwrî llysiau llysieuol

Cymysgedd o Lysiau

Rysáit Piwrî Ffrwythau Gyntaf

Rysáit diddyfnu syml i roi cynnig ar ffrwythau gyda’ch babi am y tro cyntaf

Rysáit Piwrî Ffrwythau Gyntaf

thumbnail of Cheesy PastaPasta caws a llysiau wedi ei gyddio

Reseit syml a cyflym i’r teulu holl i fwynhau

Pasta caws

thumbnail of Pancakes

Crempogau

Resipi i wneud crempogau yn y cartref

Crempogau

Celf a Chrefft

Crefftau Pasg
Mae’r Pasg yn adeg wych o’r flwyddyn i gael hwyl gyda chrefftau, edrychwch ar ein syniadau crefft i wneud cwningod Pasg ac Wyau Pasg

Crefftau Pasg

Ar ôl i chi eu gwneud, rhowch nhw yn yr ardd i gael helfa wyau Pasg hwyliog i’r teulu – Mwynhewch

Dilyn y llinell

Gan ddefnyddio llinellau lliwgar, p’un a ydych chi’n eu tynnu ar bapur neu’n defnyddio sialc y tu allan, lluniwch gynifer o linellau, ac yna cael gwrthrych a dilyn y llinellau gyda’r gwrthrych a gweld pa batrymau sydd wedi’u creu. Gall eich plentyn ddysgu ei liwiau ar yr un pryd.

Dilyn y llinell

Blodau gyda Fforc

Creu blodau gan ddefnyddio paent, fforc a phapur / cerdyn, creu eich cardiau Sul y Mamau eich hun. Gellid defnyddio’r syniad hwn ar gyfer cardiau pen-blwydd hefyd.

Blodau gyda Fforc

Cerdyn neu lun Cwtsh heb dwtsh

Beth am greu cerdyn neu lun Cwtsh heb dwtsh i ffrind neu aelod o’r teulu? Gwelwch beth mae Tîm Datblygu’r Gymraeg Sir wedi creu trwy’r iaith Gymraeg

Cerdyn Cwtsh Heb Dwtsh

thumbnail of Crafts with Pipecleaners

Creft gyda pibellau lliwgar

Byddwch yn greadigol gyda pibellau lliwgar a chrefftwch eich anifeiliaid eich hun

Pibellau Lliwgar

 

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button